This page in English

Daniel Eklund

Tjänstetitel: Biträdande lektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301460

Rum: C1103

Daniel Eklund

Om Daniel Eklund

Daniel Eklund disputerade  vid Linköpings universitet 2013, där forskningen fokuserade på interaktionen mellan humana mononukleära immunceller och tuberkulosbakterien. Särskilt fokus lades på det intracellulära proteinkomplexet, inflammasomen, som regelerar produktionen av vissa inflammatoriska cytokiner. Under åren 2014 till 2016 fortsatte Daniel med post-doktorala studier inom immunologi inom den autoimmuna sjukdomen multipel skleros och hur den underliggande inflammationen förändras vid graviditet. 2017 rekryterades han som forskarassistent till Örebro universitet, och sen 2019 är han biträdande lektor inom biomedicin.  

Forskning

Daniel har sin huvudsakliga forskningsaktivitet inom forskningsmiljön Inflammatory Responses and Infection Susceptibility Centre (iRiSC) vid Institutionen för medicinska vetenskaper. Forskningen syftar till att förstå hur proinflammatoriska och anti-inflammatoriska signaler, celler och processer samverkar och bidrar till sjukdomars utveckling och allvarlighetsgrad. Särskilt i fokus står inflammationsprocessen och den roll som immunosuppressiva monocyter och inflammasomen spelar vid sepsis, ett tillstånd där både hyperinflammation och nedsatt immunfunktion kan ses.

Forskningen innefattar även andra tillstånd där det medfödda immunförsvaret, och särskilt monocyter/makrofager, har en viktig roll så som kirurgi, cancer och psykiatriska tillstånd.

Forskningen är också en del av universitets särskilda strategiska satsning mot inflammation och Life Sciences, Exploring Inflammation in Health and Disease (X-HiDE), där Daniel också är koordinator för en av projektets temagrupper. Mer information om X-HiDE.

Undervisning

Daniel Eklund är för tillfället kursansvarig och examinator på termin 1 vid Läkarprogrammet. Han har under åren 2017-2019 även undervisat som basgruppshandledare på samma termin. Daniel Eklund undervisar även i immunologi, cellbiologi och laborationsmetodik i flera kurser i det  internationella mastersprogrammet Experimental Medicine. 

Han har utvecklat och är biträdande kursansvarig för forskarutbildningskursen Experimentell metodik för kliniska doktorander (75MV001) där han undervisar samt agerar mentor åt doktoranderna i kursen. Han är för närvarande bihandledare till fyra doktorander vid institutionen.

Övriga uppdrag

Laboratioreansvarig vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Ansvarig för Örebros årliga Sepsisdag.

Ledamot i styrgruppen för forskningsmiljön iRiSC.

Ledamot i styrgruppen för Nobel Day Festivites som hålls årligen vid Fakulteten för medicin och hälsa.

Representant för forskningsmiljön iRiSC i seminarieserien "MV Science Forum".

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Manuskript