This page in English

Forskningsprojekt

Utveckling av verktygslåda för exposom- och metabolomiska analyser (MeET)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Tuulia Hyötyläinen

Det finns ett stort behov och intresse för utvecklingen av förenklade analytiska arbetsflöde inom området metabolomik och, relaterat till, exposome forskning. Utveckling av analysmetoder för metabolomik och analys av exponering ger nya möjligheter att upptäcka och identifiera mekanismerna bakom effekterna av exempelvis miljöpåverkan på människokroppen. Specifikt finns det en ökande efterfrågan på bättre, mer robusta metoder och arbetsflöden med hög genomströmning, som täcker stegen från start till mål, dvs. från provtagning till databearbetning och dataanalys. I studier av människors hälsa är den viktigaste utmaningen att heltäckande karakterisera både extern kemisk exponering såväl som värdmetabolom.

Eftersom komplexiteten i ett sådant kemiskt utrymme är enorm, syftar detta projekt till att ta itu med följande kärnfråga:
Hur kan man realisera den fulla potentialen hos analytiska tekniker och patientcentrerade provtagningslösningar för att heltäckande karakterisera miljö- och endogena kemikalier som är relevanta för människors hälsa eller sjukdom?

Det primära syftet med det föreslagna projektet är att utveckla en analytisk och beräkningsmässig arbetsflöde för omfattande karakterisering av kemiska föreningar, inklusive såväl metaboliter som exogena miljökemikalier. En sådan arbetsflöde skulle vara användbar för att informera folk- och iljöhälsomyndigheter om kemikaliesäkerheten, samt tillhandahålla en kraftfull plattform för att upptäcka nya sjukdomsbiomarkörer som kan vara tillgängliga för utveckling av nya diagnostiska tillämpningar.

Projektet leds av två huvudforskare (PI) från två olika forskningsmiljöer vid Örebro universitet. Båda PI:erna är världsledande experter inom sina forskningsområden och har redan starka gemensamma forskningsprojekt. Det aktuella Synergi21-förslaget syftar till att ytterligare stärka detta samarbete genom att utveckla välbehövlig verktygslåda för metabolomisk och exposomisk forskning, även tillämplig på klinisk forskning. Projektet görs i nära samarbete med fyra industriella partners, med projektets syften och mål skapade i samarbete med dessa affärspartners.

De förväntade resultaten av projektet är

1. Utveckling och utvärdering av provtagningssystem för metabolomik och exposomforskning

2. Utveckling av arbetsflöden för provberedning och analys med hög genomströmning

3. Utveckling och utvärdering av nya verktyg för databehandling, inklusive automatiserad identifiering med hjälp av

artificiell intelligens

4. Utveckling av nya reagenser för diagnostiska och 'omics'-analyser

Sammantaget kommer projektet att skapa en plattform för innovativ, högpåverkande metabolomik och exposomforskning. Det kommer ytterligare att stärka Örebro universitets ställning inom ämnesomsättnings- och exposomforskningen och skapa nya nätverk både inom klinisk forskning, akademin och industrin, eftersom projektet genomförs i nära samarbetspartners med fyra affärspartners.

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen

Samarbetspartners

  • Capitainer AB
  • Larodan AB
  • Shimadzu Filial Sverige
  • Waters Sverige AB