This page in English

Forskningsprojekt

Arbete - sysselsättning - funktionshinder

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Allmänna arvsfonden finansierar nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Institutet för handikappvetenskap (IHV) har fått i uppdrag av Arvsfonden att utvärdera 60 projekt med anknytning till arbete, sysselsättning och funktionshinder.
Underlaget för utvärderingen utgörs av 60 projekt som alla har till syfte att på något sätt underlätta inträde på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning som innebär en reduktion av arbetsförmåga. Det kan även finnas projekt som inte direkt syftar till inträde på arbetsmarknaden utan mer handlar om meningsfull sysselsättning för målgruppen. Projekten varierar kraftigt i omfattning och i tid. Vissa är kortare projekt med andra löper över tre-fyra år. De äldsta projekten påbörjades 1997 och ca 20 % är sådana som fortfarande är aktuella. Det övergripande syftet med utvärderingen är att beskriva och bedöma värdet av de erfarenheter som redovisas i projekten och hur dessa leder till ökad kunskap inom området. De metoder vi använder i utvärderingen är dokumentanalys, enkäter och fallstudier. Fyra projekt kommer att granskas närmare med syfte att hitta framgångsrika projekt och påvisa vilka de avgörande mekanismerna är som bidragit till lyckade resultat.

Finansiärer

  • Allmänna arvsfonden