This page in English

Forskningsprojekt

Det flerspråkiga klassrummet i ämnet engelska: En fallstudie

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Eva Zetterberg-Pettersson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I syfte att identifiera ideologiska faktorer som potentiellt antingen främjar eller komplicerar lärandet av engelska som andra eller främmande språk för elever med flerspråkig bakgrund, undersöker denna multimodala studie attityder till flerspråkighet, interaktion i klassrummet, klassrummets inredning, undervisningspraktik och läromedel genom en fallstudie av en klass och dess lärare i en etniskt diversifierad högstadieskola i Sverige. Studien finner motstridiga diskurser, enspråkiga och monokulturella, liksom flerspråkiga och multikulturella, om språk, språkinlärning och undervisning. Intervjuer med lärare och elever visade på en generellt öppen attityd till kulturer och språk, men språkhierarkierna i det svenska samhället kunde också identifieras, speciellt i klassrumsinteraktion. Analys av läromedel och undervisningspraktik visade en brist på anpassning till flerspråkiga elever med multikulturell bakgrund genom att de präglades av en traditionell undervisningsapproach baserad på svenskhetsnormen, det vill säga kontrastiv svensk-engelska grammatik och ett studium av kultur från ett nationellt svenskt, det vill säga svenskt majoritetsperspektiv. Samman-fattningsvis uttryckte lärarna att de var angelägna om flerspråkiga elever men saknade teoretisk och metodologisk kunskap för att inkludera dem. Baserat på resultatet i det empiriska materialet presenterar artikeln några pedagogiska förslag på hur undervisningen i engelska bättre möter elevers behov i det flerspråkiga och kulturellt heterogena klassrummet. 

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners