This page in English

Forskningsprojekt

Transportrelaterad välfärd och myndighetsförtroende hos personer som fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsbortfall

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Thomas Strandberg

Forskningsämne

Ett transportpolitiskt mål är att transportsystemet ska medverka till att ge medborgare grundläggande tillgång till samhällsfunktioner och samhällsliv i vid bemärkelse. Transportsystemet ska utvecklas så att det är användbart även för personer med funktionsnedsättning. Detta ligger också i linje med de funktionshinderpolitiska målen.

Möjligheten att transportera sig är beroende av vilka individuella resurser (t.ex. olika transportmedel) och egenskaper (t.ex. hälsa, kompetens, kunskap) en person har, i samspel med faktorer i omgivningen (t.ex. infrastruktur, lagar, regler). I västvärlden har bilen blivit ett viktigt transportmedel, och där bilen förknippas med oberoende och självständighet.

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att undersöka förändringar avseende dels transportrelaterad välfärd, dels myndighetsförtroende (grundat på uppfattningen att återkallelsen är ett felaktigt beslut) hos personer som tidigare har använt bil som vardaglig transport, men som har fått sitt körkort återkallat av Transportstyrelsen på grund av synfältsbortfall. Projektet avser i sin helhet generera kunskap som kan minimera risken för försämrad välfärd hos personer som fått körkortet återkallat på grund av synfältsbortfall, liksom även ett minskat myndighetsförtroende inom denna grupp. Studien avser personer med synfältsbortfall, men resultaten torde även kunna gälla för andra personer som riskerar att förlora sitt körkort återkallat på grund av andra funktionsnedsättningar än synfältsbortfall.

Avhandlingen innefattar fyra delstudier, där de två första berör transportrelaterad välfärd, medan de två senare berör myndighetsförtroende. Projektet är tvärvetenskapligt, och relaterar till både transportforskningen och handikappforskningen. Teoretisk utgångspunkt är bland annat den så kallade kapabilitetsansatsen (Capability approach), och som har använts inom både transport- och handikappforskningen.

Forskningsprojektet är finansierat av Transportstyrelsen och VTI.

Finansiärer

Samarbetspartners

  • Hans-Yngve Berg
  • Åsa Arentun, VTI