This page in English

Agneta Anderzen-Carlsson

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Agneta Anderzen-Carlsson

Om Agneta Anderzen-Carlsson

Agneta Anderzén Carlsson är barnsjuksköterska, med dr och docent i medicin med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Örebro Universitet. Agneta är också verksam som senior forskare inom Funktionsnedsättning och samhälle. Agneta har sin anställning vid Universitetssjukvårdens Forskningscentrum inom Region Örebro Län, där hon arbetar som forskningshandledare. Hon har ett tätt samarbete med Audiologiskt Forskningscentrum vid Universitetssjukhuset.

Undervisning

Agneta undervisar i kvalitativ forskningsmetod på grundutbildningsnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå, liksom i ST-utbildning för läkare och tandläkare.

Forskningsinriktning

Agnetas forskning är primärt inriktad på upplevelser och erfarenheter av vad det innebär att vara människa i en viss given situation. Det kan i vid bemärkelse vara patienters eller anhörigas erfarenhet av sjukdom eller behandling som studeras.  Företrädesvis använder Agneta kvalitativa forskningsmetoder, men också mixed methods, för att belysa forskningsfrågor från olika perspektiv och med olika forskningsmetoder.

Uppdrag

Agneta är medlem av International Editorial Board (IEB) för tidskriften Journal of Child Health Care och har ett antal referee-uppdrag för vetenskapliga tidskrifter. Vidare är hon anlitad som halvtidsgranskare, betygsnämndsledamot och opponent.

Agneta är huvudhandledare för tre doktorander med inriktning hälso- och vårdvetenskap samt biträdande handledare för två doktorander inom Funktionsnedsättning och samhälle. I tillägg är hon bihandledare för en doktorant antagen vid Universitetet i Oslo.

Pågående forskning och forskningssamarbeten

Forskning med fokus på dövblindhet. Ingår i en tvärvetenskaplig forskargrupp inom Funktionsnedsättning och samhälle. Inom gruppen pågår ett flertal projekt med olika fokus inom dövblindområdet. Samarbete finns  med forskare vid Jönköping University, Föreningen Sveriges Dövblinda samt Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

När jag är rädd – hur vill jag då bli bemött och vad påverkar min egen förmåga att hantera rädslan? Longitudinell nationell kvalitativ intervjustudie av rädsla hos barn med akut lymfatisk leukemi. Samarbete mellan Region Örebro Län, Örebro Universitet och Karlstad Universitet. Agneta är projektledare.

Pectus excavatum (trattbröst). Syftet med doktorandprojektet är att beskriva hur personer som har genomgått korrektionskirurgi för pectus excavatum upplever sin livssituation och hälsorelaterade livskvalitet. Agneta är huvudhandledare för doktorand inom projektet.

CYP-PREMs. Det övergripande syftet med projektet är att förbättra barn och ungdomars möjligheter att utvärdera sin vård och behandling. Inom ramen för projektet har undersökts hur barn och ungdomar ges möjlighet att utvärdera sin vård och behandling i Sverige idag. Vidare har en brittisk patientenkät översatts och validerats och testats genom kognitiva intervjuer med barn- och ungdomar. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Region Värmland, Region Uppsala län och Örebro. Agneta är projektledare och huvudhandledare i projektet.

Steg för steg. Det primära syftet med projektet var att utvärdera Steg för steg, en primärvårdsbaserad gruppbehandling mot övervikt/fetma hos vuxna. Pga Covid-19 har projektet inte kunna genomföras som planerat. Intervjuer med personer inför Steg för Steg har dock genomförts. Vidare kommer en internetbaserad version av Steg för Steg att utvärderas. Agneta är projektledare för del av projektet,  liksom huvudhandledare.

Pain in children with cerebral palsy 0-18 years old - Do we care? The CPPain-project. Projektet leds av med dr Randi Dovland Andersen vid Sjukhuset i Telemark. Projektet är ett internationellt samverkansprojekt mellan flera länder. Registerdata samlas in i Norge och Kanada, men medarbetare från Sverige och USA deltar också. Agneta deltar i projektgruppen och medverkar som handledare i en del som specifikt fokuserar på barn och föräldrars upplevelser av barnets smärta.

