This page in English

Forskargrupp

Diskurs, kommunikation och medier (DCM)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Peter Berglez

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskargruppen Diskurs, kommunikation och medier (DCM) intresserar sig för hur språkliga och journalistiska praktiker skapar olika förutsättningar för att skapa mening i en mängd olika sammanhang. I fokus står hur diskurser kommuniceras och framställer förgivettagna sanningar, och reproducerar attityder, ideal, normer, och värderingar om personer, situationer och skeenden i olika mediala sammanhang. DCM undersöker även konvergens, socialt nätverkande och teknologianvändande i olika journalistiska miljöer. Studier rör frågor om kommunikationens och mediernas roll i samhället, särskilt i tider av samhällelig och teknologisk förändring. Metoder som är återkommande är innehållsanalyser, och olika typer av text(diskurs)analyser, intervjuer och observationer, där medie- och kommunikationsvetenskapliga fenomen studeras ur detaljerade, kritiska och multimodala perspektiv. Exempel på aktuella frågor som DCM-gruppens forskare studerar är hur spelreklam designas multimodalt för att attrahera olika slags publiker och samtidigt är måttfull; hur hälsosamma och hållbara livsstilar kommuniceras och vilka underliggande diskurser som präglar sådan kommunikation; hur miljardärer skildras i medier och hur dessa diskursiva representationer bidrar till att neutralisera existerande motsättningar inom samtida klassamhällen; hur nationalism och genus hanteras i studier av medierade minnen i militärtidskrifter, vilken roll som alkohol spelar i countrymusiken, och hur nyhetsredaktioners praktiker förändras efter ”the Arab Spring.”

Finansiärer

  • EU Horizon 2020
  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Örebro universitet