This page in English

Forskningsprojekt

Vägledande samspel-ICDP - ett verktyg som förbättrar lärares relationskompetens och tilltro till sin lärarförmåga

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2018

Kontaktperson

Terese Glatz

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektets syfte är att undersöka om implementeringen av Vägledande samspel- ICDP genom vägledningsgrupper kan förbättra relationen mellan lärare och elev och öka lärares tilltro till sin förmåga att utföra sitt arbete på ett positivt sätt. Studien genomförs vid två F-6-skolor i Örebro kommun i samarbete med Örebro universitet. Datainsamling pågick under 2019 och är en del av ett avhandlingsarbete. Följande frågeställningar undersöks i studien:
• Upplever läraren bättre relationer till eleverna efter interventionen? 
• Upplever läraren en ökad tillit till att hantera sin arbetssituation och sin klass efter interventionen?
• Är en förbättrad lärare-elevrelation och upplevd tilltro till att hantera sin klass och sin arbetssituation kopplat till en ökad trygghetskänsla och bättre måluppfyllelse hos eleverna?

Projektet är ett doktorandprojekt.

Finansiärer

  • Örebro kommun