This page in English

Izabela Dahl

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 302445

Rum: F3147

Izabela Dahl

Om Izabela Dahl

Izabela Dahl är docent och universitetslektor i historia. Hennes socialkonstruktivistiska, feministiska perspektiv inom empiriska studier fokuserar ofta på sociala kategoriseringar och sociala maktstrukturer som är grundläggande för olika kulturella och sociala sammanhang. Genom undersökningar av konkreta empiriska frågeställningar och reflektion av teoretiska utgångspunkter försöker hon att bidra med nya relevanta resultat inom historiska studier.

På det teoretisk-metodologiska området gäller hennes intresse diskurs- och dispositivanalys, intersektionalitet och intersektionella analyser, narrativitet och muntliga källor inom historieskrivning samt sociala diskrimineringsprocesser. Hennes empiriska forskningsområden har koppling till migrations-/flyktingshistoria, antisemitismens historia, judisk historia, europeisk minneskultur och internationella relationer inom europeisk modern och samtidshistoria.

Senaste publikationer: Reiseberichte als Zeitdokumente [Travel reports as contemporary documents]: Reisen in polnische Gebiete zur Zeit des Ersten Weltkriegs [Travels into Polish territories during WWI], en metodologisk artikel som berör olika källkritiska aspekter av reseberättelser, utgiven i ett årsbok av Historiskt Forskningscentrum i Berlin vid Polska Vetenskapsakademien 2020 och

Witnessing the Holocaust: Jewish Experiences and the Collection of the Polish Source Institute in Lund, ett bidrag inom projektet Early Holocaust Memory in Sweden: Archives, Testimonies and Reflections som publicerades 2021 i Palgrave Macmillan. Projektet har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond och koordinerades av kolleger vid Uppsala universitet.


Forskningsprojekt

Kvinnor och deras humanitära insatser för flyktingmottagning i Sverige ur ett historiskt perspektiv är ett projekt som hanterar socialhistoriska frågeställningar och historisering av konceptet humanitär hjälp där den filantropiska traditionen möter den aktuella biståndspolitiken. Inom projektet skapas exemplifierande empirisk kunskap kring frågor om, hur och i vilken utsträckning har jämställdhet och ett rättighetsbaserat perspektiv spelat en roll. Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. För mera information angående den uppkommande konferensen 13-15 oktober 2021, se:

Women and humanitarian aid - a historisizing perspective

Inom politisk historia kretsar Dahls intressen kring det kalla kriget och diplomatiska relationer inom Östersjöområdet. I fokus står diplomatiska kontakter mellan Polen och Sverige 1956-1974. Vid sidan av den empiriska studien av svensk-polska bilaterala relationer under 1960- och 1970-talet, forskar hon kring Sveriges utrikespolitiska roll i början av den revitaliserade dialogen mellan öst och väst. Tanken är att fördjupa kunskapen om svenskt och polskt engagemang i fredspolitiska lösningar i Europa och att kartlägga den tidiga svenska hjälpen till polsk oppositionsrörelse.


Undervisning

I Örebro undervisar Izabela Dahl främst på de kronologiska historiekurserna och på uppsatskurserna inom ämneslärarprogrammet och inom de fristående delvis tvärvetenskapliga kurserna bl.a. Migration och globalisering och Perspektiv på Förintelsen.

På anavcerad nivå undervisar Izabela Dahl i muntlig historia vid Göteborgs universitet.

Inom forskarutbildningen genomför Izabela Dahl en internationell doktorandkurs Memory & Gender i samarbete med Bettina Brandt från Bielefeld universitet, Tyskland. Kursen placeras inom teori och metod av historiska studier och ges under HT21.


Tidigare har Izabela Dahl varit verksam vid Humboldt universitet i Berlin (HU), Högskolan för teknik och ekonomi i Berlin (HTW Berlin), Göteborgs universitet (GU) och Karlstad universitet (KAU).

