This page in English

Forskningsprojekt

Alternativa kunskapsanspråk om kopparspiralens och HPV-vaccinets risker i de sociala mediernas tid

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2022

Kontaktperson

Lena Gunnarsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

En stor mängd information om hälsa och sjukdom sprids idag via internet, även via brukarstyrda forum. Människor som söker efter medicinska råd kommer inte sällan i kontakt med motstridig information, härstammande från officiella vårdinstitutioner såväl som andra aktörer. En del av denna information handlar om etablerade medicinska interventioners potentiella risker och biverkningar och i vissa fall delas, diskuteras och genereras kunskapsanspråk om sådana risker som går stick i stäv med den konventionella vårdens syn. Denna studie undersöker två sådana fall: de alternativa kunskapsanspråk om kopparspiralens respektive HPV-vaccinets biverkningar som florerar på internet och som genom forum i sociala medier genererat subkulturlidande grupperingar.

Syftet med studien är att i en svensk kontext, och med fokus på sociala medier, undersöka dels mekanismerna bakom de alternativa kunskapsanspråken om kopparspiralens respektive HPV-vaccinets risker, dels vilka konsekvenser konflikten mellan alternativa och konventionella kunskapsanspråk får för patienter respektive vårdpersonal.

Studien bygger på (1) analys av kommunikation i sociala medier, (2) intervjuer med personer influerade av de alternativa kunskapsanspråken samt med vårdpersonal och (3) en enkätstudie av förhållningssätt i den allmänna populationen. Studien skulle fylla en kunskapslucka i det kvantitativt dominerade fält som studerar hälsoinformation och internet, genom sin kvalitativa undersökning av hur människor förhåller sig till olika slags information. Givet de alternativa kunskapsanspråkens relevans för främst kvinnor, vägleds studien av ett intersektionellt genusperspektiv. Kopparspiralen och HPV-vaccinet kan utgöra viktiga faktorer för kvinnors reproduktiva hälsa, varför studien svarar mot ett samhälleligt behov av ökad kunskap om kvinnors upplevelser av eller rädsla för att dessa interventioner kan äventyra deras hälsa. Studien kommer att genomföras i dialog med ett urval av vårdaktörer.

Forskare