Att höra eller inte höra. Hörselsituation på boenden för äldre personer. Samverkansprojekt mellan Region Örebro län, Örebro Univsersitet, Karlstad Universitet och Region Värmland. Primärt syftar projektet på att översätta ett instrument som kartlägger kunskap och behov av utbildning hos personal på äldreboenden rörande hörsel och hörhjälpmedel, därefter genomföra en tvärsnittsstudie avseende detta. Innan en utbildningsintervention ska intervjuer genomföras med personal och äldre personer som vistas på olika typer av äldreboenden inom Örebro och Värmlands län.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Björk, M. , Wahlqvist, M. , Huus, K. & Anderzen-Carlsson, A. (2022). The consequences of deafblindness rules the family: Parents' lived experiences of family life when the other parent has deafblindness. The British Journal of Visual Impairment, 40 (1), 18-28.
Arvidsson Lindvall, M. , Forsberg, A. , Appelros, P. & Anderzen-Carlsson, A. (2021). "I can manage the challenge": a qualitative study describing experiences of living with balance limitations after first-ever stroke. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 16 (1).
Anderzen-Carlsson, A. , Bäccman, C. & Almqvist, K. (2021). The professional relationship forms the base: Swedish child health care nurses' experiences of encountering mothers exposed to intimate partner violence. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 16 (1).
Norlander, L. , Karlsson, J. , Anderzen-Carlsson, A. , Vidlund, M. , Dreifaldt, M. , Andreasson, J. & Sundqvist, A. (2021). Translation and psychometric evaluation of the Swedish versions of the Nuss Questionnaire modified for Adults and the Single Step Questionnaire. Journal of Patient-Reported Outcom, 5 (1).
Arvidsson Lindvall, M. , Appelros, P. , Forsberg, A. & Anderzen-Carlsson, A. (2020). LIVING WITH BALANCE LIMITATIONS AFTER FIRST-EVER STROKE. International Journal of Stroke, 15 (Suppl. 1), 257-257.
Granrud, M. D. , Bisholt, B. , Anderzen-Carlsson, A. & Steffenak, A. K. M. (2020). Overcoming barriers to reach for a helping hand: adolescent boys' experience of visiting the public health nurse for mental health problems. International Journal of Adolescence and Youth, 25 (1), 649-660.
Lundin, E. , Widén, S. , Wahlqvist, M. , Anderzen-Carlsson, A. & Granberg, S. (2020). Prevalence, diagnoses and rehabilitation services related to severe dual sensory loss (DSL) in older persons: a cross-sectional study based on medical records. International Journal of Audiology, 59 (12), 921-929.
Loefgren Vretare, L. & Anderzen-Carlsson, A. (2020). The critical care nurse's perception of handover: A phenomenographic study. Intensive & Critical Care Nursing, 58.
Ehn, M. , Wahlqvist, M. , Möller, C. & Anderzen-Carlsson, A. (2020). The lived experiences of work and health of people living with deaf-blindness due to Usher syndrome type 2. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 15 (1).
Arvidsson Lindvall, M. , Anderzen-Carlsson, A. , Appelros, P. & Forsberg, A. (2020). Validity and test-retest reliability of the six-spot step test in persons after stroke. Physiotherapy Theory and Practice, 36 (1), 211-218.
Granrud, M. D. , Theander, K. , Anderzen-Carlsson, A. & Steffenak, A. K. M. (2019). Experiences of interprofessional collaboration in a special school programme for adolescents who struggle with school life: an explorative study. Journal of Interprofessional Care, 33 (6), 706-713.
Leibring, I. & Anderzen-Carlsson, A. (2019). Fear and coping in children 5-9 years old treated for acute lymphoblastic leukemia: A longitudinal interview study. Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, 46, E29-E36.
Ehn, M. , Anderzen-Carlsson, A. , Möller, C. & Wahlqvist, M. (2019). Life strategies of people with deafblindness due to Usher syndrome type 2a-a qualitative study. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 14 (1).
Hylén, U. , Engström, I. , Engström, K. , Pelto-Piri, V. & Anderzen-Carlsson, A. (2019). Providing Good Care in the Shadow of Violence: An Interview Study with Nursing Staff and Ward Managers in Psychiatric Inpatient Care in Sweden. Issues in Mental Health Nursing, 40 (2), 148-157.
Granrud, M. , Anderzen-Carlsson, A. , Bisholt, B. & Steffenak, A. K. (2019). Public Health Nurse and interprofessional collaboration related to adolescent mental health problems. European Journal of Public Health, 29 (Suppl. 4), 516-516.
Granrud, M. D. , Anderzen-Carlsson, A. , Bisholt, B. & Steffenak, A. K. M. (2019). Public Health Nurses' perceptions of interprofessional collaboration related to adolescents' mental health problems in secondary schools: a phenomenographic study. Journal of Clinical Nursing, 28 (15-16), 2899-2910.
Wallin, A. , Gustafsson, M. , Anderzen Carlsson, A. & Lundén, M. (2019). Radiographers' experience of risks for patient safety incidents in the radiology department. Journal of Clinical Nursing, 28 (7-8), 1125-1134.
Andersen, R. D. , Nakstad, B. , Jylli, L. , Campbell-Yeo, M. & Anderzen-Carlsson, A. (2019). The Complexities of Nurses' Pain Assessment in Hospitalized Preverbal Children. Pain Management Nursing, 20 (4), 337-344.
Nordheim, T. , Anderzen-Carlsson, A. & Nakstad, B. (2018). A Qualitative Study of the Experiences of Norwegian Parents of Very Low Birthweight Infants Enrolled in a Randomized Nutritional Trial. Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, 43, E66-E74.
