This page in English

Anders Björkvall

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303924

Rum: F2154

Anders Björkvall

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Anders Björkvall

Anders Björkvall är professor i svenska. Hans främsta forskningsintressen är multimodalitet, text-, genre- och diskursanalys och literacy hos barn och unga, ofta med inriktning på hur digitala och analoga tekniker och artefakter samspelar. Under senare år har han intresserat sig för texter och genrer i organisationer och arbetade 2016–2019 inom ett projekt om statliga värdegrundstexter, En ny genre och dess arkeologi: Svenska myndigheters värdegrunder, som finansierades av Riksbankens Jubileumsfond. Han driver nu det STINT-finansierade projektet Multimodal text and pedagogies in higher education, ett samarbete med Kapstadens universitet inom ramen för South Africa–Sweden Bilateral Scientific Research Cooperation. Dessutom är Anders aktiv inom det praktiknära ULF-projektet Svensklärare reflekterar: Språkideologier i text och rum på högstadiet. Han är också redaktör för tidskriften Multimodality & Society (Sage). 

Anders är intresserad av samverkansfrågor, och sedan 2020 är han vetenskaplig ledare för RUC – Regionalt utvecklingscentrum vid Örebro universitet. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Jewitt, C. , Adami, E. , Archer, A. , Björkvall, A. & Fei, V. L. (2021). Editorial. Multimodality & Society, 1 (1), 3-7.
Björkvall, A. & Archer, A. (2021). Semiotics of destruction: Traces on the environment. Visual Communication, 1-19.
Nyström Höög, C. & Björkvall, A. (2018). Keeping the Discussion Among Civil Servants Alive: ‘Platform of Values’ as an Emerging Genre Within the Public Sector in Sweden.. Scandinavian Journal of Public Administration, 22 (3), 17-38.
Kullenberg, C. , Rohden, F. , Björkvall, A. , Brounéus, F. , Avellan-Hultman, A. , Järlehed, J. , Van Meerbergen, S. , Nord, A. & et al. (2018). What are analog bulletin boards used for today?: Analysing media uses, intermediality and technology affordances in Swedish bulletin board messages using a citizen science approach. PLOS ONE, 13 (8).
Björkvall, A. & Engblom, C. (2010). Young children’s exploration of semiotic resources during unofficial computer activities in the classroom. Journal of Early Childhood Literacy, 10 (3), 271-293.
Björkvall, A. (2004). Bilden, skriften och modelläsaren. Språkvård, 40 (3), 4-8.
Björkvall, A. (2000). Svensk barnmatsmärknings tillgänglighet ur ett diskursanalytiskt perspektiv. Scandinavian Journal of Nutrition/Næringsforskning, 44 (4), 169-172.

Artiklar, recensioner

Björkvall, A. (2008). Book review: DAVID MACHIN, Introduction to Multimodal Analysis. Visual Communication, 7 (1), 123-127.

Böcker

Björkvall, A. (2009). Den visuella texten: Multimodal analys i praktiken (1ed.). Stockholm: Hallgren & Fallgren (Ord och stil 40).

Doktorsavhandlingar

Björkvall, A. (2003). Svensk reklam och dess modelläsare. (Doctoral dissertation). Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Kapitel i böcker, del av antologier

