This page in English

Högskolepedagogiskt centrum

Hur skapar jag relevanta examinationer som gynnar studenternas kunskapsutveckling?

Att konstruera en examination som är både relevant och tillförlitlig och som utvecklar studenternas lärande är ett kreativt och, många gånger, utmanande arbete. Du kan genomföra examinationer på många olika sätt och det är viktigt att du väljer examination med omsorg. Hur du ser på syftet med examinationen påverkar dina val och dina val påverkar studenternas kunskapsutveckling.

Forskning visar att examinationen i hög grad påverkar vad studenterna lär sig. Den signalerar vilken kunskap som hur och i vilka sammanhang studenterna förväntas använda sina kunskaper. Flera vetenskapliga studier konstaterar att studenter ägnar en hel del tid åt att försöka lista ut innehållet i examinationsuppgifterna för att anpassa sina studier till det. Därför behöver examinationerna utformas på ett sätt som gör att studenterna når de mål som finns för kurserna. En examination bör alltså inte bara kontrollera att studenterna har lärt sig något utan också, i sig själv, bidra till deras kunskapsutveckling.

Du behöver ta hänsyn till olika aspekter när du utformar en examination:

  • Validitetsaspekten: Hur kan jag utforma uppgifter som prövar det jag vill pröva med målen i kursen?
  • Reliabilitetsaspekten: Hur kan jag utforma examinationen som helhet så att studentens resultat med säkerhet visar studentens kunskaper enligt målen i kursen?
  • Plagieringsaspekten: Hur kan jag säkerställa att examinationen blir rättssäker och hur kan jag minimera riskerna för fusk och plagiat?

När studenterna gör examinationen i digitala miljöer eller med digitala verktyg tillkommer:

  • Den digitala aspekten: Hur kan jag ta tillvara de pedagogiska möjligheterna och hantera de pedagogiska utmaningarna som en examination i digitala miljöer för med sig?

När du konstruerar dina examinationsuppgifter är det viktigt att du funderar över vilka kunskapsformer och kunskapsnivåer som examinationen ska pröva:

  • Ska examinationen kontrollera studenternas faktakunskaper eller ska studenterna också visa sin förmåga att tillämpa, analysera och värdera något?
  • Ska de olika kunskapsformerna prövas var för sig eller ska de prövas integrerat i uppgifterna?
  • Vad bör studenterna minnas och återge och vad ska studenterna kunna i relation till hjälpmedel?

Svaren på de här frågorna kan hjälpa dig när du väljer examinationsform och i arbetet med att konstruera frågor eller uppgifter.

Här nedanför hittar du några exempel på examinationsformer och tankar om hur du kan konstruera uppgifter. De olika examinationsformerna kan ensamma vara en examination.  De kan också kombineras och vara delar av en examination. Om du kombinerar olika examinationsformer i en examination är det viktigt att det framgår för studenterna att examinationen är en helhet med flera delar. Examinationen kan också löpa över längre tid med flera ingående delar. Även det ska framgå med tydlighet i både kursplanen och examinationsupplägget.