Anderzen-Carlsson, A. , Gillå, C. , Lind, M. , Almqvist, K. , Fändriks, A. L. & Källström, Å. (2018). Child healthcare nurses' experiences of asking new mothers about intimate partner violence. Journal of Clinical Nursing, 27 (13-14), 2752-2762.
Olsson, E. , Anderzén-Carlsson, A. , Attladottir, S. M. , Axelin, A. , Campbell-Yeo, M. , Eriksson, M. , Kristjánsdóttir, G. , Peltonen, E. & et al. (2018). Cultural adaptation and harmonization of four Nordic translations of the revised Premature Infant Pain Profile (PIPP-R). BMC Pediatrics, 18.
Anderzen-Carlsson, A. & Leibring, I. (2018). Fear and Coping During Treatment for Acute Lymphatic Leukemia - from the Perspective of Children 5-9 Years Old. Pediatric Blood & Cancer, 65 (Suppl.2), S598-S598.
Almqvist, K. , Källström, Å. , Appell, P. & Anderzen-Carlsson, A. (2018). Mothers’ opinions on being asked about exposure to intimate partner violence in child healthcare centres in Sweden. Journal of Child Health Care, 22 (2), 228-237.
Piippo-Huotari, O. , Norrman, E. , Anderzen-Carlsson, A. & Geijer, H. (2018). New patient-controlled abdominal compression method in radiography: radiation dose and image quality. Acta radiologica open, 7 (5), 1-8.
Sundqvist, A. , Nilsson, U. , Holmefur, M. & Anderzen-Carlsson, A. (2018). Promoting person-centred care in the perioperative setting through patient advocacy: an observational study. Journal of Clinical Nursing, 27 (11-12), 2403-2415.
Sundqvist, A. , Anderzen-Carlsson, A. , Nilsson, U. & Holmefur, M. (2018). Protective Nursing Advocacy: Translation and Psychometric Evaluation of an Instrument and a Descriptive Study of Swedish Registered Nurse Anesthetists' Beliefs and Actions. Journal of Perianesthesia Nursing, 33 (1), 58-68.
Anderzen-Carlsson, A. (2017). A qualitative evaluation of the National Expert Team regarding the assessment and diagnosis of deafblindness in Sweden. Scandinavian Journal of Disability Research, 19 (4), 362-374.
Prenkert, M. , Carlsson, E. , Svantesson, M. & Anderzén-Carlsson, A. (2017). Healthcare-professional patients’ conceptions of being ill and hospitalised: a phenomenographic study. Journal of Clinical Nursing, 26 (11-12), 1725-1736.
Lindström, C. , Åman, J. , Norberg, A. L. , Forssberg, M. & Anderzen-Carlsson, A. (2017). "Mission Impossible"; the Mothering of a Child With Type I Diabetes: From the Perspective of Mothers Experiencing Burnout. Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, 36, 149-156.
Olsson, E. , Eriksson, M. & Anderzen-Carlsson, A. (2017). Skin-to-Skin Contact Facilitates More Equal Parenthood: A Qualitative Study From Fathers' Perspective. Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, 34 (May-Jun 2017), e2-e9.
Rönnåsen, B. , Möller, K. , Möller, C. , Lyxell, B. & Anderzén Carlsson, A. (2016). Aspects of learning from the perspective of people with Alström syndrome. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 38 (7), 644-652.
Arvidsson Lindvall, M. , Anderzen-Carlsson, A. & Forsberg, A. (2016). Basic Body Awareness Therapy for patients with stroke: Experiences among participating patients and physiotherapists. Journal of Bodywork & Movement Therapies, 20 (1), 83-89.
Hagvall, M. , Ehnfors, M. & Anderzén-Carlsson, A. (2016). Experiences of parenting a child with medical complexity in need of acute hospital care. Journal of Child Health Care, 20 (1), 68-76.
Lindström, C. , Åman, J. , Anderzen Carlsson, A. & Lindahl-Norberg, A. (2016). Group intervention for burnout in parents of chronically ill children: a small-scale study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 30 (4), 678-686.
Sundqvist, A. , Holmefur, M. , Nilsson, U. & Anderzén-Carlsson, A. (2016). Perioperative Patient Advocacy: An Integrative Review. Journal of Perianesthesia Nursing, 31 (5), 422-433.
Carlsson, E. , Anderzén Carlsson, A. , Prenkert, M. & Svantesson, M. (2016). Ways of understanding being a healthcare professional in the role of family member of a patient admitted to hospital: A phenomenographic study. International Journal of Nursing Studies, 53, 50-60.
Anderzén-Carlsson, A. (2015). CHARGE syndrome: a five case study of the syndrome characteristics and health care consumption during the first year in life. Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, 30 (1), 6-16.
Hua, H. , Anderzén-Carlsson, A. , Widén, S. , Möller, C. & Lyxell, B. (2015). Conceptions of working life among employees with mild-moderate aided hearing impairment: A phenomenographic study. International Journal of Audiology, 54 (11), 874-880.
Johansson, A. , Mats, E. , Andershed, B. , Anderzen-Carlsson, A. , Nasic, S. & Åhlin, A. (2015). Health-Related Quality of Life: from the perspective of mothers and fathers of adult children suffering from longterm mental disorders. Archives of Psychiatric Nursing, 9 (3), 180-185.
Köhn, M. , Persson Lundholm, U. , Bryngelsson, I. , Anderzen-Carlsson, A. & Westerdahl, E. (2015). Medical yoga for patients with stress-related symptoms in primary health care. Physiotherapy, 101 (Sup. 1).
Axelin, A. , Anderzén-Carlsson, A. , Eriksson, M. , Pölkki, T. , Korhonen, A. R. & Franck, L. (2015). Neonatal intensive care nurses' perceptions of parental participation in infant pain management: a comparative focus group study. Journal of Perinatal & Neonatal Nursing, 29 (4), 363-374.
