This page in English

Högskolepedagogiskt centrum

Hur skapar jag kursmål som fungerar i undervisningen?

För varje kurs ska det finnas en kursplan som anger vilka mål som studenten måste uppnå för att bli godkänd på kursen. Kursmålen ska formuleras som förväntade läranderesultat: de talar om vad studenten ska kunna efter avslutad kurs och anger därför minimikraven för ett godkänt resultat.

Kursmålen behöver inte fånga allt som studenterna lär sig i kursen, men som rättande lärare eller examinator måste du kunna garantera att alla godkända studenter uppfyller samtliga mål på kursen. Det förutsätter att målen är tydliga, realistiska och möjliga att examinera. I filmen nedan får du tips på hur du kan skapa kursmål som fungerar i undervisningen.

När du skapar dina kursmål är det också viktigt att du funderar över vilka former av kunskap som du vill att studenterna ska utveckla. Ska de lära sig faktakunskaper eller färdighetskunskaper? Är tanken att de ska kunna använda kunskapen för att göra kloka bedömningar i sitt framtida yrkesliv? 

Det finns även skäl att reflektera över vilken nivå av kunskap som studenterna ska uppnå under kursen och hur det kan uttryckas i kursens målformuleringar. Är målet att de ska kunna beskriva innebörden av ett antal begrepp eller behöver de också kunna använda begreppen och kanske även förhålla sig kritiskt till dem? Här kan en kunskapstaxonomi – en modell som ordnar kunskapen i nivåer eller steg – vara till hjälp.

Kursmålen ska dessutom stämma överens med en rad övergripande mål för utbildningen som finns i högskolelagen, högskoleförordningen och utbildningsplanen (om kursen är en del av ett program). De övergripande målen är ofta brett formulerade, lyfter fram komplex kunskap och ger, på så vis, ett viktigt helhetsperspektiv på studenternas utbildning. Men det är först när de bryts ned till konkreta kursmål som det blir tydligt vad studenterna ska prestera och läraren bedöma i en kurs.

Tänk på att kursmålen ska vara

  • tydliga och begripliga,
  • möjliga att examinera och
  • realistiska och relevanta.

Fundera över hur kursmålen

  • förhåller sig till olika kunskapsformer,
  • förhåller sig till olika kunskapsnivåer och
  • korrelerar med övergripande mål för utbildningen.