This page in English

Anders Björkvall

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303924

Rum: F2154

Anders Björkvall

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Anders Björkvall

Anders Björkvall är professor i svenska. Hans främsta forskningsintressen är multimodalitet, diskursanalys och literacy hos barn och unga, ofta med inriktning på hur teknik används för text- och meningsskapande. Just nu arbetar Anders inom ett projekt om statliga värdegrundstexter, En ny genre och dess arkeologi: Svenska myndigheters värdegrunder, som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond 2016–2018. Han driver också det STINT-finansierade projektet Multimodal text and pedagogies in higher education (2016–2018), ett samarbete med Kapstadens universitet inom ramen för South Africa–Sweden Bilateral Scientific Research Cooperation.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Jewitt, C. , Adami, E. , Archer, A. , Björkvall, A. & Fei, V. L. (2021). Editorial. Multimodality & Society, 1 (1), 3-7.
Björkvall, A. & Archer, A. (2021). Semiotics of destruction: Traces on the environment. Visual Communication, 1-19.
Nyström Höög, C. & Björkvall, A. (2018). Keeping the Discussion Among Civil Servants Alive: ‘Platform of Values’ as an Emerging Genre Within the Public Sector in Sweden.. Scandinavian Journal of Public Administration, 22 (3), 17-38.
Kullenberg, C. , Rohden, F. , Björkvall, A. , Brounéus, F. , Avellan-Hultman, A. , Järlehed, J. , Van Meerbergen, S. , Nord, A. & et al. (2018). What are analog bulletin boards used for today?: Analysing media uses, intermediality and technology affordances in Swedish bulletin board messages using a citizen science approach. PLOS ONE, 13 (8).
Björkvall, A. & Engblom, C. (2010). Young children’s exploration of semiotic resources during unofficial computer activities in the classroom. Journal of Early Childhood Literacy, 10 (3), 271-293.
Björkvall, A. (2004). Bilden, skriften och modelläsaren. Språkvård, 40 (3), 4-8.
Björkvall, A. (2000). Svensk barnmatsmärknings tillgänglighet ur ett diskursanalytiskt perspektiv. Scandinavian Journal of Nutrition/Næringsforskning, 44 (4), 169-172.

Artiklar, recensioner

Björkvall, A. (2008). Book review: DAVID MACHIN, Introduction to Multimodal Analysis. Visual Communication, 7 (1), 123-127.

Böcker

Björkvall, A. (2009). Den visuella texten: Multimodal analys i praktiken (1ed.). Stockholm: Hallgren & Fallgren (Ord och stil 40).

Doktorsavhandlingar

Björkvall, A. (2003). Svensk reklam och dess modelläsare. (Doctoral dissertation). Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Kapitel i böcker, del av antologier

