This page in English

Forskningsprojekt

Att förstå industriell nätverksdynamik med hjälp av agent-baserad modellering och simulering

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2016 - 2021

Kontaktperson

Frans Prenkert

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med projektet är ökad förståelse för och kunskap om dynamik i industriella affärsnätverk. Mer specifikt handlar det om de strukturella förändringar i industriella nätverk som uppstår som en effekt av endogena och exogena händelser. Projektet fokuserar på framväxande förändringsprocesser i industriella nätverk i form av några påverkande faktorer och dess konsekvenser för strukturen i nätverket. Denna forskning betonar dynamiken som kommer av att flera affärsrelationer avslutas och nya etableras och studerar de strukturella förändringar som detta genererar. Industrial Networks Approach (INA/IMP) och Komplexitetsteori är avhandlingsprojektets teoretiska utgångspunkter.

I detta projekt ses industriella affärsnätverk (hädanefter ’affärsnätverk’) som komplexa adaptiva system där heterogena affärsaktörer interagerar med varandra. De svarar och anpassar sig till miljön, och deras icke-linjära lokala interaktioner ger upphov till framväxande makronivåresultat och regelbundenheter, som i sin tur kan utöva en påverkan på aktörernas beteende uppifrån och ned. För att studera denna komplexitet och den dynamik den ger upphov till används en metod som kallas för Agentbaserad modellering och simulering (ABM).

För att ta itu med uppsatsens syfte designas och implementeras två agentbaserade modeller för försörjnings-/leveransnätverk inbäddade i det empiriska sammanhanget med särskilt fokus på hållbarhetsfrågor. Båda modellerna representerar affärsnätverk som verkliga empiriska fenomen, men inkluderar även nivåer av abstraktion som syftar till att undersöka några av de teoretiska egenskaperna hos de två försörjningsnätverken.

Detta avhandlingsprojekt illustrerar potentialen med agentbaserad modellering och simulering när det gäller att hantera affärsnätverksdynamik särskilt i mer komplexa och mycket interaktiva sammanhang med ett stort antal aktörer (utöver vad som är vanligt inom INA/IMP med den dominerande fallstudiemetoden). Den visar hur ABM och simuleringar kan bidra till en bättre förståelse för sådan komplex affärsnätverksdynamik.

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners