This page in English

Forskningsämne

Engelska

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Mats Deutschmann

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsområden

  • Didaktik
  • Ämnesdidaktik

Forskningsmiljöer

Forskning inom engelsk lingvistik är särskilt stark inom området språksociologi med inriktning mot språk och makt. Till exempel bedrivs forskning om språkliga attityder, stereotypifiering under två större projekt finansierade av VR och Wallenbergstiftelsen. Temat "språk och makt" är även närvarande i historisk språkforskning, närmare bestämt i studier av ”Middle Scots”. Engelskans roll som ett globalt maktspråk passar också in under denna profil. Här bedrivs tillämpad forskning inom språkundervisning och inlärning, med fokus på engelskans kontra lokala språks roller i postkoloniala utbildningssammanhang, forskning som bedrivs i samarbete med bl a. University of Seychelles.

Pedagogisk forskning som bedrivs under engelskan vid Örebro universitet omfattar en mängd olika ramverk och forskningsmetoder, som sträcker sig från kvantitativa mått på språkkunskaper till mer kvalitativa studier om motivation med etnografisk fokus. En stor del av vår tillämpade forskning inom språkpedagogik verkar inom det metodiska ramverket aktionsforskning (AR). AR i språkpedagogik är en undersökningsprocess tänkt att identifiera och förbättra lokala undervisnings- och lärandesituationer genom systematisk utvärdering av en pedagogisk förändring eller ingripande. Som exempel kan nämnas mindre ändringar i klassrummet, till exempel storleken på studentgrupper, aktiviteter, ordning i instruktioner, eller materialval, men även större förändringar som till exempel att implementera en ny pedagogik, justeringar av kursinnehåll, eller revideringar av en kursplan.

Engelskaämnets litteraturvetenskapliga forskning spänner från kulturstudier till narrativ teori, från 1700-talssatir till modern science fiction. Ett gemensamt intresse är att se litteraturens plats i och betydelse för historiska och kulturella företeelser. Inom amerikansk litteratur finns forskning med bas i feministisk teori och kulturstudier, inom genrer såsom science fiction och självbiografi, med kritiska perspektiv på kanon och problematisering av författarbegreppet. Inom engelsk litteratur finns forskning om 1700-talsromanen, där liknande litteraturhistoriska frågor diskuteras, men med utgångspunkt i narrativ teori, och med fokus på ironiska berättarformer. Aktuella projekt inkluderar studier av självbiografier från den amerikanska modernismen, med författare såsom Gertrude Stein, Alice B. Toklas, F. Scott Fitzgerald och Ernest Hemingway, författarbegreppet under 1700-talet, från Jonathan Swifts satir till Jane Austens romaner, samt en studie av om amerikansk familjekultur och reproduktionsteknologi.

Vid Örebro universitet är forskningen inom engelskan knuten till ett antal olika forskningsmiljöer, bland annat Berättande, Liv och Mening, Utbildning och Demokrati samt Språk och Retorik. Nationellt och internationellt är våra forskare verksamma i flera regionala, nationella och internationella nätverk, till exempel RUC (Regionalt utvecklingscentrum), the Swedish Association for American Studies, SWESSE (the Swedish Society for the Study of English), Teaching and Learning in Literary studies, AILA (International Association of Applied Linguistics) and the Rhetoric Society of America.