This page in English

Forskningsprojekt

Ethical support structures in retail

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Jonas Gerdin

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Detaljhandeln som arbetsplats förändras. Övergripande trender som internationalisering och teknikutveckling påverkar den enskildes arbetssituation. Samtidigt befinner sig detaljhandeln i ett läge man måste hantera ett allt starkare normativt tryck på god etik och ökat ansvarstagande, inte minst i förhållande till underleverantörerna. Mycket begränsad kunskap finns kring vad detta innebär för medarbetare i företagen och deras konkreta arbetssituation. Projektet vill granska detta genom att studera branschens ansvarsstrukturer (etiska koder, uppförandekoder, och så vidare) och analysera hur dessa tillsammans med de övergripande kraven på ansvarstagande påverkar den anställdes arbetssituation. Ett särskilt intresse finns för hur ansvarsstrukturerna faktiskt underlättar för enskilda anställda att ta det ansvar som utkrävs. Frågan är särskilt relevant eftersom den anställde inom detaljhandeln är en frontfigur som möter och måste hantera kunder som ofta är medvetna om den övergripande diskussionen kring etik, miljöansvar, och så vidare. De frågeställningar som projektet ska besvara är:

- Hur hanterar handeln etik- och ansvarsfrågor på ett strukturellt plan?

- Vilka är de specifika förutsättningar som har legat till grund för valet av denna struktur?

- På vilket sätt utgör de arrangemang som finns i handeln ett stöd för den enskilde arbetstagaren i hans eller hennes konkreta arbetssituation?

- Hur kan dessa strukturer utvecklas i syfte att öka de anställdas möjligheter och förmåga att ta och kommunicera branschens etik och ansvar i det dagliga mötet med kunderna?

Researchers active in the project: Sven Helin (PhD), Johan Sandström (PhD, Associate Professor), Magnus Frostensson (PhD)

Projektet inriktas mot detaljhandelsföretag som är medlemmar i Svensk Handel. Data samlas till att börja med in i form av elektronisk och skriftlig kommunikation. Detaljhandelsföretag med över 200 anställda kommer att granskas med avseende på ansvarsstrukturer. Utifrån denna förstudie granskas tjugotalet företag i en fördjupad studie av ansvarsstrukturerna. Två detaljhandelsföretag väljs sedan ut som fallstudier där ett stort antal intervjuer följer med chefer och medarbetare.

Entréhuset

Finansiärer

  • Handelsrådet (tidigare Handelns Utvecklingsråd, HUR)