This page in English

Forskningsprojekt

Utvärdering av samverkan kring barn som far eller riskerar att fara illa - en longitudinell utvärderingsstudie

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Projektet har sin bakgrund i regeringsuppdraget "Samverkan mellan skola, polis, socialtjänst samt barn- och ungdomspsykiatri" (regeringsbeslut U2006/5879/S) och avser att följa upp hur samverkan mellan de fyra parterna i ett 90-tal samverkansprojekt har utvecklats över en femårs-period. Inom ramen för satsningen erhöll projekt över hela Sverige mellan 2007-2009 finansiellt och processinriktat stöd för att etablera och utveckla sin samverkan kring målgruppen. Samverkansprocessen i deltagande projekt utvärderades då av Berth Danermark, Ulrika Englund och Per Germundsson. Med start 2014 återvänder samma forskare – Gruppen för studier av samverkan – till samtliga verksamheter för att följa upp vad som har hänt med samverkan sedan 2009. Projektet syftar också till att undersöka vilka mekanismer i denna samverkan som spelat en avgörande roll för dess utveckling.

Forskare

Finansiärer

  • Institutet för handikappvetenskap, i samarbete med Linköpings universitet och Högskolan i Jönköping