Funk, E. , Anderzén-Carlsson, A. , Ingverud, P. , Leander, A. & Thunberg, P. (2015). Patient-initiated breath-holds in MRI: an alternative for reducing respiratory artifacts and improving image quality. Clinical imaging, 39 (4), 619-622.
Johansson, A. , Andershed, B. & Anderzen-Carlsson, A. (2014). Conceptions of mental health care: from the perspective of parents’ of adult children suffering from mental illness. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28 (3), 496-504.
Sundqvist, A. & Anderzén-Carlsson, A. (2014). Holding the patient's life in my hands: Swedish registered nurse anaesthetists' perspective of advocacy. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28 (2), 281-288.
Zakrisson, A. , Theander, K. & Anderzén-Carlsson, A. (2014). How life turned out one year after attending a multidisciplinary pulmaonary rehabilitation programme in primary health care. Primary Health Care Research and Development, 15 (3), 302-311.
Anderzén-Carlsson, A. , Lundholm, U. P. , Kohn, M. & Westerdahl, E. (2014). Medical yoga: another way of being in the world-A phenomenological study from the perspective of persons suffering from stress-related symptoms. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 9.
Anderzén-Carlsson, A. , Carvalho Lamy, Z. & Eriksson, M. (2014). Parental experiences of providing skin-to-skin care to their newborn infant: Part 1: A qualitative systematic review. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 9.
Funk, E. , Thunberg, P. & Anderzen-Carlsson, A. (2014). Patients' experiences in magnetic resonance imaging (MRI) and their experiences of breath holding techniques. Journal of Advanced Nursing, 70 (8), 1880-1890.
Ohlsson-Nevo, E. , Andershed, B. , Nilsson, U. G. & Anderzen-Carlsson, A. (2013). Finding a wider horizon: experiences of being a next-of-kin of a person suffering from colorectal cancer as told after having participated in a psychoeducational program. European Journal of Oncology Nursing, 17 (3), 324-330.
Köhn, M. , Persson Lundholm, U. , Bryngelsson, I. , Anderzén-Carlsson, A. & Westerdahl, E. (2013). Medical yoga for patients with stress-related symptoms and diagnosis in primary health care: a randomized control trial. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine.
Zakrisson, A. , Theander, K. & Anderzén-Carlsson, A. (2013). The experience of a multidisciplinary programme of pulmonary rehabilitation in primary health care from the next of kin's perspective: a qualitative study. Primary Care Respiratory Journal, 22 (4), 459-465.
Anderzén-Carlsson, A. , Sörlie, V. & Kihlgren, A. (2012). Dealing with fear: from the perspective of adolescent girls with cancer. European Journal of Oncology Nursing, 16 (3), 286-292.
Johansson, A. , Anderzen-Carlsson, A. , Åhlin, A. & Andershed, B. (2012). Fathers’ everyday experiences of having an adult child who suffers from long-term mental illness. Issues in Mental Health Nursing, 3 (2), 109-117.
Ohlsson-Nevo, E. , Andershed, B. , Nilsson, U. & Anderzen-Carlsson, A. (2012). Life is back to normal and yet not: partners' and patient's experiences of life of the first year after colorectal cancer surgery. Journal of Clinical Nursing, 21 (3-4), 555-563.
Johansson, A. , Andershed, B. , Anderzen-Carlsson, A. & Åhlin, A. (2010). Mothers' Everyday Experiences of Having an Adult Child Who Suffers from Long-Term Mental Illness. Issues in Mental Health Nursing, 31 (11), 692-699.
Anderzén-Carlsson, A. , Kihlgren, M. , Svantesson, M. & Sorlie, V. (2010). Parental handling of fear in children with cancer: caring in the best interests of the child. Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, 25 (5), 317-326.
Ranjbar, P. , Anderzén-Carlsson, A. , Neovius, L. , Johansson, C. & Borg, E. (2009). Vibrotactile detection, identification and directional perception of signal-processed sounds from environmental events: a pilot field evaluation in five cases. Iranian Rehabilitation Journal, 6 (7-8), 89-107.
Anderzén-Carlsson, A. (2008). Aktuell forskare om barn med cancer, deras rädsla och sättet den hanteras på. Barnbladet, 33 (2), 45-46.
Anderzén-Carlsson, A. (2008). Att hantera rädsla hos barn med cancer. Onkologi i Sverige, 4 (6), 14-20.
Anderzén-Carlsson, A. , Kihlgren, A. & Sörlie, V. (2008). Embodied suffering: experiences of fear in adolescent girls with cancer. Journal of Child Health Care, 12 (2), 129-143.
Anderzén-Carlsson, A. , Sørlie, V. , Gustafsson, K. , Olsson, M. & Kihlgren, M. (2008). Fear in children with cancer: observations at an outpatient visit. Journal of Child Health Care, 12 (3), 191-208.
Svantesson, M. , Anderzén-Carlsson, A. , Thorsén, H. , Kallenberg, K. & Ahlström, G. (2008). Interprofessional ethics rounds concerning dialysis patients: staff's ethical reflections before and after rounds. Journal of Medical Ethics, 34 (5), 407-413.
Anderzén-Carlsson, A. , Kihlgren, M. , Svantesson, M. & Sörlie, V. (2007). Children's fear as experienced by the parents of children with cancer. Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, 22 (3), 233-244.
Anderzén-Carlsson, A. (2007). Existentiella rädslor hos barn med cancer: föräldrars och vårdpersonals berättelser. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin, 24 (4), 33-39.
Anderzén-Carlsson, A. , Kihlgren, M. , Skeppner, G. & Sörlie, V. (2007). How physicians and nurses handle fear in children with cancer. Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, 22 (1), 71-80.

