This page in English

Hur examinerar jag digitalt på distans?

Att skapa en digital examination på distans ger både möjligheter och utmaningar. Digitala examinationer kan genomföras på flera olika sätt, och det är viktigt att välja examinationsform med omsorg. Forskning visar nämligen att examinationen i hög grad styr lärandet. Muntliga presentationer och skriftliga uppgifter signalerar vilken kunskap som är viktig, och flera vetenskapliga studier har konstaterat att studenter ägnar en hel del tid åt att försöka lista ut innehållet i examinationsuppgifter och anpassa sina studier därefter. Det är därför angeläget att examinationen utformas på ett sätt som bidrar till utvecklingen av de kunskaper som omtalas i kursmålen. En digital examination bör med andra ord inte bara kontrollera att studenterna har lärt sig något utan också i sig själv bidra till deras kunskapsutveckling.

Som lärare behöver du ta hänsyn till olika aspekter när du väljer uppgifter som studenterna ska arbeta med i en situation där de har tillgång till såväl kurslitteratur och föreläsningsanteckningar som sökmotorer och samarbetsmöjligheter med andra studenter:

  • Reliabilitetsaspekten: Hur kan du formulera frågor som prövar studenternas kunskaper mot kursmålen?
  • Plagieringsaspekten: Hur kan du säkerställa att examinationen genomförs på ett rättssäkert sätt och minimera riskerna för fusk och plagiat?
  • Den digitala aspekten: Hur kan du ta tillvara de pedagogiska möjligheter och hantera de pedagogiska utmaningar som examination i digitala verktyg medför?

Många lärare använder digitala examinationsformer som fungerar såväl för undervisning på plats som undervisning på distans. Hemtentamen och andra typer av hemuppgifter genomförs och lämnas som regel in i WISEflow eller Blackboard, universitetets digitala plattformar. I den här resursen ligger dock fokus på omvandlingen: hur du kan göra om examination på plats till examination på distans.

När du konstruerar dina examinationsuppgifter är det viktigt att fundera över vilka kunskapsformer och kunskapsnivåer som examinationen ska pröva. Ska examinationen kontrollera studenternas faktakunskaper eller ska studenterna också visa sin förmåga att tillämpa, analysera eller rentav skapa? Svaren på de här frågorna kan hjälpa dig i valet av examinationsform.

I en situation då du ska omvandla en salstentamen till digital examination på distans har du bland annat följande former att välja mellan:

  • Hemtentamen på distans
  • Hemuppgift på distans
  • Muntlig examination på distans

Det är också möjligt att kombinera olika former i en examination, men då måste det framgå att examinationen utgör en helhet med flera delar.