This page in English

Sara Frödén

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303439

Rum: F3226

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Sara Frödén

Jag arbetar som lektor i pedagogik på Örebro universitet sedan 2012, där jag undervisar på lärarutbildningen. Min tvärvetenskapliga bakgrund med studier inom pedagogik, socialantropologi, konst och genusvetenskap bidrar till ett brett forskningsintresse med flera inriktningar, ofta med en intersektionell ingång.

Kortfattat uttryckt så rör sig min forskning i skärningspunkten mellan plats, barn och mångfald, både på ett didaktiskt och genusteoretiskt plan.

Förutom feministiska och (norm)kritiska pedagogiker samt waldorfpedagogik så har jag även ett intresse för flerspråkighet och mångkulturalism med särskilt fokus på nyanlända barn.

Aktuell forskning

Barn, kön och förskolepedagogik

I ett tudelat projekt utforskar jag relationen mellan feministisk teoribildning, barndomssociologi och förskolepedagogik.

I den första delen undersöks relationen mellan ålder och kön genom att lyfta fram viktiga aspekter som denna åldersgrupps särskilda kroppar, livsvillkor och maktrelationer. Exempel från min tidigare studie och framför allt mitt begrepp situerat könsavkodande lyfts fram för att visa hur yngre barns förståelse, erfarande och gestaltande av kön på olika sätt skiljer sig från vuxnas. Syftet är att utveckla den hittills svaga teoretiseringen av yngre barns könsgörande.

I den andra delen undersöks begreppet situerat könsavkodande i relation till vanligt förekommande pedagogiska strategier inom förskolans jämställdhetsarbete i syfte att utveckla en feministisk och anti-diskriminerande förskolepedagogik. Som utgångspunkt för beskrivningen och analysen av dessa strategier är Kevin Kumashiros arbete kring ”anti-oppressive education”, och dessa sätts i en svensk förskolekontext.

Tidigare forskning

Mat, rytm och sinnlighet - Måltidsstunden i waldorfförskolan

Forskningen tar sin utgångspunkt i waldorfpedagogikens principer om rytm, med måltidsstunden på förskolan som ett konkret didaktiskt exempel. Syftet är att, med stöd av Henri Lefebvres arbete om rytmanalys, undersöka hur en fast återkommande omsorgsrutin som måltidsstunden kan utformas till en gemensamhetsskapande, rofylld och sinnlig upplevelse. Projektet är finansierat genom forskningsmedel från NORENSE (Nordic Research Network for Steiner Education) och genomfördes under 2014.

Jag har även, tillsammans med Moira von Wright, bidragit med ett kapitel om waldorfförskolepedagogik i Springers International Handbook of Early Childhood Education. Antologin beräknas vara klar under 2015.

Avhandlingsprojekt

Jag disputerade i pedagogik i maj 2012 med avhandlingen ”I föränderliga och slutna rosa rum. En etnografisk studie av kön, ålder och andlighet i en svensk waldorfförskola”. I mitt avhandlingsprojekt undersöks waldorfförskolan som plats och praktik, med syftet att bidra med kunskap om hur dess materiella och rumsliga utformning och övergripande pedagogiska intentioner bidrar till görandet av kön. Den etnografiska studie som ligger till grund för avhandlingen bygger på ett längre fältarbete där deltagande observationer och intervjuer med pedagoger har utförts på en svensk waldorfförskola. Som analysverktyg har begreppen performativitet och ritualisering används med utgångspunkt i Judith Butlers och Catherine Bells tolkning av dessa.

Undervisning

Då jag tidigare gått lärarutbildningen och därefter arbetat och forskat inom förskolan så undervisar jag mestadels på förskollärarprogrammet. Jag utvecklar kurser inom olika områden men har särskild kompetens kring genus- och mångfaldsfrågor.

Generellt sett har jag även ett intresse för högskolepedagogik och arbetar aktivt på flera sätt för en jämställdhetsintegrering i lärarutbildningen. Som lärarutbildare undervisar jag både om och i feministiska och kritiska pedagogiker; jag strävar efter att gestalta en undervisning som genomsyras av dessa pedagogikers grundläggande principer så långt det är möjligt i en universitetsmiljö.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Frödén, S. (2018). Situated decoding of gender in a Swedish preschool practice. Ethnography and Education, 13 (2), 1-15.

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Frödén, S. & von Wright, M. (2017). The Waldorf Kindergarten. I: Marilyn Fleer & Bert van Oers, International Handbook of Early Childhood Education (ss. 1401-1420). . Springer Berlin/Heidelberg.