Högskolepedagogiskt centrum

Att konstruera en hemtentamen eller annan hemuppgift

Hemtentamen passar bra för öppna uppgifter som kräver att studenterna för ett väl underbyggt resonemang. Den brukar framför allt användas för att pröva studenternas färdighetskunskaper och omdömeskunskaper. Detsamma gäller många andra hemuppgifter som till exempel PM, loggböcker och uppsatser.

Om du vill kontrollera studenternas faktakunskaper i en hemtentamen eller annan hemuppgift måste du tänka till. Du kan inte ställa samma typ av frågor som du gör i en salstentamen när studenterna har tillgång till kurslitteratur, föreläsningsanteckningar och webbkällor vid examinationstillfället.

Idag har digitaliseringen kommit så långt att det går att konstruera svar på, eller lösningar till, många uppgifter med hjälp av AI. Och det kan vara mycket svårt att avgöra vad som är skapat med AI och vad en student har skrivit på egen hand. Därför behöver du fundera på om du kan 

 • sätta uppgiften i ett tydligt sammanhang, 
 • göra uppgiften mer individrelaterad och 
 • göra uppgiften mer komplex. 

Om mer komplexa uppgifter ska fungera bra behöver studenterna ha tränats i den typen av uppgifter. De läraktiviteter som föregått examinationen behöver förbereda studenterna för det sättet att använda sin kunskap som mer komplexa uppgifter kräver. Det är viktigt att studenterna både förstår formen och vad de behöver göra för att lyckas. Om de gör det så ökar deras motivation och du optimerar möjligheterna för att studenterna ska kunna ta ansvar för sina egna studier. 

Att sätta uppgiften i ett tydligt sammanhang

Om en fråga ska pröva faktakunskaper bör du sätta in den i ett sammanhang, en kontext, som studenterna måste ta hänsyn till när de formulerar sitt svar. I en salstentamen är det inte ovanligt med uppgifter av typen: 

 • Vad är dissonansreducerande köpbeteende och variationssökande köpbeteende? 

En sådan uppgift fungerar inte i en hemtentamen eller annan hemuppgift eftersom studenterna lätt kan hitta definitioner i kurslitteraturen eller på nätet. En lösning kan då vara att be studenterna förklara vad begreppen kan betyda i ett visst sammanhang och att be dem konstruera exempel som även en lekman kan förstå:

 • Förklara i ett introduktionsmaterial för nyföretagare i skönhetsbranschen vad skillnaden mellan dissonansreducerande och variationssökande köpbeteenden är och illustrera de båda begreppen med konkreta, belysande exempel. 

När du formulerar uppgiften på det här sättet måste studenterna visa att de inte bara kan beskriva olika former av köpbeteenden utan också har förmåga att hitta eller konstruera exempel från en särskild bransch som kan hjälpa andra att förstå konsumentbeteenden. Uppgiften har också en tydlig mottagare och en kontext som studenterna behöver ta hänsyn till när de formulerar lösningen. 

Att göra uppgiften mer individrelaterad

Ett annat sätt att undvika att svaren kan hämtas direkt ur kurslitteraturen eller från webbkällor är att inkludera studenterna i frågan. Du gör det enklare för studenterna att ge originella svar om du låter dem 

 • få fatta beslut, 
 • göra val, 
 • använda sina egna erfarenheter och 
 • anknyta till sina egna intressen. 

I en salstentamen förekommer ofta frågor som:

 • Vilket är målet för hälso- och sjukvården enligt portalparagrafen i hälso- och sjukvårdslagen? 

För att ge studenterna möjlighet att utveckla sina tankar kring, och visa att de har förstått innebörden i portalparagrafen skulle uppgiften i stället kunna formuleras så här: 

 • Enligt hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf är målet för hälso- och sjukvården ”en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”. Paragrafen säger även: ”Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården”. Välj en vårdsituation, beskriv den och förklara på vilket sätt hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf får effekt i praktiken. 

