This page in English

Forskningsprojekt

Pantsystem i en cirkulär ekonomi - att förstå sociala värden

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Anna Kremel

Forskningsmiljöer

Projektet ”Pantsystem i en cirkulär ekonomi - att förstå sociala värden” skapar kunskap om de sociala värden som krävs för att upprätthålla ett cirkulärt system, men som också skapas av ett cirkulärt system. Syftet med studien är att förstå hur socialt värdeskapande får konsumenten att medverka i en cirkulär lösning, i det här fallet det svenska nationella pantsystemet för dryckesflaskor och burkar i plast och metall som organiseras av Returpack.

Returpack har god kunskap om miljömässiga effekter av återvinning och förpackningsval men saknar, liksom forskarsamhället, kunskap om sociala konsekvenser av cirkulära system. Debatten om cirkulär ekonomi förs främst inom tekniska discipliner och sociala dimensioner- kognitiva, kulturella, strukturella- får marginellt utrymme. Debatten om cirkulär ekonomi riskerar därmed att reduceras till ekonomiska och miljöaspekter av hållbarhet på bekostnad av den tredje, sociala, aspekten.

Forskningen visar att sociala värden har stor inverkan på människors beteenden, något som inte har uppmärksammats inom cirkulär ekonomi. Genom att studera specifikt socialt värde i olika led och för olika konsumentgrupper i pantsystemets cirkulära kedja skapar projektet förståelse för hur cirkulära lösningar kan bli även socialt hållbara.

För att fylla detta kunskapsgap har en projektgrupp med disputerade forskare satts samman för att analysera och komplettera data ifrån Returpack, SIFO och Ungdomsbarometern. Projektgruppen har stöd av en referensgrupp bestående av experter inom området, både forskare och praktiker. Fallet Returpack erbjuder en unik möjlighet att studera hur och vilka värden som får konsumenter att medverka i en cirkulär lösning då pantsystemet har lyckats med detta i decennier. Projektresultaten kommer att användas av Returpack för att möta förändrade konsumentbeteenden, utforma nya strategier, marknadsplaner och återvinningsstandarder men också spridas till anslutna företag och andra intressenter.

Anna Kremel och Sabina DuRietz

Finansiärer

  • Formas

Samarbetspartners

  • Returpack