This page in English

Högskolepedagogiskt centrum

Hur arbetar jag med effektiv återkoppling?

Återkoppling är en av de aktiviteter som har störst inverkan på lärande. Effektiv återkoppling ska utveckla studenternas förmåga att bedöma sig själva, och den ska ge studenterna en tydlig bild av nuläget och vägledning i hur de kan lära sig mer.

Två centrala termer inom området återkoppling är summativ och formativ bedömning. Summativ bedömning ställer en prestation mot mål och kriterier och bedömer i vilken mån och på vilken nivå studenterna har visat att de har nått målen. Formativ bedömning utgår från summativ bedömning och tydliggör vad som kan eller bör utvecklas för att studenten ska kunna få ett högre betyg eller nå målen. 

Om du vill bli bra på att ge återkoppling behöver du ha klart för dig hur dina studenter måste utvecklas och vad de behöver göra för att svara upp mot kriterierna och nå målen. Du behöver också dela med dig av de här tankarna till dina studenter för att de ska kunna bedöma sig själva och varandra. 

Effektiv återkoppling handlar i första hand om hur du kan hjälpa studenterna att lära sig på ett effektivt sätt. Det kan vara du som ger återkopplingen, men du kan också låta studenterna göra en självbedömning eller en kamratbedömning. Eftersom återkoppling är en kontextbunden och social aktivitet är det omöjligt att använda en uppsättning generella metoder som alltid fungerar. Men det finns grunder som du kan utgå från och använda i din återkoppling. I filmen här nedanför kan du ta del av dem.

 

Självbedömning, kamratbedömning och matrisbedömning

Effektiv återkoppling har positiva effekter på både din egen och studenternas utveckling eftersom ni lär er saker tillsammans. Om du låter studenterna arbeta med självbedömning och kamratbedömning kan du frigöra tid som du sedan kan använda för att ge dem återkoppling med hög kvalitet. Ta gärna hjälp av en matris när du återkopplar. Den kan göra det tydligare för studenterna vad de redan kan och vad de behöver utveckla framöver.

Tänk på att återkopplingen

  • ska ge en tydlig bild av nuläget, 
  • ska kunna användas för fortsatt lärande och 
  • ska utveckla studenternas förmåga att bedöma sig själva. 

Om återkopplingen ska motivera till fortsatt lärande är det viktigt att den är

  • användbar och
  • uppgiftsorienterad.

Läs mer om effektiv återkoppling

  • Jelle Geyskens, Vincent Donces & Peter Van Petegem, "Towards Effective Feedback in Higher Education: Bridging Theory and Practice", Reflecting Education 8:1 (2012).
  • David Boud & Elizabeth Molloy: "Rethinking Models of Feedback for Learning: The Challenge of Design", Assessment & Evaluation in Higher Education 38:6 (2012).