Sedan 2005 är hon medlem i redaktionsrådet för tidskriften  Nordeuropaforum (ISSN: 1863-639X).

Sedan 2007 är hon medlem i nätverket Judarna i Sverige vid Hugo Valentin-centrum och sedan 2020 är hon medlem i Forskarnätverket för Förintelsestudier.

Sedan 2014 samarbetar hon med den Europeiska Kommissionen vid diversa forskningsadministrativa uppdrag och sedan 2018 är hon del av Migration Research HUB, IMISCOE finansierad av programmet European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme inom ramen av grant agreement Ares(2017) 5627812-77012.

Sedan 2018 har hon ett uppdrag som extern examinator för kandidatuppsatser vid Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Sedan 2018 är hon medkoordinator av nätverket Politics, Citizenship & Nations vid European Social Science History Conference.

Sedan 2019 är hon ledamot i den Internationella Styrelsen av Bundeskanzler Willy Brandt Stiftelsen, Tyskland.


Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Proceedings (redaktörsskap) |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Dahl, I. A. & Lorenz, E. (2009). Jødene i Polen. Oslo: HL-senteret Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (Temahefte (HL-senteret) 5).
Beindorf, C. , Dahl, I. A. & Schröder, S. M. (1995). Kulturwissenschaft und Landeskunde: Kommentierte Auswahlbibliographien. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin (Kleine Schriften des Nordeuropa-Instituts 2).

Doktorsavhandlingar

Dahl, I. A. (2013). Ausschluss und Zugehörigkeit: Polnische jüdische Zwangsmigration in Schweden nach dem Zweiten Weltkrieg. (Doctoral dissertation). Berlin: Metropol Verlag.