Här tvingas studenterna att reflektera över vad portalparagrafen kan innebära i en konkret vårdsituation, och det faktum att de själva får avgöra vilken vårdsituation som ska bilda utgångspunkt för deras svar innebär att de kan dra nytta av sin kunskap och sina erfarenheter och få utrymme för sin kreativitet. 

Att göra uppgiften mer komplex

Du kan göra examinationen mer komplex genom att lyfta in perspektiv eller omständigheter som studenterna måste förhålla sig till i sina svar. Det kan handla om att spetsa till frågan, så att studenterna tvingas betrakta en företeelse eller ett fenomen ur en särskild synvinkel. I en salstentamen finns ibland frågor som: 

 • Jämför de politiska följderna av den franska revolutionen och den amerikanska revolutionen. 

En fråga av det här slaget kan lätt ge svar där studenterna bara listar en rad konsekvenser som de har hittat i kurslitteraturen eller antecknat vid en föreläsning. Om du vill uppmuntra studenterna att göra jämförelsen på ett problemorienterat sätt kan du i stället formulera uppgiften så här: 

 • Hur skulle du förklara den amerikanska revolutionens politiska framgång och den franska revolutionens misslyckande när båda revolutionerna trots allt byggde på samma filosofiska principer? 

I den här frågan har studenterna fått en del av svaret – den amerikanska revolutionen var en politisk framgång och den franska revolutionen ett politiskt misslyckande – och deras uppgift är att, i sin jämförelse, förklara hur utfallet kunde bli så olika när utgångspunkten var densamma. Frågan är förmodligen svårare för studenterna att besvara, men framför allt kräver den att de kan visa ett större djup i sin kunskap. 

Skapa originella uppgifter

Om du återanvänder tidigare utdelade uppgifter ökar risken för plagiering. Det är inte orimligt att tänka sig att studenter tar hjälp av föregående års examinationssvar, som är en allmän handling, för att förstå uppgiften och få idéer om hur den kan lösas. Det kan också finnas en begränsning i hur många olika sätt det går att svara på eller lösa uppgiften. Det är därför viktigt att skapa originella uppgifter för att ge studenten goda förutsättningar att formulera originella svar. I syfte att skapa unika uppgifter kan du 

 • göra förändringar i uppgiftens kontext, 
 • använda aktuella autentiska exempel, 
 • byta ut enskilda variabler, till exempel numeriska värden, och 
 • förändra responsförutsättningarna, till exempel genom att efterfråga exempel, 
  låta studenten skriva fram en alternativ kontext och låta studenten använda olika medier (ljud, film, bild). 

Formulera skapa-svaret-uppgifter istället för finn-svaret-uppgifter

Om du ger studenter hemuppgifter som har svar som går att söka upp kräver det en mycket liten insats av studenten och förmodligen prövar uppgiften inte om studenten faktiskt, på egen hand, kan det du vill pröva. Om du i stället formulerar uppgiften så att studenten behöver skapa svaret ökar uppgiftens reliabilitet (tillförlitlighet). 

Låt processen fram till det färdiga arbetet vara viktigt

Om du bara låter den färdiga produkten vara underlag för din bedömning vid hemtentamen eller andra hemuppgifter minskar reliabiliteten (tillförlitligheten) i bedömningsunderlaget eftersom studentens arbetsprocess fram till det färdiga arbetet blir osynligt för dig. Om du låter processen vara viktig så har du möjlighet att se studentens arbete i delar fram till den färdiga produkten. Du ger också dig själv möjlighet att ge återkoppling som studenten ska arbeta in i nästkommande inlämning. Du kan också arbeta med kamratrespons och låta studenterna få ge återkoppling på varandras arbeten. Kamratrespons kan öka studenternas motivation att vara väl insatta i uppgiften och i sina egna texter för att kunna svara på frågor och för att kunna ge återkoppling på en kamrats arbete. 

Om du inkluderar studenten och studentens tidigare erfarenheter från utbildningen i uppgiften och arbetar med examinationen i en process så ökar du reliabiliteten (tillförlitligheten) i uppgiften. Möjligheten för dig att kunna se och bedöma studentens kunskaper, färdigheter och förmågor ökar. 

