This page in English

Forskningsprojekt

En ny genre och dess arkeologi: Svenska myndigheters värdegrundstexter

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Anders Björkvall

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Genren värdegrund, där en verksamhets grundläggande värden presenteras, har under 2000-talet blivit vanlig vid svenska myndigheter. Genren innebär en förändring av myndigheternas annars stabila genrerepertoar. Nytt är också att texternas syfte delvis är att styra attityder och beteende, inte att reglera myndighetens kärnverksamhet. Värdegrundstexterna kan ses som ett sätt att påverka attityder genom språkliga verktyg, och nyttjar i det syftet systematiserade visuella resurser. Projektet syftar till att utveckla en kritisk förståelse för genren värdegrund genom en storskalig textanalys där vi ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv analyserar genrens arkeologi och intertextuella relationer till andra genrer och texter i och utanför myndighetssfären. Projektet motiveras samhälleligt av behovet att förstå verktyg för styrning, och forskningsteoretiskt av luckor dels i den diakrona beskrivningen av myndighetstext, dels i beskrivningen av multimodala genrer inom myndighetssfären. Forskningsfrågorna är 1) hur kan vi förstå värdegrundens relation till andra genrer (synkront och diakront) mot bakgrund av förändringar i ekonomisk-politiska förhållanden och offentlig förvaltning i Sverige? 2) Hur kan vi utveckla en kritisk förståelse för genrens systematiserade användning av visuella resurser? Den sista frågan är metodisk: 3) Vilka metoder behöver utvecklas för att studera genreförändring ur ett historiskt, intertextuellt och multimodalt perspektiv? 

Forskargrupper

Finansiärer

  • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Samarbetspartners

  • Projektledare: Catharina Nyström Höög, Uppsala universitet