Artiklar, forskningsöversikter

Steffenak, A. K. M. , Anderzen-Carlsson, A. , Opheim, E. & Sandsdalen, T. (2021). Community-based support for children who are next-of-kin for a parent experiencing illness or disability: a scoping review. BMC Health Services Research, 21 (1).
Anderzén-Carlsson, A. , Carvalho Lamy, Z. , Tingvall, M. & Eriksson, M. (2014). Parental experiences of providing skin-to-skin care to their newborn infant: Part 2: A qualitative meta-synthesis. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 9.

Böcker

Anderzén-Carlsson, A. & Carlsson, P. (1996). Så sjuk av så lite. Göteborg: Zeneca.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Anderzén-Carlsson, A. (2007). Children with cancer: focusing on their fear and on how their fear is handled. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Kapitel i böcker, del av antologier

Anderzén-Carlsson, A. & Eriksson, M. (2013). Hud-mot-hudvård. I: Karin Jackson, Helena Wigert, Familjecentrerad neonatalvård (ss. 97-110). Lund: Studentlitteratur AB.
Anderzén-Carlsson, A. (2013). Rädsla hos barn med cancer. I: Birgitta Andershed, Britt-Marie Ternestedt, Cecilia Håkansson, Palliativ vård: Begrepp och perspektiv i teori och praktik (ss. 299-311). Lund: Studentlitteratur AB.