När du konstruerar examinationen som en process gör det ofta att den även fungerar som ett lärtillfälle. 

Kompletterande kunskapskontroll – muntlig uppföljning (seminarium, opponering)

Att komplettera en hemtentamen eller annan hemuppgift med ett uppföljande muntligt tillfälle har flera fördelar. Du får möjlighet att ställa kompletterande och utvecklande frågor om innehållet i studenternas inlämnade arbeten. Studenterna får en kunskapsutvecklande repetition av uppgiften, eftersom de behöver redogöra för den muntligt. De får också ett tillfälle att lära av varandras reflektioner kring det bearbetade materialet. 

När du kombinerar olika examinationsformer i en kurs behöver informationen vara tydlig. Studenten behöver veta på vilka grunder bedömningen görs och hur examinationens olika delar vägs samman. 

Var tydlig med vad som är tillåtet och hur studenten förväntas arbeta vid examinationen

En hemtentamen har speciella förutsättningar: den genomförs utanför lärarledd tid och studenterna har tillgång till kurslitteratur, föreläsningsanteckningar och webbkällor. Det innebär att du behöver vara tydlig i dina instruktioner om hur du förväntar dig att studenterna ska arbeta. Du måste anpassa instruktionerna till de verktyg och källor studenten har tillgång till i en öppen miljö. 

Ställ dig gärna frågor som: 

 • Går det att utnyttja att studenterna har tillgång till litteratur och webbkällor? 
 • Skapar det möjligheter att ge studenterna andra typer av uppgifter? 
 • Skulle det vara relevant att be studenterna samarbeta under en del av uppgiften och sedan ställa krav på ett självständigt formulerat svar i den färdiga produkten? 
 • Är det möjligt att skapa uppgifter där studenterna förväntas använda sig av AI på olika sätt? 

Ställ krav på referenser

Du kan begränsa vilka källor som studenterna ska använda för att lösa uppgifterna, och du kan ställa krav på att studenterna ska inkludera referenser i sina svar. Det sättet att arbeta ger dig större möjlighet att känna igen och bedöma referenser, och det begränsar samtidigt risken för att studenterna använder AI för att lösa uppgifterna då det inte är tillåtet. När studenterna behöver använda kurslitteraturen i examinationen gör det också att de blir mer motiverade att arbeta med den litteratur som du har identifierat som central för området. 

Lär känna AI och pröva dina uppgifter

Det är en god idé att du skaffar dig egen kunskap om, och erfarenhet av, AI och vad AI kan göra. Du kan pröva dina uppgifter mot något AI-baserat textgenererande verktyg och se vilka variationer av lösningar du får. Kanske kan det sättet att arbeta hjälpa dig att omarbeta dina uppgifter så att de fungerar bättre i en hemtentamen eller en annan hemuppgift. Du kan också få nya idéer om hur du kan utforma examinationen i sin helhet. 

Tips på digitala verktyg

Örebro universitet har digitala plattformar som du kan använda när du ska examinera en hemtentamen och andra hemuppgifter. Här nedanför ser du vilken funktionalitet du hittar i de olika plattformarna. 

 • Vill du använda ljud och rörlig bild i en hemtentamen? Vill du använda interaktiva frågetyper som till exempel dra och släpp eller frågor med klickbara bilder?  Vill du slumpa ordningen på frågorna och ordningen på alternativen i flervalsfrågor? Du hittar en instruktion för hur du skapa frågor och tentamen som en FLOWmulti i WISEflow. 
 • Vill du att dina studenters hemtentamen ska lämnas in som ett textdokument? Vill du kunna markera och kommentera i studenternas texter? Vill du att studenternas svar automatiskt ska plagiatkontrolleras via Ouriginal? Du hittar en instruktion för hur du skapar tentamen om en FLOWassign i WISEflow.
 • Vill du skapa en hemuppgift med möjlighet att arbeta i process? Du hittar en instruktion för hur du skapar uppgifter i Blackboard Ultra.