Björkvall, A. (2020). The Critical Analysis of Genre and Social Action. I: De Fina, Anna & Georgakopoulou, Alexandra, The Cambridge Handbook of Discourse Studies (ss. 601-621). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Björkvall, A. & Archer, A. (2019). Material Sign-Making in Diverse Contexts: ‘Upcycled’ Artefacts as Refracting Global/Local Discourses. I: Ari Sherris & Elisabetta Adami, Making signs, translanguaging ethnographies: exploring urban, rural and educational spaces (ss. 45-63). Bristol: Multilingual Matters.
Björkvall, A. & Westberg, G. (2019). Representation som möjlighet: Att ta steget bortom kritisk beskrivning. I: Eva Insulander, Fredrik Lindstrand, Staffan Selander, Design för lärande Historia: Medeltiden som exempel (ss. 161-176). Lund: Studentlitteratur AB.
Björkvall, A. (2018). Critical genre analysis of management texts in the public sector: Towards a theoretical and methodological framework. I: Wojahn, Daniel, Seiler Brylla, Charlotta & Westberg, Gustav, Kritiska text- och diskursstudier (ss. 57-79). Huddinge, Sweden: Södertörns högskola.
Björkvall, A. (2018). Det värdefulla skräpet: ”Upcycling” och värdeökningens semiotik. I: Inga-Lill Grahn, Hans Landqvist, Benjamin Lyngfelt, Andreas Nord, Lena Rogström, Barbro Wallgren Hemlin, Grammatik, kritik, didaktik: Nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik (ss. 55-77). Göteborg: Göteborgs universitet.
Archer, A. & Björkvall, A. (2018). The 'semiotics of value' in upcycling. I: Sumin Zhao, Emilia Djonov, Anders Björkvall, Morten Boeriis, Advancing multimodal and critical discourse studies: Interdisciplinary research inspired by Theo van Leeuwen's social semiotics (ss. 165-180). New York: Routledge.
Björkvall, A. (2018). Visuell textanalys. I: Kristina Boréus & Göran Bergström, Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (ss. 355-399). Lund: Studentlitteratur AB.
Björkvall, A. (2017). Multimodal Discourse Analysis. I: Kristina Boréus & Göran Bergström, Analyzing Text and Discourse: Eight Approaches for the Social Sciences (ss. 174-207). London & Thousand Oaks, Ca: Sage Publications.
Björkvall, A. (2017). När språkvetarens studieobjekt inte är språk: Sopor som texter i ett globalt perspektiv. I: David Håkansson & Anna-Malin Karlsson, Varför språkvetenskap?: Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter (ss. 187-203). Lund: Studentlitteratur AB.
Björkvall, A. (2016). Ploughing the Field of Higher Education: An Interview with Gunther Kress. I: Arlene Archer, Esther Odilia Breuer, Multimodality in Higher Education (ss. 21-30). Leiden: Brill Academic Publishers.
Björkvall, A. (2015). Places and Spaces for Multimodal Writing in ‘One-to-One’ Computing. I: Arlene Archer & Esther Breuer, Multimodality in Writing: The State of the Art in Theory, Methodology and Pedagogy (ss. 204-230). Leiden & Boston: Brill Academic Publishers.
Björkvall, A. & Jacquet, E. (2014). Att göra mångfalden synlig för språkläraren: Etnografin som verktyg för att relevantgöra och bedöma högstadieelevers språkförmågor. I: P. Andersson, P. Holmberg, A. Lyngfelt, A. Nordenstam & O. Widhe, Mångfaldens möjligheter: Litteratur- och språkdidaktik i Norden (ss. 215-236). Göteborg: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI).
Björkvall, A. (2014). Practical function and meaning: a case study of Ikea tables. I: Carey Jewitt, The Routledge handbook of multimodal analysis (ss. 342-353). Abingdon, United Kingdom: Routledge.
Björkvall, A. (2012). Artefakters betydelsepotentialer: En presentation av den sociosemiotiska etnografin som teori och metod. I: Thomas Hestbæk Andersen & Morten Boeriis, Nordisk socialsemiotik: Pædagogiske, multimodale og sprogvidenskabelige landvindinger (ss. 59-88). Odense: Syddansk Universitetsforlag.
Björkvall, A. (2012). Multimodality. I: Verschueren, J. & Östman, J.-O., Handbook of Pragmatics Online. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
Björkvall, A. (2012). Visuell textanalys. I: Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (ss. 307-351). Lund: Studentlitteratur AB.
Björkvall, A. & Charlotte, E. (2010). Flerspråkighet och multimodalitet som lärandepotential. I: N. Musk & Å. Wedin, Flerspråkighet, identitet och lärande: Skola i ett föränderligt perspektiv (ss. 193-214). Lund: Studentlitteratur AB.
Björkvall, A. (2009). Practical function and meaning: A case study of IKEA tables. I: Carey Jewitt, The Routledge handbook of multimodal analysis (ss. 242-252). London & New York: Routledge.
Björkvall, A. (2007). Att göra barn till konsumenter: Språkhandlingar för utbyte av varor och tjänster i reklam i Kalle Anka & C:o under fyra decennier. I: Karin Milles och Anna Vogel, Språkets roll och räckvidd: Festskrift till Staffan Hellberg den 18 februari 2007 (ss. 44-53). Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet.
Björkvall, A. (2007). Social identities offered in Swedish magazine advertising. I: Critical discourse analysis of media texts (ss. 234-244). València: Universitat de València.
Björkvall, A. (2006). Bild och text i annonser. I: Textvård: Att läsa, skriva och bedöma texter. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.

