This page in English

Forskningsprojekt

Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken: Diskurser om invandring och flyktingar i tider av kris

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Forskningsprojektet syftar till att skapa förståelse för hur samtida rasistiska och främlingsfientliga föreställningar formas och distribueras i offentligheten. Mer specifikt så undersöks hur rasistiska och främlingsfientliga yttringar på internet sammanhänger och relaterar till representationen av invandring och invandrare/flyktingar i ledar- och opinionsjournalistik, samt till uttalanden från politiska företrädare. Projektet bryter ny mark i studiet av rasism, då fokus riktas mot hur rasistiska diskurser formas i dialogisk interaktion mellan aktörer i tre sociala fält; (1) den allmänna offentligheten, (2) opinionsjournalistiken och (3) politiken. I tre empiriska studier undersöks hur rasistiska och främlingsfientliga föreställningar framträder i relation till samhälleliga diskussioner om invandring och invandrare/flyktingar. Vidare så undersöker projektet om och hur interaktion mellan aktörer på internet och i sociala medier bidrar till att rasistiska och främlingsfientliga yttringar normaliseras.

I den första studien undersöks hur rasistiska uppfattningar formas och sprids i relation till diskussioner om invandring/invandrare på internet och i sociala medier. Studien kombinerar kvantitativ och kvalitativ metod och analyserar plattformar som Facebook och Twitter, välbesökta “alternativa nyhetssidor” och kommentarer publicerade i relation till online-nyheter. Mer specifikt analyseras hur det ”publika samtalet” relaterar till ledar-/opinionsjournalistik och politiska aktörer i offentligheten.

Den andra studien undersöker ledar- och opinionsjournalistik i Sveriges sex största dagstidningar. Här analyseras hur invandring/invandrare konstrueras i etablerade massmedier och huruvida journalistiska beskrivningar bidrar till att förskjuta debatten om invandring/invandrare i en främlingsfientlig och rasistisk riktning. Studien baseras på kvalitativa analyser av artiklar som relaterar till invandring/invandrare från 2015 och framåt.

I den tredje studien analyseras uttalanden, som rör invandring/invandrare, från politiska företrädare i riksdagspartierna, under 2015 och framåt. Syftet är att undersöka om och hur den politiska debatten om invandring/invandrare relaterar till rasistiska och främlingsfientliga yttranden på internet och i den politiska ledar- och opinionsjournalistiken. Studien bygger på strategiska urval av politikers uttalanden på offentliga arenor som t.ex. nyhetsmedier, sociala medier och politiska församlingar.

Sammantaget bidrar de tre studierna med ny kunskap om hur rasistiska och främlingsfientliga uppfattningar formas och sprids i dialogiskt samspel mellan aktörer i olika sociala fält – och hur denna interaktion normaliserar rasistiska och främlingsfientliga tankegångar. Denna kunskap är särskilt viktig i förståelsen för hur rasism och främlingsfientliga tankegångar gradvis accepteras i det offentliga samtalet och på sikt kan utöva inflytande på politiskt beslutsfattande och på den generella samhällsutvecklingen.

Publikationer (i kronologisk ordning)
Ekman, M. (2020). Anti-Immigrant Sentiments and Mobilization on the Internet. I: Kevin Smets, Koen Leurs, Myria Georgiou, Saskia Witteborn and Radhika Gajjala, The SAGE Handbook of Media and Migration (ss. 551-562). London: Sage Publications.

Ekman, M. (2019). Anti-immigration and racist discourse in social media. European Journal of Communication, 34 (6), 606-618. 

Ekman, M. (2018). Anti-refugee Mobilization in Social Media: The Case of Soldiers of Odin. Social Media + Society, January-March, 1–11.

Krzyżanowski, M. (2017). "We Are a Small Country That Has Done Enourmously Lot" The ‘Refugee Crisis’ and the Hybrid Discourse of Politicizing Immigration in Sweden. Journal of Immigrant & Refugee Studies, 1–21.

Krzyżanowski, M., & Ledin, P. (2017). Uncivility on the web. Journal of Language and Politics, 16(4), 566–581.

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)