This page in English

Forskningsprojekt

Internetbehandling för patienter med obesitas

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2027

Kontaktperson

Stefan Jansson

Projektet studerar en internetbehandling för patienter med obesitas i en randomiserad kontrollerad klinisk studie samt i en kvalitativ intervjustudie. 

Internetbehandlingen är en utveckling av behandlingsmodellen Steg för steg som använts i Region Örebro län sedan 2010. Syftet med behandlingen är öka patienternas kunskap om sjukdomen obesitas, ge stöd för levnadsvaneförändringar och att minska stigmarelaterade psykosociala besvär. Behandlingsprogrammet omfattar 12 moduler som patienten följer under 6 månader. Varje modul avslutas med hemuppgifter som ska genomföras innan nästa modul aktiveras. Deltagarna får återkoppling på hemuppgifterna från en behandlare vid Överviktsenheten.

Primärt utfallsmått i den randomiserade studien är obesitasspecifik livskvalitet efter 12 månader. Sekundära utfallsmått är till exempel viktreduktion i procent av urpsrungsvikten, generell hälsorelaterad livskvalitet, kostvanor, fysisk aktivitet och andel som fullföljer behandlingsprogrammet.

Syftet med intervjustudien är att undersöka deltagarnas erfarenheter och upplevelser av internetbehandlingen. De semi-strukturerade intervjuerna genomförs efter avslutad behandling vid ett digitalt möte eller telefonsamtal.

Finansiärer

  • Region Örebro Län