Forskningsprojekt

Patienters delaktighet i den psykiatriska vården

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Agneta Schröder

Forskningsämne

Vad innebär delaktighet för patienter i den psykiatriska vården?

Tidigare studier där instrumentet Kvalitet i Psykiatrisk Vård (KPV) använts, för att mäta vårdens kvalitet, har visat att patienter ofta skattar låg kvalitet i frågor som rör delaktighet inom rättspsykiatrisk slutenvård, allmänpsykiatrisk sluten vård och öppenvård. Detta är inget nytt fenomen utan beskrivs även i tidigare studier beträffande vårdens kvalitet, trots att det under flera år skett ständiga aktiviteter i vården för att höja vårdens kvalitet och göra patienterna mer delaktiga. Då publicerade studier om patienters beskrivningar av delaktighet inom psykiatrisk vård saknas, vet vi inte vad de lägger för innebörd i begreppet delaktighet. För att ta reda på detta behöver vi fråga dem. Därför genomförs tre kvalitativa intervjustudier där uppfattningar av delaktighet i den psykiatriska vården identifieras inom olika kontext i psykiatrisk vård.
 
Syfte
Forskningsprojektet övergripande syfte är att beskriva hur patienter inom psykiatrisk vård uppfattar begreppet delaktighet.

Metod
I de kvalitativa intervjustudierna kommer en fenomenografisk analysmetod användas.

Aktuellt läge
Intervjuer av patienter kommer att påbörjas under hösten 2012.

Finansiärer

  • Region Örebro Län

Samarbetspartners

  • Andreas Lindmark, Allmänpsykiatrin, Örebro läns landsting
  • Kjerstin Almqvist, Psykiatrins FoU-enhet, Landstinget i Värmland och Karlstads universitet
  • Krzysztof Nisel, Allmänpsykiatrin, Örebro läns landsting
  • Lars Kjellin
  • Mikael Selvin, Allmänpsykiatrin Heldygnsvård, Örebro läns landsting