Konferensbidrag

Anderzen-Carlsson, A. , Bergström, M. , Mäkki-Torkko, E. , Carlsson, P. & Bjuresäter, K. (2022). Knowledge, skills and information needs on older residents’ hearing loss and hearing aids: Translation and adaptation of a Norwegian instrument. Konferensbidrag vid XXXV World Congress of Audiology, Warsaw, Poland, April 10-13, 2022.
Anderzen-Carlsson, A. , Huus, K. , Wahlqvist, M. & Björk, M. (2020). Health related quality of life, family climate and sense of coherence in family members in families where a parent has deafblindness. Konferensbidrag vid XXXV World Congress of Audiology, Warzawa, Poland, April 19-22, 2020. Conference postponed..
Anderzen-Carlsson, A. (2020). Knowledge, skills and information needs on older residents’ hearing loss and hearing aids: Translation and adaptation of a Norwegian instrument. Konferensbidrag vid XXXV World Congress of Audiology, Warzawa, Poland, April 19-22, 2020. Conference postponed..
Anderzen-Carlsson, A. & Leibring, I. (2020). Qualitative matrix based analysis: a useful alternative for analyzing longitudinal data of children’s experiences. Konferensbidrag vid 4th Nordic Conference in Nursing Research, Copenhagen, Denmark, October 12-14, 2020 (Conference postponed).
Anderzen-Carlsson, A. , Huus, K. , Wahlqvist, M. & Björk, M. (2020). The experience of family life when one parent has deafblindness: the partner’s perspective. Konferensbidrag vid XXXV World Congress of Audiology, Warzawa, Poland, April 19-22, 2020. Conference postponed..
Norlander, L. , Karlsson, J. , Anderzen-Carlsson, A. , Vidlund, M. , Dreifaldt, M. , Andreasson, J. & Sundqvist, A. (2020). Translation and psychometric evaluation of the Swedish versions of Nuss Questionnaire modified for Adults (NQ-mA) and Single Step Questionnaire (SSQ). Konferensbidrag vid Nordic Conference in Nursing Research – Methods and Networks for the Future, Copenhagen, Denmark, October 12-14, 2020 (Conference postponed).
Wahlqvist, M. , Anderzen-Carlsson, A. , Björk, M. & Huus, K. (2019). Family climate and Health in families where a parent has deafblindness. I: Book of Abstracts. Konferensbidrag vid Nordic Network on Disability Research (NNDR), the 15th interdisciplinary conference in disability research, Copenhagen, Denmark, May 8-10, 2019. (ss. 135-135).
Ehn, M. , Möller, C. , Wahlqvist, M. & Anderzen-Carlsson, A. (2019). Life Strategies And Facilitating Factors When Having Deafblindness Due To Usher Syndrome Type 2a. I: Deafblind International World Conference Abstract summaries for Concurrent presentations August 12-16, 2019. Konferensbidrag vid 17th Deafblind International World Conference, Gold Coast, Australia, August 12-16, 2019..
Leibring, I. & Anderzen-Carlsson, A. (2019). Rädsla och hantering av rädsla vid Akut Lymfatisk Leukemi: från 5-9 åringars perspektiv. Konferensbidrag vid Barnveckan, Örebro, 1-4 April, 2019.
Anderzen-Carlsson, A. , Almqvist, K. , Källström, Å. , Appell, P. , Gillå, C. , Lind, M. & Lindgren Fändriks, A. (2018). Child Health Care: A Place for Asking about Domestic Violence. Konferensbidrag vid 22nd Conference of The Nursing Network on Violence Against Women International (NNVAWI), Niagara-on-the-Lake, Ontario, Canada, September 26-28, 2018.
Anderzen Carlsson, A. & Leibring, I. (2018). Fear and coping during treatment for acute lymphatic leukemia: from the perspective of children 5-9 years old. Konferensbidrag vid 50th Congress of the International Society of Paediatric Oncology, Kyoto, Japan, November 16-19, 2018.
Wahlqvist, M. , Björk, M. , Huus, K. & Anderzen-Carlsson, A. (2018). Health and family climate in families where one parent has deafblindness. Konferensbidrag vid Nordic Audiological Society (NAS 2018), Reykjavik, Iceland, June 6-8, 2018.
Sundqvist, A. , Anderzen-Carlsson, A. , Nilsson, U. & Holmefur, M. (2018). Protective nursing advocacy: translation and psychometric evaluation of an instrument and a descriptive study of Swedish nurse anesthetists’ beliefs and actions. Konferensbidrag vid Nordic Conference in Nursing Research 2018, Oslo, Norway, 13-15 June, 2018.
