This page in English

Forskargrupp

Diskurs, kommunikation och medier (DCM)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Åsa Kroon

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Inom gruppen Diskurs, kommunikation och medier (DCM) bedrivs forskning inom två överlappande områden. Det första är Kritiska Diskursstudier (CDS) som genomförs i empiridrivna undersökningar som närmare studerar språkets och kommunikationens roll för pågående samhällsförändringar och hur de tar sig uttryck i politik, medier, organisationer och kulturen i stort. Det innebär detaljerade, kritiska analyser av medier och kommunikation, främst med utgångspunkt i den diskurshistoriska approachen och inom ramen för den multimodala traditionen. Det andra området är studier av samtal i medier (Media Talk), som t.ex. intervjuer och debatter, som undersöks med hjälp av detaljerade metoder utvecklade inom Conversation Analysis (CA) och dialogisk teori. Inom båda områden fokuserar vi på analyser av traditionella och webbaserade/sociala medier och på kommunikation i samtida politik och samhälle.

Gruppens har följande medlemmar och deras mer specifika forskningsintressen är:

Dr. Helen Andersson 
Helen Anderssons forskning handlar om matkommunikation, framförallt i relation till varumärkeskommunikation och kriskommunikation. En central fråga är hur mat och matlagning kan kopplas till representationer av kollektiva identiteter och samhälleliga diskurser. I fokus är språkanvändning och meningsskapande i text och bild. Anderssons forskning är baserad på kvalitativa metoder och kritisk diskursanalys.  

Petre Breazu  
Petre’s forskning fokuserar på diskurser och rasism. Han studerar särskilt rasism mot romer, också kallat romafobi, och hur denna blir multimodalt rekontextualiserad i tryckt press, TV-nyheter och i sociala medier. Han arbetar med multimodal kritisk diskursanalys liksom med andra kvalitativa metoder.

Vladimir Cotal San Martin
I sin forskning analyserar Vladimir Cotal San Martin framväxten av global journalistik från ett kritiskt teoretiskt och diskursanalytiskt perspektiv, med fokus på hur arbetarklassens arbetsförhållanden representeras i traditionella, oberoende och sociala medier. Hans forskningsintressen inkluderar globala medier i förändring, medier och globalisering, global journalistik, representationen av klass och arbetarklassens arbetsförhållanden, världsnyheter, kritisk teori och kritisk diskursanalys.

Prof. Göran Eriksson
Göran Erikssons forskning sker inom det diskursanalytiska fältet. Han har i stor omfattning publicerat studier som intresserat sig för olika typer av politiska intervjuer och hur politik och journalistik representeras i medierna. Han har också studerat reality tv, främst med en inriktning mot multimodala studier representationer av arbetarklass. Den nu pågående forskningen sker med koppling till hälsosociologi och intresserar sig för representationer av hälsosam mat och hälsosamt ätande i olika sammanhang. Pågående studier analyserar olika typer av marknadsföring och hur expertis om hälsosam mat kommuniceras.

Cansu Elmadagli
Cansu Elmadagli är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap. Hennes intresse riktas mot medierade representationer av kroppar, främst i online-medier. Hennes avhandlingsprojekt intresserar sig specifikt för hur en online- plattform, StyleLikeU, definierar sig som en rörelse som strävar efter att förändra normer om kroppen. Studien knyter an till teorier inom Body Studies och tillämpar multimodal kritisk diskursanalys.

Dr. Ahmed El Gody
Ahmed El Godys forskning handlar om journalistik och sociala förändringar, journalistik och konvergens, nätverksjournalistik, online-baserad och digital medieproduktion (teknologi och innehåll), mediernas roll (särskilt sociala medier) för demokratiskt deltagande, och global journalistik med fokus på Mellanöstern och det Globala Syd.

Hanna Hallin
Hanna Hallin är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap. Hon är intresserad av skärningspunkten mellan ekonomi, politik och kommunikation. Från ett kritiskt perspektiv undersöker Hanna diskursiva praktiker där motsättningar mellan hållbarhet och ekonomiska mål förhandlas. Den centrala frågan i hennes arbete är företags strategiska kommunikation, och hur den används för att främja vissa diskurser på bekostnad av andra. Hanna har en Master från Stockholms universitet. Hennes masteruppsats studerade den medierade bilden av ekonomisk tillväxt i nyheter.

Lame Maatla Kenalemang-Palm
Lame Maatla Kenalemang-Palm är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap. Hon är även del av Örebro universitets forskarskola Successful Ageing. Lame undersöker representationer av åldrande i marknadsföring riktat mot äldre målgrupper. Studien genomförs med hjälp av multimodal kritisk diskursanalys och vill synliggöra de idéer och normer om åldrande som reklamen sprider i samhället. Lame har en BA i humaniora (dubbelexamen i miljövetenskap och engelsk litteratur/lingvistik) från University of Botswana och en MA i globala mediestudier från Karlstads universitet. 

Prof. Åsa Kroon (forskargruppledare)
Åsa Kroons senaste forskningsprojekt undersöker förändrade former för medierade samtal. Mer specifikt handlar det om hur sätten att tilltala publiken förändras när produktioner designas för webben och produceras av icke-traditionella aktörer som tabloider. Detta har bland annat lett till ett flertal studier av SVT Sports webbsatsningar och av Expressens livewebbsändningar från stora fotbollsevenemang. Ett pågående projekt intresserar sig för hur Spellagens regler om måttfull marknadsföring påverkar hur publiker adresseras i spelreklam.

Axel Vikström
Axel Vikström är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap. I sin forskning undersöker han förhållandet mellan ekonomisk ojämlikhet och synen på extrem rikedom. Detta gör han genom att från ett kritiskt perspektiv utforska hur ekonomiska eliter porträtteras i svensk och internationell media. Den centrala frågan i hans arbete är hur ekonomiska eliters (o)synlighet medieras, och hur detta formar diskurser kring makt, moral och ojämlikhet i en tid av ökade klyftor mellan rika och fattiga. Hans forskningsintressen inbegriper även nyliberalism, filantrokapitalism och kritisk diskursanalys. Axel har en master i medie- och kommunikationsvetenskap från Lunds universitet och har tidigare arbetat som frilansjournalist och kolumnist.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Örebro universitet