Björkvall, A. (2020). The Critical Analysis of Genre and Social Action. I: De Fina, Anna & Georgakopoulou, Alexandra, The Cambridge Handbook of Discourse Studies (ss. 601-621). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Björkvall, A. & Archer, A. (2019). Material Sign-Making in Diverse Contexts: ‘Upcycled’ Artefacts as Refracting Global/Local Discourses. I: Ari Sherris & Elisabetta Adami, Making signs, translanguaging ethnographies: exploring urban, rural and educational spaces (ss. 45-63). Bristol: Multilingual Matters.
Björkvall, A. & Westberg, G. (2019). Representation som möjlighet: Att ta steget bortom kritisk beskrivning. I: Eva Insulander, Fredrik Lindstrand, Staffan Selander, Design för lärande Historia: Medeltiden som exempel (ss. 161-176). Lund: Studentlitteratur AB.
Björkvall, A. (2018). Critical genre analysis of management texts in the public sector: Towards a theoretical and methodological framework. I: Wojahn, Daniel, Seiler Brylla, Charlotta & Westberg, Gustav, Kritiska text- och diskursstudier (ss. 57-79). Huddinge, Sweden: Södertörns högskola.
Björkvall, A. (2018). Det värdefulla skräpet: ”Upcycling” och värdeökningens semiotik. I: Inga-Lill Grahn, Hans Landqvist, Benjamin Lyngfelt, Andreas Nord, Lena Rogström, Barbro Wallgren Hemlin, Grammatik, kritik, didaktik: Nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik (ss. 55-77). Göteborg: Göteborgs universitet.
Archer, A. & Björkvall, A. (2018). The 'semiotics of value' in upcycling. I: Sumin Zhao, Emilia Djonov, Anders Björkvall, Morten Boeriis, Advancing multimodal and critical discourse studies: Interdisciplinary research inspired by Theo van Leeuwen's social semiotics (ss. 165-180). New York: Routledge.
Björkvall, A. (2018). Visuell textanalys. I: Kristina Boréus & Göran Bergström, Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (ss. 355-399). Lund: Studentlitteratur AB.
Björkvall, A. (2017). Multimodal Discourse Analysis. I: Kristina Boréus & Göran Bergström, Analyzing Text and Discourse: Eight Approaches for the Social Sciences (ss. 174-207). London & Thousand Oaks, Ca: Sage Publications.
Björkvall, A. (2017). När språkvetarens studieobjekt inte är språk: Sopor som texter i ett globalt perspektiv. I: David Håkansson & Anna-Malin Karlsson, Varför språkvetenskap?: Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter (ss. 187-203). Lund: Studentlitteratur AB.
Björkvall, A. (2016). Ploughing the Field of Higher Education: An Interview with Gunther Kress. I: Arlene Archer, Esther Odilia Breuer, Multimodality in Higher Education (ss. 21-30). Leiden: Brill Academic Publishers.
Björkvall, A. (2015). Places and Spaces for Multimodal Writing in ‘One-to-One’ Computing. I: Arlene Archer & Esther Breuer, Multimodality in Writing: The State of the Art in Theory, Methodology and Pedagogy (ss. 204-230). Leiden & Boston: Brill Academic Publishers.
Björkvall, A. & Jacquet, E. (2014). Att göra mångfalden synlig för språkläraren: Etnografin som verktyg för att relevantgöra och bedöma högstadieelevers språkförmågor. I: P. Andersson, P. Holmberg, A. Lyngfelt, A. Nordenstam & O. Widhe, Mångfaldens möjligheter: Litteratur- och språkdidaktik i Norden (ss. 215-236). Göteborg: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI).
Björkvall, A. (2014). Practical function and meaning: a case study of Ikea tables. I: Carey Jewitt, The Routledge handbook of multimodal analysis (ss. 342-353). Abingdon, United Kingdom: Routledge.
Björkvall, A. (2012). Artefakters betydelsepotentialer: En presentation av den sociosemiotiska etnografin som teori och metod. I: Thomas Hestbæk Andersen & Morten Boeriis, Nordisk socialsemiotik: Pædagogiske, multimodale og sprogvidenskabelige landvindinger (ss. 59-88). Odense: Syddansk Universitetsforlag.
Björkvall, A. (2012). Multimodality. I: Verschueren, J. & Östman, J.-O., Handbook of Pragmatics Online. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
Björkvall, A. (2012). Visuell textanalys. I: Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (ss. 307-351). Lund: Studentlitteratur AB.
Björkvall, A. & Charlotte, E. (2010). Flerspråkighet och multimodalitet som lärandepotential. I: N. Musk & Å. Wedin, Flerspråkighet, identitet och lärande: Skola i ett föränderligt perspektiv (ss. 193-214). Lund: Studentlitteratur AB.
Björkvall, A. (2009). Practical function and meaning: A case study of IKEA tables. I: Carey Jewitt, The Routledge handbook of multimodal analysis (ss. 242-252). London & New York: Routledge.
Björkvall, A. (2007). Att göra barn till konsumenter: Språkhandlingar för utbyte av varor och tjänster i reklam i Kalle Anka & C:o under fyra decennier. I: Karin Milles och Anna Vogel, Språkets roll och räckvidd: Festskrift till Staffan Hellberg den 18 februari 2007 (ss. 44-53). Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet.
Björkvall, A. (2007). Social identities offered in Swedish magazine advertising. I: Critical discourse analysis of media texts (ss. 234-244). València: Universitat de València.
Björkvall, A. (2006). Bild och text i annonser. I: Textvård: Att läsa, skriva och bedöma texter. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.

