This page in English

Forskargrupp

Diskurs, kommunikation och medier (DCM)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Åsa Kroon

Forskningsämne

Inom gruppen Diskurs, kommunikation och medier (DCM) bedrivs forskning inom två överlappande områden. Det första är Kritiska Diskursstudier (CDS) som genomförs i empiridrivna undersökningar som närmare studerar språkets och kommunikationens roll för pågående samhällsförändringar och hur de tar sig uttryck i politik, medier, organisationer och kulturen i stort. Det innebär detaljerade, kritiska analyser av medier och kommunikation, främst med utgångspunkt i den diskurshistoriska approachen och inom ramen för den multimodala traditionen. Det andra området är studier av samtal i medier (Media Talk), som t.ex. intervjuer och debatter, som undersöks med hjälp av detaljerade metoder utvecklade inom Conversation Analysis (CA) och dialogisk teori. Inom båda områden fokuserar vi på analyser av traditionella och webbaserade/sociala medier och på kommunikation i samtida politik och samhälle.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Örebro universitet