Rönnåsen, B. , Möller, K. , Möller, C. , Lyxell, B. & Anderzen-Carlsson, A. (2017). Aspects of learning in deafblindness: opportunities and limitations for persons with Alström syndrome. Konferensbidrag vid The 9th Dbl European Conference on Deafblindness, Aalborg, Denmark, September 5-8, 2017.
Anderzen-Carlsson, A. (2017). Health care consumption in infants with CHARGE syndrome: a case-study. Konferensbidrag vid The 9th Dbl European Conference on Deafblindness, Aalborg, Denmark, September 5-8, 2017.
Sundqvist, A. , Holmefur, M. , Nilsson, U. & Anderzen-Carlsson, A. (2016). An observation study of Swedish registered nurse anesthetists perioperative patient advocacy. Konferensbidrag vid The Nordic congress for intensive care nurses and nurse anesthetists, Åbo, Finland, September 15-17, 2016.
Olsson, E. , Eriksson, M. & Anderzén-Carlsson, A. (2016). Pappors upplevelser av att vårda sitt för tidigt födda barn hud-mot-hud. Konferensbidrag vid Vårmöte i Perinatologi, Örebro, Sweden, 14-15 april 2016.
Funk, E. , Anderzen-Carlsson, A. & Thunberg, P. (2016). Patient participation in MRI: patient experiences and image quality addressing breath-hold acquisitions. I: ECR 2016 Book of Abstracts B. Scientific Sessions and Clinical Trials in Radiology. Konferensbidrag vid European Congress of Radiology (ECR 2016), Vienna, Austria, March, 2-6, 2016 (ss. S379-S379). Springer.
Sundqvist, A. , Holmefur, M. , Nilsson, U. & Anderzen-Carlsson, A. (2016). Perioperative patient advocacy: Doing good for another human being. Konferensbidrag vid World Congress of Nurse Anesthetists (WCNA), Glasgow, Scotland, UK, May 13-16, 2016.
Eriksson, M. , Lamy, Z. C. , Tingall, M. & Anderzén-Carlsson, A. (2015). Becoming a parent under unfamiliar circumstances: restorative and energy-draining experiences of skin-to-skin care. Konferensbidrag vid Neo-BFHI 2015, Uppsala, 19-20 May, 2015..
Axelin, A. , Anderzén-Carlsson, A. , Eriksson, M. , Pöllki, T. , Korhonen, A. & Franck, L. S. (2015). NICU Nurses’ Perceptions of Parental Participation in Infant Pain Management: a Comparative Focus Group Study. Konferensbidrag vid The 28th Annual Gravens Conference on the Physical & Developmental Environment of the Hight Risk Infant, Clearwater Beach, Florida, USA, March 4-7, 2015..
Sundqvist, A. , Holmefur, M. , Nilsson, U. & Anderzen-Carlsson, A. (2015). Perioperative patient advocacy: Doing good for another human being. Konferensbidrag vid 3rd International Conference for PeriAnaesthesia Nurses (ICPAN 2015), Copenhagen, Denmark, September 9-12, 2015.
Sundqvist, A. & Anderzen-Carlsson, A. (2013). Att hålla patientens liv i sin hand: svenska anestesisjuksköterskors uppfattning av att vara patientens företrädare. Konferensbidrag vid Höstkongress för Riksföreningen Anestesi- och intensivvård, 2013.
Sundqvist, A. & Anderzen-Carlsson, A. (2013). Att hålla patientens liv i sin hand: svenska anestesisjuksköterskors uppfattning av att vara patientens företrädare. Konferensbidrag vid Nordisk kongress för intensiv- och anestesisjuksköterskor (NOKIAS), Köpenhamn, Danmark, 19-21 September, 2013.
Funk, E. , Thunberg, P. & Anderzen-Carlsson, A. (2013). Instructed or patient-initiated breath holds: what do the patients prefer?. Konferensbidrag vid European Congress of Radiology (ECR 2013), Vienna, Austria, March 7-11, 2013.
Axelin, A. , Franck, L. S. , Anderzén-Carlsson, A. , Eriksson, M. , Korhonen, A. & Pölkki, T. (2013). NICU Nurses’perceptions regarding parental involvement in infant pain management. Konferensbidrag vid 9th International Symposium on Pediatric Pain, June 17-20, 2013, Stockholm, Sweden.
Anderzen-Carlsson, A. , Lamy, Z. C. , Tingvall, M. & Eriksson, M. (2013). The nursing contribution in facilitating health and well-being in parents and infants in neonatal skin-to-skin care. Konferensbidrag vid International Council of Nurses Congress, May 18-23, 2013, Melbourne, Australia.
Sundqvist, A. & Anderzen-Carlsson, A. (2012). Holding the patient’s life in my hands: Swedish registered nurse anaesthetists’ perspective of advocacy. I: Nikolaos Venizelos; Allan Sirsjö; Olle Ljungqvist; Ulrica Nilsson, Book of Abstracts Nobel Day's Festivities 10th of December 2012. Konferensbidrag vid Nobel Day Festivities, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, December 12, 2012. (ss. 39-39). Örebro: Örebro University.

