This page in English

Agneta Anderzen-Carlsson

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Agneta Anderzen-Carlsson

Om Agneta Anderzen-Carlsson

Agneta Anderzén Carlsson är barnsjuksköterska, med dr och docent i medicin med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Örebro Universitet. Agneta är också verksam som senior forskare inom Funktionsnedsättning och samhälle. Agneta har sin anställning vid Universitetssjukvårdens Forskningscentrum inom Region Örebro Län, där hon arbetar som forskningshandledare. Hon har ett tätt samarbete med Audiologiskt Forskningscentrum vid Universitetssjukhuset.

Undervisning

Agneta undervisar i kvalitativ forskningsmetod på grundutbildningsnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå, liksom i ST-utbildning för läkare och tandläkare.

Forskningsinriktning

Agnetas forskning är primärt inriktad på upplevelser och erfarenheter av vad det innebär att vara människa i en viss given situation. Det kan i vid bemärkelse vara patienters eller anhörigas erfarenhet av sjukdom eller behandling som studeras.  Företrädesvis använder Agneta kvalitativa forskningsmetoder, men också mixed methods, för att belysa forskningsfrågor från olika perspektiv och med olika forskningsmetoder.

Uppdrag

Agneta är medlem av International Editorial Board (IEB) för tidskriften Journal of Child Health Care och har ett antal referee-uppdrag för vetenskapliga tidskrifter. Vidare är hon anlitad som halvtidsgranskare, betygsnämndsledamot och opponent.

Agneta är huvudhandledare för tre doktorander med inriktning hälso- och vårdvetenskap samt biträdande handledare för två doktorander inom Funktionsnedsättning och samhälle. I tillägg är hon bihandledare för en doktorant antagen vid Universitetet i Oslo.

Pågående forskning och forskningssamarbeten

Forskning med fokus på dövblindhet. Ingår i en tvärvetenskaplig forskargrupp inom Funktionsnedsättning och samhälle. Inom gruppen pågår ett flertal projekt med olika fokus inom dövblindområdet. Samarbete finns  med forskare vid Jönköping University, Föreningen Sveriges Dövblinda samt Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

När jag är rädd – hur vill jag då bli bemött och vad påverkar min egen förmåga att hantera rädslan? Longitudinell nationell kvalitativ intervjustudie av rädsla hos barn med akut lymfatisk leukemi. Samarbete mellan Region Örebro Län, Örebro Universitet och Karlstad Universitet. Agneta är projektledare.

Pectus excavatum (trattbröst). Syftet med doktorandprojektet är att beskriva hur personer som har genomgått korrektionskirurgi för pectus excavatum upplever sin livssituation och hälsorelaterade livskvalitet. Agneta är huvudhandledare för doktorand inom projektet.

CYP-PREMs. Det övergripande syftet med projektet är att förbättra barn och ungdomars möjligheter att utvärdera sin vård och behandling. Inom ramen för projektet har undersökts hur barn och ungdomar ges möjlighet att utvärdera sin vård och behandling i Sverige idag. Vidare har en brittisk patientenkät översatts och validerats och testats genom kognitiva intervjuer med barn- och ungdomar. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Region Värmland, Region Uppsala län och Örebro. Agneta är projektledare och huvudhandledare i projektet.

Steg för steg. Det primära syftet med projektet var att utvärdera Steg för steg, en primärvårdsbaserad gruppbehandling mot övervikt/fetma hos vuxna. Pga Covid-19 har projektet inte kunna genomföras som planerat. Intervjuer med personer inför Steg för Steg har dock genomförts. Vidare kommer en internetbaserad version av Steg för Steg att utvärderas. Agneta är projektledare för del av projektet,  liksom huvudhandledare.

Pain in children with cerebral palsy 0-18 years old - Do we care? The CPPain-project. Projektet leds av med dr Randi Dovland Andersen vid Sjukhuset i Telemark. Projektet är ett internationellt samverkansprojekt mellan flera länder. Registerdata samlas in i Norge och Kanada, men medarbetare från Sverige och USA deltar också. Agneta deltar i projektgruppen och medverkar som handledare i en del som specifikt fokuserar på barn och föräldrars upplevelser av barnets smärta.

Att höra eller inte höra. Hörselsituation på boenden för äldre personer. Samverkansprojekt mellan Region Örebro län, Örebro Univsersitet, Karlstad Universitet och Region Värmland. Primärt syftar projektet på att översätta ett instrument som kartlägger kunskap och behov av utbildning hos personal på äldreboenden rörande hörsel och hörhjälpmedel, därefter genomföra en tvärsnittsstudie avseende detta. Innan en utbildningsintervention ska intervjuer genomföras med personal och äldre personer som vistas på olika typer av äldreboenden inom Örebro och Värmlands län.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter