Forskningsprojekt

Utveckling av mätinstrument för vårdkvalitet i psykiatrisk vård

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Agneta Schröder

Forskningsämne

Syfte

Det övergripande syftet är dels att utveckla instrument för att mäta vårdkvalitet specifikt för patienter, personal och närstående inom psykiatriska vården och dels psykometriskt och empiriskt testa instrumenten.
Forskningens syfte kan specificeras i två delsyften:
- att beskriva innebörden av patienters, närståendes, vårdpersonals och vårdgrannars uppfattningar av vad begreppet vårdkvalitet är inom den psykiatriska vården
- att utveckla och psykometriskt testa instrument för att mäta vårdkvalitet inom psykiatrisk vård och att beskriva vårdkvalitet utifrån dessa instrument.


Material

Forskningsprojektet är uppdelat i olika delstudier. I tre delstudier har sammanlagt 52 personer intervjuats, varav 10 vårdpersonal och 10 vårdgrannar, 20 patienter och 12 närstående. I intervjuerna har de tillfrågats om deras uppfattningar av begreppet vårdkvalitet inom den psykiatriska vården. Utifrån resultatet från patientintervjuerna har ett instrument, Kvalitet i Psykiatrisk Vård (KPV), utvecklats i tre versioner för att mäta vårdkvalitet för patienter. En version för slutenvård (KPV-A), öppenvård (KPV-M) och en för rättspsykiatrisk slutenvård (KPV-RA). Utifrån de tre angivna versionerna av instrumentet har även versioner för personal modifierats och utvecklats för slutenvård (KPV-AP), öppenvård (KPV-MP) och rättspsykiatrisk slutenvård (KPV-RAP). Detta innebär att det nu går att jämföra patienters och personals upplevelser av vårdens kvalitet. Instrumentets olika versioner finns översatta till engelska, norska, danska och finska och kommer att användas i en kommande internationell studie där instrumentets olika språkversioner kommer att psykometriskt testas och vårdkvalitet jämföras mellan patienter och personal i olika länder.

Projektet har hittills genererat 8 vetenskapliga artiklar samt presenterats vid flera internationella vetenskapliga konferenser.

I projektet pågår delstudierna:
- The Quality in Psychiatric Care  Forensic In-patient (QPC-FIPS): Psychometric properties and staffs view of quality of forensic psychiatric services in Sweden
- Measurement Invariance of the Quality in Psychiatric Care instrument across patient and staff in forensic care.
- Patients and staffs view of quality in forensic psychiatric in-patient care.

Finansiärer

Samarbetspartners

  • Bodil Wilde Larsson, Karlstads universitet
  • Gerd Ahlström, Högskolan i Jönköping
  • Joakim Ågrim , Rättspsykiatriska kliniken, Vadstena, Landstinget i Östergötland