Forskningsprojekt

Ångestbehandling inspirerad av dialektisk beteendeterapi (DBT) som behandlingsalternativ för patienter som tidigare erhållit exponeringsbaserad behandling för ångest utan ihållande förbättringar

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Fredrik Holländare

Forskningsämne

Bakgrund

Dialektisk beteendeterapi (DBT) utvecklades ursprungligen av Marsha Linehan för behandling av emotionellt instabila och ofta väldigt självdestruktiva patienter. I takt med att positiva behandlingsresultat för denna patientgrupp har spridits i den vetenskapliga litteraturen, har ett naturligt nästa steg varit att undersöka om DBT kan anpassas och användas även för behandling av andra patientgrupper. Idag finns det lovande behandlingsresultat för DBT som helhet eller för utvalda komponenter från DBT för bland annat ADHD, kronisk smärta, PTSD, GAD och ätstörningsproblematik.

Patientgruppen av intresse i detta projekt är ångestpatienter som tidigare erhållit KBT eller annan exponeringsbaserad behandling utan att ha blivit hjälpta. En hypotes är att dessa patienter saknar färdigheter i emotionsreglering som krävs för att klara av att genomföra exponeringarna på det sätt som är nödvändigt för positiva resultat. Att då först ge dem verktyg genom färdighetsträning och utbilda dem i hur de ska hantera sina känslor, är utifrån denna hypotes ett intressant behandlingsupplägg.

Syfte

Detta projekt syftar till att undersöka om ett tillägg av färdighetsträning före exponering kan vara ett hjälpsamt behandlingsalternativ för patienter som tidigare erhållit exponeringsbaserad behandling för ångest utan ihållande förbättringar. 

Frågeställningar

Har ett tillägg av färdighetsträning före exponering en effekt på:
- Grad av ångest?
- Undvikandebeteenden som följd av ångest?
- Positiv och negativ affekt?
- Depressiva symtom?
- Livstillfredsställelse?
- Patientens förmåga att reglera känslor?
- Patientens förmåga att vara medvetet närvarande?

Material och metod

Ambitionen är att rekrytera 4-8 vuxna patienter från psykiatrin i Örebro läns landsting. Patienterna ska ha en omfattande ångestproblematik som tidigare behandlats med exponeringsbaserade behandlingar utan ihållande resultat. Självskattningsformulär används kontinuerligt under hela behandlingen för att fastställa behandlingsresultaten. Vissa frågor svarar patienterna på dagligen, andra formulär skattar de veckovis. Ett fåtal formulär svarar patienterna på under fem tillfällen under behandlingen.

Studien har en single subject-design.

Aktuellt läge

Datainsamling startade våren 2012 och planeras att fortgå under de nästkommande två åren. Rekrytering av patienter sker kontinuerligt under den här tiden. 

Forskargrupper

Finansiärer

  • Region Örebro Län
  • Örebro universitet