This page in English

Izabela Dahl

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 302445

Rum: F3147

Izabela Dahl

Om Izabela Dahl

Izabela Dahl är docent och universitetslektor i historia. Hennes forskning berör migrations- och flyktingshistoria, antisemitismens historia, judisk historia, europeisk minneskultur och internationella relationer. 

Hennes intresse på det teoretiska området gäller diskursanalys, intersektionalitet och intersektionella analyser med fokus på sociala diskrimineringsprocesser, men även narrativitet och användning av skriftliga och muntliga källor inom historiseringsprocesser.

Hennes forskning är driven av intresse för sociala kategoriseringar och sociala maktstrukturer som är grundläggande för olika kulturella och sociala sammanhang. Hennes särskilda intresse gäller genus som analytisk kategori.

Senaste publikationer: From victim to survivor of Nazi persecution. Gendering the collection of the Polish Research Institute (PIŹ) in Lund, ett bidrag i "Der Archivar", 2/22. Artikeln undersöker varför och i vilken utsträckning genus som analytisk kategori är relevant för PIŹ-samlingen i Lund och visar hur den kan hjälpa till att förklara fiaskot med 1946 års bidragsansökningar som senare oundvikligen ledde till att det kortlivade men unika projektet lades ner. Bidraget ingår i specialnummer Kvinnor på arkivet (Frauen im Archiv).

Witnessing the Holocaust: Jewish Experiences and the Collection of the Polish Source Institute in Lund, ett bidrag inom projektet Early Holocaust Memory in Sweden: Archives, Testimonies and Reflections som publicerades 2021 i Palgrave Macmillan. Projektet har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond och koordinerades av kolleger vid Uppsala universitet.

My Historical Backpack ger en översikt över ett ämnesdidaktisk forskningsprojekt genomfört med lärarstudenter inom historieämnet vid Örebro universitet och på skolor i Örebro. Bidraget kommer publiceras i The History Teacher.


Forskningsprojekt

Kvinnor och deras humanitära insatser för flyktingmottagning i Sverige ur ett historiskt perspektiv är ett projekt som hanterar socialhistoriska frågeställningar och historisering av konceptet humanitär hjälp där den filantropiska traditionen möter den aktuella biståndspolitiken. Inom projektet skapas exemplifierande empirisk kunskap kring frågor om, hur och i vilken utsträckning har jämställdhet och ett rättighetsbaserat perspektiv spelat en roll. Projektet har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond.

Inom politisk historia kretsar Dahls intressen kring det kalla kriget och diplomatiska relationer inom Östersjöområdet. I fokus står diplomatiska kontakter mellan Polen och Sverige 1956-1974. Vid sidan av den empiriska studien av svensk-polska bilaterala relationer under 1960- och 1970-talet, forskar hon kring Sveriges utrikespolitiska roll i början av den revitaliserade dialogen mellan öst och väst. Tanken är att fördjupa kunskapen om svenskt och polskt engagemang i fredspolitiska lösningar i Europa och att kartlägga den tidiga svenska hjälpen till polsk oppositionsrörelse.


Undervisning

I Örebro undervisar Izabela Dahl främst på de kronologiska historiekurserna och på uppsatskurserna inom ämneslärarprogrammet och inom de fristående delvis tvärvetenskapliga kurserna bl.a. Migration och globalisering, Perspektiv på Förintelsen och Imagining Sweden – Swedish History and Culture since the 19th Century.

På avancerad nivå undervisar Izabela Dahl i muntlig historia vid Göteborgs universitet.

Inom forskarutbildningen har Izabela Dahl undervisat kurser i historievetenskaplig teori och metod vid Göreborgs universitet och Bielefeld universitet i Tyskland.


Tidigare har Izabela Dahl varit verksam vid Humboldt universitet i Berlin (HU), Högskolan för teknik och ekonomi i Berlin (HTW Berlin), Göteborgs universitet (GU) och Karlstad universitet (KAU).

Sedan 2005 är hon medlem i redaktionsrådet för tidskriften  Nordeuropaforum (ISSN: 1863-639X).

Sedan 2007 är hon medlem i nätverket Judarna i Sverige vid Hugo Valentin-centrum och sedan 2020 är hon medlem i Forskarnätverket för Förintelsestudier.

Sedan 2014 samarbetar hon med den Europeiska Kommissionen vid diversa forskningsadministrativa uppdrag och sedan 2018 är hon del av Migration Research HUB, IMISCOE finansierad av programmet European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme inom ramen av grant agreement Ares(2017) 5627812-77012.

Sedan 2018 har hon ett uppdrag som extern examinator för kandidatuppsatser vid Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Sedan 2018 är hon medkoordinator av nätverket Politics, Citizenship & Nations vid European Social Science History Conference.

Sedan 2019 är hon ledamot i den Internationella Styrelsen av Bundeskanzler Willy Brandt Stiftelsen, Tyskland.


Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Proceedings (redaktörskap) |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Proceedings (redaktörskap)

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)