Manuskript

Rönnåsen, B. , Möller, K. , Möller, C. , Lyxell, B. & Anderzen-Carlsson, A. Aspects of Learning from the Perspective of People With Alström Syndrome.
Olsson, E. , Anderzén-Carlsson, A. , Atladóttir, S. M. , Axelin, A. , Campbell-Yeo, M. , Eriksson, M. , Kristjánsdóttir, G. , Peltonen, E. & et al. Cultural adaptation and harmonization of four Nordic translations of the revised Premature Infant Pain Profile (PIPP-R).
Ehn, M. , Wahlqvist, M. , Möller, C. & Anderzen-Carlsson, A. Experiences of work and health in people with Usher Syndrome type 2 : a qualitative study.
Arvidsson Lindvall, M. , Forsberg, A. , Appelros, P. & Anderzén-Carlsson, A. "I can still manage" : a mixed-method study of balance after stroke.
Lindström, C. , Åman, J. , Lindahl Norberg, A. , Forssberg, M. & Anderzén - Carlsson, A. “Mission impossible” : The mothering of a child with diabetes type 1 - from the perspective of mothers suffering from burnout.
Sundqvist, A. , Nilsson, U. , Holmefur, M. & Anderzén-Carlsson, A. Registered nurse anaesthetists practicing of perioperative patient advocacy : an observational study.
Arvidsson Lindvall, M. , Anderzén-Carlsson, A. , Appelros, P. & Forsberg, A. Validity and test-retest reliability of the Six-Spot Step Test in persons after stroke.

Rapporter

Gillå, C. , Lind, M. , Lindgren Fändriks, A. , Källström, Å. , Anderzen-Carlsson, A. & Almqvist, K. (2018). Att inom Barnhälsovården i Landstinget Värmland och Region Örebro län fråga om våld i nära relationer. Örebro, Sweden: Örebro University (Working Papers and Reports Social work 12).