This page in English

Forskningsprojekt

Utvärdering av metod för patientundervisning på hjärtsviktsmottagning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

På Universitetssjukhuset i Örebro startade 1994 en sjuksköterskeledd hjärtsviktsmottagning. Undervisning om sjukdom och behandling, som patienterna får på mottagningen, utgår från internationella riktlinjer för undervisning till patienter med hjärtsvikt. Det övergripande målet vid all patientundervisning är att ge information så att patienten kan hantera sin sjukdom, vara trygg, ha kontroll över och kunna leva sitt liv. Därför är det viktigt att sjuksköterskan vid undervisningen utgår från patientens behov, vad patienten vill veta, kunna och förstå. I tidigare forskning finns en metod beskriven, där patienten uppmanas att formulera sina frågor skriftligt inför mottagningsbesöket som ett komplement till den sedvanliga undervisningen. Undervisning anpassad till patientens personliga behov av information kan vara ett sätt att öka patientens tillfredsställelse med informationen samt främja patientens upplevelse av empowerment i undervisningssituationen.
Syftet med projektet är att undersöka om patienter med hjärtsvikt genom att skriftligt formulera sitt behov av information inför besöket på hjärtsviktsmottagningen upplever större tillfredsställelse med undervisningen samt upplever ökad grad av empowerment. Ytterligare syfte är att beskriva vilken information patienterna efterfrågar.
Projektet omfattar dels en kvasiexperimentell studie och dels en deskriptiv kvalitativ studie. I den kvasiexperimentella studien får interventionsgruppen ett formulär med uppmaning att skriftligt formulera sitt behov av information inför undervisningen. Denna information ges tillsammans med sedvanlig undervisning. Kontrollgruppen får sedvanlig undervisning. Den deskriptiva kvalitativa studien omfattar patientens skriftliga frågor, som kommer att analyseras för att undersöka vilken information patienten själv efterfrågar vid nybesök på en hjärtsviktsmottagning. Projektet genomförs i samarbete mellan Hjärtsviktsmottagningen, Universitetssjukhuset Örebro, och Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet.

Samarbetspartners

  • Anita Ross, Örebro läns landsting