Högskolepedagogiskt centrum

Hur arbetar jag med effektiv återkoppling?

Återkoppling är en av de påverkansfaktorer som har störst inverkan på lärande. Effektiv återkoppling ger studenten en tydlig bild av nuläget, vägledning i hur fortsatt lärande kan ske och den syftar till att utveckla studentens förmåga till självbedömning.

Har du frågor kring arbete med effektiv återkoppling kontakta Högskolepedagogiskt centrum

Centrala termer inom återkoppling är summativ och formativ bedömning. Summativ bedömning ställer en prestation mot mål och kriterier och bedömer i vilken mån och på vilken nivå måluppfyllelse visats. Formativ bedömning utgår från summativ bedömning och bedömer vad som kan eller bör utvecklas för att möta högre kriterier eller nå målen.

För att ge god återkoppling krävs förståelse för mål och kriterier och för hur utveckling mot dessa kan ske. Du som lärare besitter denna förståelse men ibland även kamrater eller studenterna själva. Effektiv återkoppling handlar om effektiva tillvägagångssätt att ge och arbeta med återkoppling för god effekt på lärandet. Ibland handlar det om att du som lärare ger återkopplingen och ibland om att du organiserar för kamratbedömning eller självbedömning.

Arbete med återkoppling är en kontextbunden social praktik och det är omöjligt att presentera en uppsättning generella metoder. Men det finns grunder att utgå från och bygga den egna specifika praktiken på. I filmen nedan får du ta del av ett samtal om vad som kan vara av värde att ha i åtanke och beakta när du utformar din praktik.

Effektiv återkoppling har positiva effekter på studentens fortsatta lärande men det har också tid för aktivt kunskapande tillsammans med lärare. Det finns därmed goda skäl att fundera över möjligheten att arbeta med självbedömning och kamratbedömning för att frigöra lärartid. Vad kan studenterna stämma av själva eller hjälpa varandra med och hur kan jag som lärare organisera för det? Självbedömning kan lämpa sig väl för att stämma av grundläggande faktakunskaper och procedurer och kamratbedömning kan lämpa sig väl när det är av godo att få insikt i olika sätt att tänka eller en kritisk blick på ett pågående arbete.

Som lärare kan det underlätta att arbeta med matrisbedömning för tydlig återkoppling mot de kriterier som bedömningen grundar sig på. För återkoppling på examination gäller att ”Ett beslut ska innehålla de skäl som har bestämt utgången. Om bedömning av prestation skett efter tydliga (el. fastställda) kriterier som klargör hur bedömning skett, kan dock skälen utelämnas.” (Riktlinjer för utbildning på grund- och avancerad nivå-betygskriterier (Dnr-CF 10-600/2009)). Hur du formulerar tydliga och därmed för matrisbedömning användbara kriterier hittar du i resursen ”Hur formulerar jag användbara betygskriterier?

När du arbetar med återkoppling är det viktigt att du säkerställer att återkopplingen:

  • ger en tydlig bild av nuläget
  • kan användas för fortsatt lärande
  • utvecklar förmåga till självbedömning

För att återkopplingen ska motivera till fortsatt lärande är det viktigt att den är:

  • användbar
  • uppgiftsorienterad

Läs mer om hur du arbetar med effektiv återkopplig: