This page in English

Izabela Dahl

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 302445

Rum: F3131

Izabela Dahl

Om Izabela Dahl

Mitt socialkonstruktivistiska, feministiska perspektiv inom empiriska studier fokuserar ofta på sociala kategoriseringar och sociala maktstrukturer som är grundläggande inte bara för migrationsdiskurser utan för alla kulturella och sociala sammanhang. Genom undersökningar av konkreta empiriska frågeställningar och reflektion av teoretiska utgångspunkter försöker jag att bidra med nya relevanta resultat inom historiska studier. Allmänt kan jag konstatera att min vetenskapliga produktion och pedagogiska verksamhet gäller den teoretisk-metodologiska nivån diskurs- och dispositivanalys, intersektionalitet och intersektionella analyser, narrativitet och muntliga källor inom historieskrivning samt sociala diskrimineringsprocesser. Mina empiriska forskningsområden är kopplade till migrations-/flyktingshistoria, antisemitismens historia, judisk historia, europeisk minneskultur och internationella relationer inom europeisk samtidshistoria.


Just internationella relationer inom europeisk samtidshistoria är området som jag för närvarande ägnar mig åt. Mitt intresse gäller det kalla krigets historia och internationella relationer i Östersjöområdet med speciell inriktning mot bilaterala kontakter mellan Polen och Sverige. Vid sidan av den empiriska studien av svensk-polska utrikespolitiska relationer under 1960- och 1970-talet, forskar jag kring Sveriges utrikespolitiska roll i början av den nya dialogen mellan öst och väst. Tanken är att fördjupa kunskapen om svenskt och polskt engagemang i fredspolitiska lösningar i Europa och att kartlägga den tidiga svenska hjälpen till polsk oppositionsrörelse.


Izabela A. Dahl: Ausschluss und Zugehörigkeit. Berlin: Metropol, 2013.

AUSSCHLUSS UND ZUGEHÖRIGKEIT

POLNISCHE JÜDISCHE ZWANGSMIGRATION IN SCHWEDEN NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG

I juli 2011 disputerade jag vid Humboldt-Universität zu Berlin med boken ”Ausschluss und Zugehörigkeit. Polnische jüdische Zwangsmigration in Schweden nach dem Zweiten Weltkrieg”. Den tvärvetenskapliga studien gäller polsk judisk tvångsmigration till Sverige efter andra världskriget och har sin disciplinära anknytning i historia, nordeuropeiska studier och genusvetenskap. Nyckelfrågorna i min forskning hade en tydlig socialhistorisk inriktning.

 

 

 


 

Izabela A. Dahl & Jorunn Sem Fure: Skandinavien als Zuflucht fur judische Intellektuelle

SKANDINAVIEN ALS ZUFLUCHT FÜR JÜDISCHE INTELLEKTUELLE 1933-1945

Efter disputationen har jag fördjupad min socialhistoriska profil huvudsakligen inom projektet om Skandinavien som exil för judiska vetenskapsmän och –kvinnor under det andra världskriget.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Dahl, I. A. (2016). Die Station des Lebens: Die geistige Emigration deutschsprachiger jüdischer Frauen nach Schweden. Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 11 (64), 949-967.
Dahl, I. A. (2016). The Station of Life The spiritual Emigration of German-speaking Jewish Women to Sweden. Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 64 (11), 949-967.

Artiklar, recensioner

Böcker

Dahl, I. A. , Bechtle, N. , Becker, J. , Bohrer, R. , Fischer, M. , Geßner, R. , Parschauer, M. & Sperling, J. (2014). Der Norden in der neuen Mitte. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin (Kleine Schriften des Nordeuropa-Institutes 45).
Dahl, I. A. & Lorenz, E. (2009). Jødene i Polen. Oslo: HL-senteret Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (Temahefte (HL-senteret) 5).
Beindorf, C. , Dahl, I. A. & Schröder, S. M. (1995). Kulturwissenschaft und Landeskunde: Kommentierte Auswahlbibliographien. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin (Kleine Schriften des Nordeuropa-Instituts 2).

Doktorsavhandlingar

Dahl, I. A. (2013). Ausschluss und Zugehörigkeit: Polnische jüdische Zwangsmigration in Schweden nach dem Zweiten Weltkrieg. (Doctoral dissertation). Berlin: Metropol Verlag.

Kapitel i böcker, del av antologier

Dahl, I. A. (2015). Crises and change: World War I and the dynamics of emerging Poland. I: Maximilian Lakitsch, Susanne Reitmair-Juárez, Katja Seidel, Bellicose Entanglements 1914: The Great War as a Global War (ss. 231-246). Zürich: LIT Verlag.
Dahl, I. A. (2015). Kurz vor Schluss: Die Rettungsaktion 'Weiße Busse'. I: Paul, Gerhard; Schwensen, Broder, Mai '45. Kriegsende in Flensburg (ss. 32-41). Flensburg: Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte eV.
Dahl, I. A. (2014). Dänemark als Zufluchtsland für jüdische Flüchtlinge. I: Izabela A. Dahl & Jorunn Sem Fure, Skandinavien als Zuflucht für jüdische Intellektuelle 1933-1945 (ss. 211-227). Berlin: Metropol Verlag.
Dahl, I. A. (2014). "Ich werde wohl niemals erfahren, ob es sich so abgespielt hat": Leon Rappaport und der Kampf ums Überleben. I: Izabela A. Dahl & Jorunn Sem Fure, Skandinavien als Zuflucht für jüdische Intellektuelle 1933-1945 (ss. 147-157). Berlin: Metropol Verlag.
Dahl, I. A. (2014). Schweden als Zufluchtsland 1933-1945. I: Izabela A. Dahl & Jorunn Sem Fure, Skandinavien als Zuflucht für jüdische Intellektuelle 1933-1945 (ss. 14-31). Berlin: Metropol Verlag.
Dahl, I. A. (2013). Ett ojämnt förhållande?: Aspekter av tysk-nordiska relationer sett från ett tyskt perspektiv. I: Anna Florén & Emelie Höglund, Norden återupptäcker Tyskland: Nya perspektiv på gamla relationer (ss. 48-61). Bookwell: Skyline Forlag.
Dahl, I. A. (2013). Mottagandet av polska judar i Sverige 1968-1972. I: Lars M. Andersson & Carl Henrik Carlsson, Från sidensjalar till flyktingmottagning: Judarna i Sverige – en minoritets historia (ss. 239-256). Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet.
Dahl, I. A. (2012). Rezeption der Aktion "Weiße Busse" in Deutschland. I: Oliver von Wrochem, Skandinavien im Zweiten Weltkrieg und die Rettungsaktion Weiße Busse: Ereignisse und Erinnerung (ss. 182-198). Berlin: Metropol Verlag.
Dahl, I. A. (2011). Collective Memory and National Identity Constructions: Polish Survivors’ Records in Sweden. I: David Cesarini, Suzanne Bardgett, Jessica Reinisch & Dieter Steinert, Landscapes after Battle: Justice, Politics and Memory in Europe after the Second World War (ss. 169-186). London & Portland: Vallentine-Mitchell Publishers.
Dahl, I. A. & Lorenz, E. (2010). A Europa de leste apos 1945. I: Trond Berg Eriksen, Einhart Lorenz & Håkon Harket, Historia do anti-semitismo da antiguidade aos nossos dias (ss. 569-588). Lisabon: Edições 70.
Dahl, I. A. & Lorenz, E. (2010). A Polonia e a Europa de leste entre as duas guerras. I: Trond Berg Eriksen, Einhart Lorenz & Håkon Harket, Historia do anti-semitismo da antiguidade aos nossos dias (ss. 429-450). Lisabon: Edições 70.
Dahl, I. A. & Lorenz, E. (2010). Colaboracao e cooperacao. I: Trond Berg Eriksen, Einhart Lorenz & Håkon Harket, Historia do anti-semitismo da antiguidade aos nossos dias (ss. 521-534). Lisabon: Edições 70.
Dahl, I. A. (2010). Mottagningen av de polska judarna i svensk press 1968-1972. I: Lars Berggren, Mats Greiff, Jesper Johansson, Johan Svanberg, Malin Thor, Samhällshistoria i fokus: En festskrift till Lars Olsson om arbete, migration och kultur (ss. 212-228). Malmö: Big Bad Books.
Dahl, I. A. (2008). Die "Weißen Busse" und Folke Bernadotte: Zur Rezeption der Hilfsaktion in Deutschland und Skandinavien. I: Wolfgang Benz & Barbara Distel, KZ und Nachwelt: Dachauer Hefte. Studien und Dokumente zur Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslage (ss. 203-220). Dachau: Dachau Selbstverlag.
Dahl, I. A. (2008). Kollaboration och kooperation. I: Trond Berg Eriksen, Håkon Harket, Einhart Lorenz, Judehatets svarta bok: Antisemitismens historia från antiken till i dag (ss. 499-511). Stockholm: Bonnier.
Dahl, I. A. & Lorenz, E. (2008). Polen och Östeuropa under mellankrigstiden. I: Trond Berg Eriksen, Håkon Harket, Einhart Lorenz, Judehatets svarta bok: Antisemitismens historia från antiken till i dag (ss. 409-429). Stockholm: Bonnier.
Dahl, I. A. & Lorenz, E. (2008). Östeuropa efter 1945. I: Trond Berg Eriksen, Håkon Harket, Einhart Lorenz, Judehatets svarta bok: Antisemitismens historia från antiken till i dag (ss. 545-565). Stockholm: Bonnier.

Konferensbidrag

Dahl, I. A. (2017). Migration och historiskt lärande – nya perspektiv inom didaktik och historisk forskning. I: Svenska historikermötet 10-12 maj 2017 Program. Konferensbidrag vid Svenska historikermötet, Sundsvall, Sweden, May 10-12, 2017.
Dahl, I. A. (2017). The complexity of displacement: Polish Jews in Sweden after World War II. I: Building from Ashes: Jews in Postwar Europe (1945-1950). Konferensbidrag vid Building from Ashes: Jews in Postwar Europe (1945-1950), Frankfurt, Germany, 3-5 December, 2017.
Dahl, I. A. (2017). Vittnesmålens betydelse för vår minneskultur. Konferensbidrag vid En dag om vittnesmål, Forum för Levande Historia, Stockholm, Sweden, November 14, 2017.

Samlingsverk (redaktör)

Dahl, I. A. (ed.) & Sem Fure, J. (ed.) (2014). Skandinavien als Zuflucht für jüdische Intellektuelle 1933–1945. Berlin: Metropol Verlag.