Konferensbidrag

Archer, A. & Björkvall, A. (2021). Discourses in and Around Upcycled Artefacts: A Social Semiotic Perspective. I: Kyungeun Sung; Jagdeep Singh; Ben Bridgens, State-of-the-Art Upcycling Research and Practice Proceedings of the International Upcycling Symposium 2020. Konferensbidrag vid International Upcycling Symposium 2020: Research and Practice, De Montfort University, Leicester, UK (Digital Symposium), September 4, 2020 (ss. 29-32). Springer.
Björkvall, A. , Westberg, G. & Van Meerbergen, S. (2019). Anslagstavlan: Vägvisare till det lokala lärandets semiotiska landskap?. I: Bianchi, Marco, Håkansson, David, Melander, Björn, Pfister, Linda, Westman, Maria , Östman, Carin, Svenskans beskrivning 36 Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017 (pp. 37-52).. Konferensbidrag vid Svenskans beskrivning 36, Uppsala, 25–27 oktober, 2017 (ss. 37-52). Uppsala: Uppsala universitet.
Björkvall, A. & Archer, A. (2016). Ecologies of ‘upcycling’ as design for learning in Higher Education. I: Short papers. Konferensbidrag vid Designs for Learning, Copenhagen, Denmark, May 18-20, 2016 (ss. 7-12).
Knutsson, O. , Karlström, P. & Björkvall, A. (2014). Pioneers of collaborative media – students as potential co-designers of virtual learning environments. I: Conference proceedings, 4th international Designs for Learning conference 6-9th May 2014. Konferensbidrag vid 4th International Designs for Learning Conference: expanding the field, Stockholm University, Stockholm, Sweden, May 6–9, 2014. Stockholm: Stockholm University.
Björkvall, A. & Engblom, C. (2012). Att skapa mening är att lära: Datorer och yngre barns textanvändning. I: Resultatdialog 2012. Konferensbidrag vid Resultatdialog 2012, Stockholm, Sweden, October 10-11, 2012 (ss. 48-57). Stockholm: Vetenskapsrådet.
Björkvall, A. (2008). The business of turning children into consumers: A diachronic analysis of the symbolic exchange of goods and services in advertisements in a Swedish comic book. I: Michele Zappavigna & Carmel Cloran, Bridging Discourses ASFLA 2007 online proceedings. Konferensbidrag vid Australian Systemic Functional Linguistics Association Annual Congress (ASFLA 2007), University of Wollongong, Wollongong, N.S.W., Australia, June 29 - July 1, 2007. ASFLA.
Björkvall, A. (2004). Modelläsare i svensk tidskriftsreklam: Erbjudanden om olika typer av konsumerande identiteter. I: Svenskans beskrivning Förhandlingar vid tjugosjätte sammankomsten för svenskans beskrivning, Uppsala den 25-26 oktober 2002. Konferensbidrag vid Tjugosjätte sammankomsten för svenskans beskrivning, Uppsala, Sverige, Oktober 25-26, 2002 (ss. 87-96). Uppsala: Hallgren & Fallgren.
Björkvall, A. (2001). Svenska barnmatsförpackningar som informations- och reklambärare. I: Svenskans beskrivning 24 Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning, Linköping den 22–23 oktober 1999. Konferensbidrag vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning, Linköping, Sverige, Oktober 22–23, 1999 (ss. 17-31). Linköping: Linköping University Electronic Press.
Björkvall, A. (2001). Swedish baby food labels from a discourse analysis perspective. I: Felix Mayer, Language for special purposes: perspectives for the new millenium Vol. 2: LSP in academic discourse and in the fields of law, business and medicine. Konferensbidrag vid 12th European Symposium on Language for Special Purposes (LSP 99), Brixen/Bressanone, Italy, August 30 - September 3, 1999 (ss. 806-814). Tübingen: Gunter Narr.

Rapporter

Björkvall, A. , Van Meerbergen, S. & Westberg, G. (2017). Anslagstavlan – en vägvisare till ny kunskap?. Stockholm: Vetenskap och Allmänhet (VA-rapport 2017:1).
Björkvall, A. (2000). Svensk barnmatsmärkning: En diskursanalytisk studie av märkningens design och tillgänglighet. Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, Stockholm (TeFa (Text- och fackspråksforskning) 35).

Samlingsverk (redaktör)

Zhao, S. (ed.) , Djonov, E. (ed.) , Björkvall, A. (ed.) & Boeriis, M. (ed.) (2018). Advancing multimodal and critical discourse studies: Interdisciplinary research inspired by Theo van Leeuwen's social semiotics (1ed.). New York: Routledge (Routledge Studies in Multimodality 19).

Övrigt

Björkvall, A. (2018). Lösningsförslag till kapitel 9, Visuell textanalys. Lund: Studentlitteratur AB.