Kapitel i böcker, del av antologier

Dahl, I. A. (2021). Witnessing the Holocaust: Jewish Experiences and the Collection of the Polish Source Institute in Lund. I: Johannes Heuman, Pontus Rudberg, Early Holocaust Memory in Sweden: Archives, Testimonies and Reflections (ss. 67-91). Cham: Palgrave Macmillan.
Dahl, I. A. & Lorenz, E. (2019). Antisemitismus und Antizionismus in Osteuropa nach 1945. I: Trond Berg Eriksen, Håkon Harket, Einhart Lorenz, Judenhass: Die Geschichte des Antisemitismus von der Antike bis zur Gegenwart (ss. 545-566). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Dahl, I. A. & Lorenz, E. (2019). Kollaboration und Kooperation während des Zweiten Weltkriegs. I: Trond Berg Eriksen, Håkon Harket, Einhart Lorenz, Judenhass: Die Geschichte des Antisemitismus von der Antike bis zur Gegenwart (ss. 491-504). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Dahl, I. A. & Lorenz, E. (2019). Osteuropa in der Zeit zwischen den Weltkriegen. I: Trond Berg Eriksen, Håkon Harket, Einhart Lorenz, Judenhass: Die Geschichte des Antisemitismus von der Antike bis zur Gegenwart (ss. 425-446). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Dahl, I. A. (2018). Att göra skillnad: Ingrid Segerstedt Wibergs hjälpverksamhet för flyktingmottagande i Göteborg under andra världskriget. I: Maria Sjöberg, Allvarligt talat: Berättelser om livet (ss. 419-434). Göteborg: Makadam Förlag.
Dahl, I. A. (2015). Crises and change: World War I and the dynamics of emerging Poland. I: Maximilian Lakitsch, Susanne Reitmair-Juárez, Katja Seidel, Bellicose Entanglements 1914: The Great War as a Global War (ss. 231-246). Zürich: LIT Verlag.
Dahl, I. A. (2015). Kurz vor Schluss: Die Rettungsaktion 'Weiße Busse'. I: Paul, Gerhard; Schwensen, Broder, Mai '45. Kriegsende in Flensburg (ss. 32-41). Flensburg, Germany: Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte eV.
Dahl, I. A. (2014). Dänemark als Zufluchtsland für jüdische Flüchtlinge. I: Izabela A. Dahl & Jorunn Sem Fure, Skandinavien als Zuflucht für jüdische Intellektuelle 1933-1945 (ss. 211-227). Berlin: Metropol Verlag.
Dahl, I. A. (2014). "Ich werde wohl niemals erfahren, ob es sich so abgespielt hat": Leon Rappaport und der Kampf ums Überleben. I: Izabela A. Dahl & Jorunn Sem Fure, Skandinavien als Zuflucht für jüdische Intellektuelle 1933-1945 (ss. 147-157). Berlin: Metropol Verlag.
Dahl, I. A. (2014). Schweden als Zufluchtsland 1933-1945. I: Izabela A. Dahl & Jorunn Sem Fure, Skandinavien als Zuflucht für jüdische Intellektuelle 1933-1945 (ss. 14-31). Berlin: Metropol Verlag.
Dahl, I. A. (2013). Ett ojämnt förhållande?: Aspekter av tysk-nordiska relationer sett från ett tyskt perspektiv. I: Anna Florén & Emelie Höglund, Norden återupptäcker Tyskland: Nya perspektiv på gamla relationer (ss. 48-61). Oslo: Skyline Forlag.
Dahl, I. A. (2013). Mottagandet av polska judar i Sverige 1968-1972. I: Lars M. Andersson & Carl Henrik Carlsson, Från sidensjalar till flyktingmottagning: Judarna i Sverige – en minoritets historia (ss. 239-256). Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet.
Dahl, I. A. (2012). Rezeption der Aktion "Weiße Busse" in Deutschland. I: Oliver von Wrochem, Skandinavien im Zweiten Weltkrieg und die Rettungsaktion Weiße Busse: Ereignisse und Erinnerung (ss. 182-198). Berlin: Metropol Verlag.
