This page in English

Forskningsprojekt

Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt i Österrike, Tyskland och Sverige

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Eleonor Kristoffersson

Forskningsämne

Mervärdesskatt, eller moms, är en av de viktigaste skatterna. I avancerade ekonomier står de för ca 1/3 av skatteintäkterna. På emerging markets är motsvarande siffra 17 procent. Från att år 1960 ha funnits i 10 länder finns momsen idag i 160 länder. Momsen är harmoniserad inom EU genom direktiv. I detta projekt kartlägger och analyserar jag avdrag för ingående moms i EU-rätten. Jag undersöker också hur EU:s regler om avdragsrätt för ingående moms har införlivats och tillämpas i Sverige, Tyskland och Österrike. Dessa länder är alla medlemmar i EU.

Man skulle kunna tro att förutsättningarna för att få avdrag för ingående moms skulle vara desamma i samtliga EU-länder, eftersom momsen är harmoniserad. Så är det emellertid inte. Alla medlemsstater har möjlighet att avvika från EU-direktivet vid EU-inträdet och behålla alla begränsningar i avdragsrätten som de har haft före EU-inträdet. Vissa medlemsstater, däribland Sverige och Österrike, har utverkat ytterligare undantag från avdragsrätt i sina anslutningsfördrag till EU. Medlemsstaterna har också en viss frihet i hur de väljer att införliva direktivets regler.

Jag avser att besvara följande forskningsfrågor genom mitt forskningsprojekt:
- Vad kan jag lära oss från EU-direktivet och EU-domstolens rättspraxis beträffande avdragsrätten för ingående moms?
- Hur påverkar skillnader i avdragsrätt i olika medlemsländer EU:s momssystem?
- I vilka avseenden kan det mervärdesskatterättsliga systemet förbättras för at bli mer neutralt, på så sätt som EU-domstolen har definierat neutralitet.

I min analys av avdragsrätten utgår jag preliminärt ifrån de karaktäristika för ett väl fungerande momssystem som OECD och EU-kommissionen har identifierat.

Forskare

Forskargrupper

Forskargrupper