This page in English

Forskningsprojekt

Multimodalitet och intermedialitet: Humanistisk forskning i en digital värld (MIDvärld)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2023 - 2027

Kontaktperson

Anders Björkvall

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Digitaliseringen har revolutionerat förutsättningarna för lärande, arbete, interaktion och kunskapsdistribution, men också givit upphov till desinformation, filterbubblor och polarisering. Digitaliseringen möjliggör multimodalt meningsskapande där språk, bild, färg, musik o.s.v. tillsammans skapar betydelser, och betydelser och uttryck från olika medier blandas. Detta kräver nya metoder och förhållningssätt. Den interdisciplinära forskarskolan MIDVärld utrustar en ny generation humanistiska forskare med intermediala och multimodala verktyg för att analysera och förstå förutsättningarna för kommunikation i ett digitaliserat samhälle.

MIDVärld uppfyller ett trängande behov av att utbilda forskare för att förse en hel rad humanistiska forskningsämnen med relevant kompetens för att analysera digital kommunikation. Multimodalitets- och intermedialitetsforskningen erbjuder komplementära ramverk för att analysera meningsskapande som delar av sociala, politiska, estetiska och utbildningsrelaterade praktiker. I forskarskolan kommer dessutom kopplingarna mellan historisk användning av medier, artefakter och kommunikativa resurser och nutida digitalisering att undersökas.

Forskarskolan är ett samarbete mellan Center för humanistisk forskning/forskargruppen i multimodal kommunikation vid Örebro universitet och Centre for Intermedial and Multimodal Studies vid Linnéuniversitetet. Av forskarskolans totalt 9 forskarstuderande kommer 5 att antas vid Örebro universitet i ämnena svenska språket, engelska, retorik, historia eller litteraturvetenskap. De resterande 4 antas vid Linnéuniversitetet i ämnena litteraturvetenskap eller språkvetenskap. Studenter med master- eller magisterexamen i något av dessa ämnen eller med en motsvarande ämneslärarexamen är behöriga att söka till MIDVärld. Samtliga aktiviteter är planerade utifrån Högskoleförordningens mål för forskarstudier, och innefattar utöver avhandlingsskrivande bl.a. kurser, seminarieserier och forskningsinternat.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Örebro universitet