Dahl, I. A. (2011). Collective Memory and National Identity Construction: Polish Survivors’ Records in Sweden. I: David Cesarini, Suzanne Bardgett, Jessica Reinisch & Dieter Steinert, Landscapes after Battle: Justice, Politics and Memory in Europe after the Second World War (ss. 169-186). London & Portland: Vallentine-Mitchell Publishers.
Dahl, I. A. & Lorenz, E. (2010). A Europa de leste apos 1945. I: Trond Berg Eriksen, Einhart Lorenz & Håkon Harket, Historia do anti-semitismo da antiguidade aos nossos dias (ss. 569-588). Lisabon: Edições 70.
Dahl, I. A. & Lorenz, E. (2010). A Polonia e a Europa de leste entre as duas guerras. I: Trond Berg Eriksen, Einhart Lorenz & Håkon Harket, Historia do anti-semitismo da antiguidade aos nossos dias (ss. 429-450). Lisabon: Edições 70.
Dahl, I. A. & Lorenz, E. (2010). Colaboracao e cooperacao. I: Trond Berg Eriksen, Einhart Lorenz & Håkon Harket, Historia do anti-semitismo da antiguidade aos nossos dias (ss. 521-534). Lisabon: Edições 70.
Dahl, I. A. (2010). Mottagningen av de polska judarna i svensk press 1968-1972. I: Lars Berggren, Mats Greiff, Jesper Johansson, Johan Svanberg, Malin Thor, Samhällshistoria i fokus: En festskrift till Lars Olsson om arbete, migration och kultur (ss. 212-228). Malmö: Big Bad Books.
Dahl, I. A. & Lorenz, E. (2009). Kollaborasjon og kooperasjon. I: Trond Berg Eriksen, Einhart Lorenz och Håkon Harket, Jødehat: Antisemittismens historie fra antikken til i dag (ss. 511-525). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Dahl, I. A. & Lorenz, E. (2009). Polen og Øst-Europa i mellomkrigstiden. I: Trond Berg Eriksen, Einhart Lorenz och Håkon Harket, Jødehat: Antisemittismens historie fra antikken til i dag (ss. 421-441). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Dahl, I. A. (2009). Wstęp. I: Pia-Kristina Garde, Świadectwo skazanych na śmierć – sześćdziesiąt lat później (ss. 14-29). Warszawa: Wydawnictwo Czarne.
Dahl, I. & Lorenz, E. (2009). Øst-Europa etter 1945. I: Trond Berg Eriksen, Einhart Lorenz och Håkon Harket, Jødehat: Antisemittismens historie fra antikken til i dag (ss. 511-525). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Dahl, I. A. (2008). Die "Weißen Busse" und Folke Bernadotte: Zur Rezeption der Hilfsaktion in Deutschland und Skandinavien. I: Wolfgang Benz & Barbara Distel, KZ und Nachwelt: Dachauer Hefte. Studien und Dokumente zur Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslage (ss. 203-220). Dachau: Dachau Selbstverlag.
Dahl, I. A. (2008). Kollaboration och kooperation. I: Trond Berg Eriksen, Håkon Harket, Einhart Lorenz, Judehatets svarta bok: Antisemitismens historia från antiken till i dag (ss. 499-511). Stockholm: Bonnier.
Dahl, I. A. & Lorenz, E. (2008). Polen och Östeuropa under mellankrigstiden. I: Trond Berg Eriksen, Håkon Harket, Einhart Lorenz, Judehatets svarta bok: Antisemitismens historia från antiken till i dag (ss. 409-429). Stockholm: Bonnier.
Dahl, I. A. & Lorenz, E. (2008). Östeuropa efter 1945. I: Trond Berg Eriksen, Håkon Harket, Einhart Lorenz, Judehatets svarta bok: Antisemitismens historia från antiken till i dag (ss. 545-565). Stockholm: Bonnier.

