Högskolepedagogiskt centrum

Hur arbetar jag med effektiv återkoppling?

Återkoppling är en av de saker som har störst inverkan på lärande. Effektiv återkoppling ska utveckla studenternas förmåga att bedöma sig själva, och den ska ge studenterna en tydlig bild av nuläget och vägledning i hur de kan lära sig mer.

Har du frågor om effektiv återkoppling?
Kontakta Högskolepedagogiskt centrum

Summativ och formativ bedömning

Två centrala termer inom området återkoppling är summativ och formativ bedömning. Summativ bedömning ställer en prestation mot mål och kriterier och bedömer i vilken mån och på vilken nivå studenterna har visat att de har nått målen. Formativ bedömning utgår från summativ bedömning och tydliggör vad som kan eller bör utvecklas för att studenten ska kunna få ett högre betyg eller nå målen. 

Om du vill bli bra på att ge återkoppling behöver du ha klart för dig hur dina studenter måste utvecklas och vad de behöver göra för att svara upp mot kriterierna och nå målen. Du behöver också dela med dig av dessa tankar till dina studenter för att de ska kunna bedöma sig själva och varandra. 

Återkopplingen ska hjälpa studenterna

Effektiv återkoppling handlar i första hand om att du ska hjälpa studenterna att lära sig saker på ett effektivt sätt. Ibland är det du som ger återkopplingen och ibland låter du studenterna göra en kamrat- eller självbedömning. 

Eftersom återkoppling är en kontextbunden och social aktivitet är det omöjligt att använda en uppsättning generella metoder som alltid fungerar. Men det finns grunder som du kan utgå från och använda i din återkoppling. I filmen här nedanför kan du ta del av  

 

Effektiv återkoppling har positiva effekter på både din egen och studenternas utveckling eftersom ni lär er saker tillsammans. Om du låter studenterna arbeta med själv- och kamratbedömning kan du frigöra lärartid som du sedan kan använda för att ge dem återkoppling med hög kvalitet. 
 
Fundera gärna på vad studenterna själva kan kontrollera eller hjälpa varandra med och hur du kan organisera dessa aktiviteter. Självbedömning kan passa bra om du vill stämma av grundläggande faktakunskaper och procedurer, och kamratbedömning fungerar väl när studenterna behöver få insikt i olika sätt att tänka kring en fråga eller om du vill ge dem en kritisk blick på ett pågående arbete. 

Matrisbedömning gör återkopplingen tydlig

Matrisbedömning är en metod som gör att återkopplingen mot de kriterier som bedömningen grundar sig på blir tydlig för både dig och studenterna. Här hittar du information om hur du kan formulerar tydliga kriterier som går att använda i matrisbedömningar.

I Riktlinjer för utbildning på grund- och avancerad nivå-betygskriterier (Dnr-CF 10-600/2009) står det att ”Ett beslut ska innehålla de skäl som har bestämt utgången. Om bedömning av prestation skett efter tydliga (el. fastställda) kriterier som klargör hur bedömning skett, kan dock skälen utelämnas.” 

Tänk på att återkopplingen

  • ska ge en tydlig bild av nuläget, 
  • ska kunna användas för fortsatt lärande och 
  • ska utveckla studenternas förmåga att bedöma sig själva. 

Om återkopplingen ska motivera till fortsatt lärande är det viktigt att den är

  • användbar
  • uppgiftsorienterad

Läs mer om effektiv återkoppling