This page in English

Forskningsprojekt

Skogsbranden i Västmanland: riskhantering, legitimitet och socialt lärande

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Rolf Lidskog

Forskningsämne

Vilka beslut fattas, vilka regler skapas och vad lär man i kölvattnet av katastrofen i Västmanland? Hur bedöms detta arbete av de berörda (skogsägare och drabbad allmänhet)? Dessa frågor är av central vikt, båda för dess direkta effekter (hur hantera brandområdet) och dess indirekta effekter(förändring av synsätt, regler, policy instrument och praktiker). Två delstudier görs: en intervjustudie av representanter för organisationer aktiva i efterarbetet och en enkätstudie till samtliga skogsägare samt ett urval av allmänhet i området. Tre aspekter står i fokus: styrning, legitimitet och lärande. Inom området styrning studeras hur de involverade organisationer agerar efterarbetet (inklusive frågan vad man bör göra med det brandskadade området) och vilka effekter det har (såväl för själva området som för skogssektorn generellt). Inom området legitimitet undersöks hur organisationerna och individer (privata skogsägare och allmänhet) bedömer detta arbete. Inom området lärande undersöks vad de olika organisationerna lärt sig av skogsbranden samt vilken betydelse denna kunskap har för deras organisation och arbete. Projektet skapar kunskap om den dynamik som skapas av skogsbranden: hur hanteras katastrofen, av vilka, med vilka effekter, med vilket lärande och med vilken legitimitet? Denna kunskap är viktig för att förstå hur man kan öka organisationers förmåga att hantera skogsbränder, men även för att förstå på vilket sätt extrema händelser kan påverka skogsbruket.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Formas