Konferensbidrag

Dahl, I. A. (2021). Women and Humanitarian Aid in Sweden - from Philantropy to Public Employment. Konferensbidrag vid European Social Science History Conference (ESSHC 2020)(Digital conference), March 24-27, 2021.
Dahl, I. A. (2020). From a story to history – theoretical and methodological approaches in historical contextualization of narratives on migration and integration, processes of belonging and exclusion, exile and refuge. Konferensbidrag vid Travelling Memories (forskningsseminarieserie online), Örebro universitet, Örebro, Sweden, vinterhalvåret 2020/2021.
Dahl, I. A. (2019). Creating of an image abroad: Exhibitions in Sweden coordinated by the Propaganda Department of the Polish Ministry of Foreign Affairs in the late 1950s. Konferensbidrag vid Visual Politics: Aesthetic Analysis in/and the Re/Construction of the Social and the Political International Workshop, Örebro, Sweden, October 22, 2019.
Dahl, I. A. (2019). Kvinnor och humanitär hjälp under det korta 1900-talet: ett genus- och rättighetsperspektiv. I: Svenska historikermötet 2019. Konferensbidrag vid Svenska historikermötet, Linnéuniversitetet, Växjö, Sweden, May 8-10, 2019.
Dahl, I. A. (2018). Att göra skillnad: Ingrid Segerstedt Wiberg och hennes insatser för statslösa flyktingar under andra världskriget. Konferensbidrag vid Bokmässan, Göteborg Book Fair, Göteborg, Sweden, September 30, 2018.
Dahl, I. A. (2018). Jewish experiences and the collection of the Polish Institute of Source Research in Lund. Konferensbidrag vid Early Holocaust Memory in Sweden: Archives, Testimonies and Reflections, Uppsala, Sweden, May 14-15, 2018.
Dahl, I. A. (2018). Mars 1968 i Polen – 50 år senare: Skämmas eller vara stolta?. Konferensbidrag vid Mars 1968 i Polen – 50 år senare, Historiska Museet, Stockholm, Sweden, March 25, 2018.
Dahl, I. A. (2018). Reforming the Polish Diplomatic Service, 1957. Konferensbidrag vid Third Conference of the New Diplomatic History Network "Bridging Divides", RIAS, Middelburg, The Netherlands, October 24-26, 2018.
Dahl, I. A. (2017). Migration och historiskt lärande – nya perspektiv inom didaktik och historisk forskning. I: Svenska historikermötet 10-12 maj 2017 Program. Konferensbidrag vid Svenska historikermötet, Sundsvall, Sweden, May 10-12, 2017.
Dahl, I. A. (2017). The complexity of displacement: Polish Jews in Sweden after World War II. I: Building from Ashes: Jews in Postwar Europe (1945-1950). Konferensbidrag vid Building from Ashes: Jews in Postwar Europe (1945-1950), Frankfurt, Germany, December 3-5, 2017.
Dahl, I. A. (2017). Vittnesmålens betydelse för vår minneskultur. Konferensbidrag vid En dag om vittnesmål, Forum för Levande Historia, Stockholm, Sweden, November 14, 2017.
Dahl, I. A. (2016). From Re-establishment to Planed Stimulation of Efforts: Polish-Swedish Relations in 1956-1974 in Political Reports from Polish Ministry of Foreign Affairs. Konferensbidrag vid European Social Science and History Conference (ESSHC 2016), Network: Politics, Citizenship, and Nations, Valencia, Spain, March 30 - April 2, 2016.
Dahl, I. A. (2016). Ingrid Segerstedt Wiberg och Göteborgs statslösa flyktingar. Konferensbidrag vid Historiedagen, Institutionen för Historiska Studier, Göteborgs universitet, Göteborg, Sweden, February 26, 2016.
Dahl, I. A. (2016). Paths to "Democratization": a Comparative Approach. Konferensbidrag vid European Social Science and History Conference (ESSHC 2016), Network: Politics, Citizenship, and Nations, Valencia, Spain, March 30 - April 2, 2016.
Dahl, I. A. (2016). Problematic Citizenship?: Civic Identity, Ethnicity and the Nation from the Late 19th Century through the 1980s. Konferensbidrag vid 11th European Social Science and History Conference, Valencia, Spain, March 30 - April 2, 2016.
Dahl, I. A. (2015). Muntlig historia - om berättelsens konstruktion och dekonstruktion. Konferensbidrag vid Forskningsseminarium, Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet, Göteborg, Sweden, January 21, 2015.
Dahl, I. A. (2014). Crises and change: World War I and the dynamics of Central Europe. Konferensbidrag vid Bellicose Entanglements 1914: The Great War as a Global War, The State of Peace Conference 2014, Schlaining, Austria, September 30 – October 3, 2014.
