This page in English

Forskningsprojekt

Övergrepp och försummelse i barndomen - prevalens, långtidskonsekvenser och skyddsfaktorer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Barnmisshandel, inklusive sexuella och andra fysiska övergrepp, fysisk och känslomässig försummelse har omfattande negativa sociala och hälsorelaterade konsekvenser vilka kan pågå under hela livet. God forskning kring olika aspekter av barnmisshandel finns men fortfarande finns kunskapsluckor av betydelse för både kliniska och politiska beslut.

Projektet kommer att fylla dessa kunskapsluckor genom fyra delstudier, baserade på data från den longitudinella studien Kvinnor och alkohol i Göteborg som omfattar en period på 25 år, samt en kompletterande kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av misshandel under barndomen och skyddsfaktorer. Det finns ett särskilt behov av studier kring känslomässig försummelse, som har studerats mindre trots att anses minst lika skadliga som andra typer av misshandel. Studier visar att barnmisshandel ökar risken för framtida marginalisering som i sin tur har effekt på individer, familjer och samhällen. Projektet erbjuder en unik möjlighet att studera dessa problem tack vare dess omfattande data om kvinnors livsvillkor, hälsa och välbefinnande. Kunskap om problemens omfattning, konsekvenser och möjliga skyddsfaktorer är avgörande för utveckling av insatser när det gäller familjefrågor och barnomsorg. Projektet har också hög klinisk relevans för vårdpersonal som arbetar med kvinnors sexuella och psykiska hälsa i syfte att ge stöd och förändra de negativa effekterna.

Projektledare: Hildur Gunnarsdottir, Göteborgs universitet.

Forskare

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)