Forskningsprojekt

Den lekfulla staden. Social hållbarhet och gröna förlängda skol- och förskolegårdar.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2024

Kontaktperson

Sara Frödén

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

En central utgångspunkt för projektet är att lek är en av våra viktigaste hållbarhetsfrågor. I leken skapas en förståelse för omvärlden och den spelar en central roll för barns sociala, kroppsliga och kognitiva utveckling. De behöver rika och stimulerande lekmiljöer som inspirerar till alltifrån gemensamma roll- och fantasilekar till utforskande och fysiska lekar. Barns olika behov står dock sällan i fokus när lekplatser och skol- och förskolegårdar byggs idag. Att platsen ska vara enkel att anlägga och förvalta prioriteras ofta högre än att ha fokus på lekvärde, jämställdhet och hållbarhet. Denna studie är en del av ett större treårigt projekt som syftar till att skapa nya, innovativa sätt att berika och utveckla den offentliga miljön utifrån en hållbar samhällsutveckling.

Bakgrunden till studien är att det nyligen har anlagts ett antal nya lek- och spontanidrottsmiljöer i Örebro kommun. Designen av dessa gröna leklandskap har föregåtts av ett arbete med att på ett konkret sätt implementera barnkonventionen. Tanken är att attraktiva mötesplatser som inte är köns- eller ålderskodade samt tillgängliga och kostnadsfria för alla invånare att använda bidrar till att skapa ett mer jämställt och socialt hållbart samhälle.

Flera av dessa nybyggda gröna lekmiljöer ligger precis intill förskole- och skolgårdar vilket innebär att de kan användas under raster och utevistelser. Dessa områden kan då fungera som en utökad pedagogisk utemiljö – en s.k. förlängd förskole- och skolgård. Platsen har därmed också potential att bli ett uteklassrum om pedagogerna väljer att bedriva undervisning utomhus, inte minst som en del i utbildning för hållbar utveckling. Mot bakgrund av detta är studiens syfte att studera användningen av förlängda förskole- och skolgårdar utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv med särskilt fokus på jämställdhet. 

Forskare

Finansiärer

  • Vinnova