Konferensbidrag

Archer, A. & Björkvall, A. (2021). Discourses in and Around Upcycled Artefacts: A Social Semiotic Perspective. I: Kyungeun Sung; Jagdeep Singh; Ben Bridgens, State-of-the-Art Upcycling Research and Practice Proceedings of the International Upcycling Symposium 2020. Konferensbidrag vid International Upcycling Symposium 2020: Research and Practice, De Montfort University, Leicester, UK (Digital Symposium), September 4, 2020 (ss. 29-32). Springer.
Björkvall, A. , Westberg, G. & Van Meerbergen, S. (2019). Anslagstavlan: Vägvisare till det lokala lärandets semiotiska landskap?. I: Bianchi, Marco, Håkansson, David, Melander, Björn, Pfister, Linda, Westman, Maria , Östman, Carin, Svenskans beskrivning 36 Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017 (pp. 37-52).. Konferensbidrag vid Svenskans beskrivning 36, Uppsala, 25–27 oktober, 2017 (ss. 37-52). Uppsala: Uppsala universitet.
Björkvall, A. & Archer, A. (2016). Ecologies of ‘upcycling’ as design for learning in Higher Education. I: Short papers. Konferensbidrag vid Designs for Learning, Copenhagen, Denmark, May 18-20, 2016 (ss. 7-12).
Knutsson, O. , Karlström, P. & Björkvall, A. (2014). Pioneers of collaborative media – students as potential co-designers of virtual learning environments. I: Conference proceedings, 4th international Designs for Learning conference 6-9th May 2014. Konferensbidrag vid 4th International Designs for Learning Conference: expanding the field, Stockholm University, Stockholm, Sweden, May 6–9, 2014. Stockholm: Stockholm University.
Björkvall, A. & Engblom, C. (2012). Att skapa mening är att lära: Datorer och yngre barns textanvändning. I: Resultatdialog 2012. Konferensbidrag vid Resultatdialog 2012, Stockholm, Sweden, October 10-11, 2012 (ss. 48-57). Stockholm: Vetenskapsrådet.
Björkvall, A. (2008). The business of turning children into consumers: A diachronic analysis of the symbolic exchange of goods and services in advertisements in a Swedish comic book. I: Michele Zappavigna & Carmel Cloran, Bridging Discourses ASFLA 2007 online proceedings. Konferensbidrag vid Australian Systemic Functional Linguistics Association Annual Congress (ASFLA 2007), University of Wollongong, Wollongong, N.S.W., Australia, June 29 - July 1, 2007. ASFLA.
Björkvall, A. (2004). Modelläsare i svensk tidskriftsreklam: Erbjudanden om olika typer av konsumerande identiteter. I: Svenskans beskrivning Förhandlingar vid tjugosjätte sammankomsten för svenskans beskrivning, Uppsala den 25-26 oktober 2002. Konferensbidrag vid Tjugosjätte sammankomsten för svenskans beskrivning, Uppsala, Sverige, Oktober 25-26, 2002 (ss. 87-96). Uppsala: Hallgren & Fallgren.
Björkvall, A. (2001). Svenska barnmatsförpackningar som informations- och reklambärare. I: Svenskans beskrivning 24 Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning, Linköping den 22–23 oktober 1999. Konferensbidrag vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning, Linköping, Sverige, Oktober 22–23, 1999 (ss. 17-31). Linköping: Linköping University Electronic Press.
Björkvall, A. (2001). Swedish baby food labels from a discourse analysis perspective. I: Felix Mayer, Language for special purposes: perspectives for the new millenium Vol. 2: LSP in academic discourse and in the fields of law, business and medicine. Konferensbidrag vid 12th European Symposium on Language for Special Purposes (LSP 99), Brixen/Bressanone, Italy, August 30 - September 3, 1999 (ss. 806-814). Tübingen: Gunter Narr.

Rapporter

Björkvall, A. , Van Meerbergen, S. & Westberg, G. (2017). Anslagstavlan – en vägvisare till ny kunskap?. Stockholm: Vetenskap och Allmänhet (VA-rapport 2017:1).
Björkvall, A. (2000). Svensk barnmatsmärkning: En diskursanalytisk studie av märkningens design och tillgänglighet. Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, Stockholm (TeFa (Text- och fackspråksforskning) 35).

Samlingsverk (redaktör)

Zhao, S. (ed.) , Djonov, E. (ed.) , Björkvall, A. (ed.) & Boeriis, M. (ed.) (2018). Advancing multimodal and critical discourse studies: Interdisciplinary research inspired by Theo van Leeuwen's social semiotics (1ed.). New York: Routledge (Routledge Studies in Multimodality 19).

Övrigt

Björkvall, A. (2018). Lösningsförslag till kapitel 9, Visuell textanalys. Lund: Studentlitteratur AB.