This page in English

Izabela Dahl

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: aXphYmVsYS5kYWhsO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 302445

Rum: F3147

Izabela Dahl

Om Izabela Dahl

Izabela Dahl är en docent och universitetslektor i historia som forskar inom migrations- och flyktingshistoria, antisemitismens historia, judisk historia, europeisk minneskultur och internationella relationer. 

Inom det teoretiska området är hennes intressen inriktade på diskursanalys, intersektionalitet och intersektionella analyser med fokus på sociala diskrimineringsprocesser, samt narrativitet och användning av skriftliga och muntliga källor i historiseringsprocesser.

Hennes forskning drivs av intresse för sociala kategoriseringar och sociala maktstrukturer som är grundläggande för olika kulturella och sociala sammanhang. Ett särskilt fokus ligger på genus som en analytisk kategori.

I hennes senaste publikationer ägnar hon sig åt demokratifrågor. I en populärvetenskaplig artikel Epistemiskt våld - vad är det? (2024) som är publicerad i den populärvetenskapliga tidskriften Texter om våld på temat Hur kan vi förstå vad våld är? förklarar hon en form av strukturellt våld som förekommer i samband med kunskapsproduktionen, nämligen epistemiskt våld. Bidraget kom till i samarbete med Centrum för Våldstudier vid Örebro universitet.

I ett antologibidrag med titeln A History (Re)Interpretation in the Name of Truth: Memory Culture and Cultural Policy in Poland after 1989 diskuterar hon kulturarvets betydelse för olika institutionella och statliga aktörer, och dess koppling till demokratins välbefinnande. Kapitlet ingår i boken "Democracy - Paradoxes, Changes and New Perspectives Across the Globe" (2023).

Andra bidrag samlar resultat av ett ämnesdidaktisk forskningsprojekt, Min historiska ryggsäck, som genomförts tillsammand med lektorerna Henric Bagerius och Jimmy Engren, samt med lärarstudenter inom historieämnet vid Örebro universitet och på skolor i Örebro. Här ingår två publikationer, en artikel med samma titel i The History Teacher (56:2) 2023 och ett bidrag på den internationella bloggen för historieundervisning, som publicerar reflektioner och forskning om historieundervisning på universitet. "My Historical Backpack - An Exercise in Teacher Education", 2023/03/21. 


Forskningsprojekt

Kvinnor och deras humanitära insatser för flyktingmottagning i Sverige ur ett historiskt perspektiv är ett projekt som hanterar socialhistoriska frågeställningar och historisering av konceptet humanitär hjälp där den filantropiska traditionen möter den aktuella biståndspolitiken. Inom projektet skapas exemplifierande empirisk kunskap kring frågor om, hur och i vilken utsträckning har jämställdhet och ett rättighetsbaserat perspektiv spelat en roll. Projektet har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond.

Inom politisk historia kretsar Dahls intressen kring det kalla kriget och diplomatiska relationer inom Östersjöområdet. I fokus står diplomatiska kontakter mellan Polen och Sverige 1956-1974. Vid sidan av den empiriska studien av svensk-polska bilaterala relationer under 1960- och 1970-talet, forskar hon kring Sveriges utrikespolitiska roll i början av den revitaliserade dialogen mellan öst och väst. Tanken är att fördjupa kunskapen om svenskt och polskt engagemang i fredspolitiska lösningar i Europa och att kartlägga den tidiga svenska hjälpen till polsk oppositionsrörelse.


Undervisning

I Örebro undervisar Izabela Dahl främst på kronologiska historiekurser, uppsatskurser inom ämneslärarprogrammet och fristående, delvis tvärvetenskapliga kurserna bl.a. Migration och globalisering, Perspektiv på Förintelsen och Imagining Sweden – Swedish History and Culture since the 19th Century.

På avancerad nivå har Izabela Dahl undervisat i muntlig historia vid Göteborgs universitet.

Inom forskarutbildningen undervisar Izabela Dahl kurser i historievetenskaplig teori och metod vid Bielefeld universitet i Tyskland och har undervisat också vid Göreborgs universitet.


Tidigare har Izabela Dahl varit verksam vid Bielefeld universitet, Humboldt universitet i Berlin (HU), Högskolan för teknik och ekonomi i Berlin (HTW Berlin), Göteborgs universitet (GU) och Karlstad universitet (KAU).

Sedan 2019 är hon ledamot i den Internationella Styrelsen av Bundeskanzler Willy Brandt Stiftelsen, Tyskland.

Sedan 2018 är hon medkoordinator av nätverket Politics, Citizenship & Nations vid European Social Science History Conference.

Sedan 2018 har hon ett uppdrag som extern examinator för kandidatuppsatser vid Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Sedan 2020 är hon medlem i Forskarnätverket för Förintelsestudier och tidigare var hon medlem i nätverket Judarna i Sverige vid Hugo Valentin-centrum.

Sedan 2014 samarbetar hon med den Europeiska Kommissionen vid diversa forskningsadministrativa uppdrag och sedan 2018 är hon del av Migration Research HUB, IMISCOE finansierad av programmet European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme inom ramen av grant agreement Ares(2017) 5627812-77012.

Sedan 2005 är hon medlem i redaktionsrådet för tidskriften Nordeuropaforum (ISSN: 1863-639X).

 


Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Proceedings (redaktörskap) |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Proceedings (redaktörskap)

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)