Dahl, I. A. (2014). Doing social history: Some remarks on social categorisations, intersectionality and research sources. Konferensbidrag vid Class and Intersectionality Seminar, Nordeuropa-Institut, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, May 26-27, 2014.
Dahl, I. A. (2014). Judisk invandring till Sverige efter andra världskriget – ett öppet forskningsfält. Konferensbidrag vid Svenska historikermötet 2014, Session: Judars invandring, identitet och assimilation, Stockholm, Sweden, May 8-10, 2014.
Dahl, I. A. (2014). Revitalisering av utrikespolitiska kontakter mellan Sverige och Polen 1957-1972. Konferensbidrag vid Forskarseminarium, Institutionen för Historiska Studier, Göteborgs universitet, Göteborg, Sweden, December 17, 2014.
Dahl, I. A. (2014). Skandinavien als Zuflucht für jüdische Intellektuelle 1933-1945. Konferensbidrag vid Offentliga föreläsningar Henrik-Steffens-Vorlesung & Dag-Hammarskjöld-Vorlesung, Nordiska Ambassaderna, Berlin, Germany, November 24, 2014.
Dahl, I. A. (2014). Sveriges relationer med Polen under det kalla kriget: från kontakternas revitalisering till bistånd till polsk opposition. Konferensbidrag vid Svenska historikermötet 2014, Session: I kalla krigets skugga, Stockholm, Sweden, May 8-10, 2014.
Dahl, I. A. (2011). Exempel: Kvot- och kontingentmigranter i Sverige 1968-1972. Konferensbidrag vid Svenska historikermötet 2011, Session: "Muntlig historia - en utmaning mot den historiska disciplinens traditioner och ramar i Sverige?", Göteborg, Sweden, May 5-7, 2011.
Dahl, I. A. (2011). Politische Einstellung: 'Unpolitisch': Betrachtungen zur Flucht auf eigene Faust in schwedischen polizeilichen Verhörprotokollen 1945-1946. Konferensbidrag vid Disputationsföredrag, Philosophische Fakultät II, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, July 4, 2011.
Dahl, I. A. (2011). Schweden für polnische jüdische Zwangsmigrierte. Konferensbidrag vid Offentlig föreläsning, Dag-Hammarskjöld-Vorlesung, Berlin, Germany, June 27, 2011.
Dahl, I. A. (2010). Hat die Erinnerung ihren Platz gefunden?: Kommunikatives Gedächtnis als Herausforderung in der Identitätsforschung. Konferensbidrag vid Forum för Tysklandstudier, Uppsala, Sweden, May 6, 2010.
Dahl, I. A. (2010). In the tension of national and religious identities: Polish Jewish migrants after WW II. Konferensbidrag vid "Coming to Welfare State Sweden: New International and Swedish Perspectives on Refugees and Immigrants from the Inter-War Period to the Present", Departement of History, Stockholm University, Stockholm, Sweden, May 28, 2010.
Dahl, I. A. (2010). Mottagningen av de polska judarna i svensk press 1968–1972. Konferensbidrag vid Symposium:"Samhällshistoria i fokus", Migrationsinstitutet, Växjö, Sweden, October 22, 2010.
Dahl, I. A. (2010). Omöjligt att jämföra?: Polska judar i Sverige efter andra världskriget i spänningsfält av nationella och religiösa identiteter. Konferensbidrag vid Offentlig föreläsning vid Hugo-Valentin-Centrum, Uppsala, Sweden, May 5, 2010.
Dahl, I. A. (2010). "Ostjüdische" Immigration. Konferensbidrag vid Jüdisches BeSchreiben. Forschungen zum skandinavischen Judentum, Deutsches Seminar Abteilung für Nordische Philologie, Universität Zürich, Zürich, Switzerland, February 4-5, 2010.
Dahl, I. A. (2010). Polnische jüdische Zwangsmigrantinnen in Schweden nach dem Zweiten Weltkrieg: Im Spannungsverhältnis nationaler und religiöser Identitäten. Konferensbidrag vid Kollegium Jüdische Studien, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany, April 10, 2010.
Dahl, I. A. (2010). Schweden als Zufluchtsland für jüdische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Schatten des Nationalsozialismus 1933-45. Konferensbidrag vid Symposium: "Scandinavia as refuge for Jewish academics in exile from NS persecution, 1933-1945", Nordeuropa-Institut, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, October 8-10, 2010.
Dahl, I. A. (2010). Weiße Busse und Graf Folke Bernadotte: Entstehungshintergrund und Rezeption in Deutschland. Konferensbidrag vid Tagung: "Skandinavien in der Zeit des Nationalsozialismus und die "Aktion Bernadotte". Ereignisse und Erinnerung.", KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Neuengamme, Germany, May 1-2, 2010.

Proceedings (redaktörsskap)

Dahl, I. A. (ed.) , Epstein, A. (ed.) , Reis Santos, J. (ed.) & Kosnica, I. (ed.) (2020). 13th European Social Science History Conference Leiden, Netherlands, 18-21 March 2020 Politics, Citizenship and Nations Network Call for Papers and Sessions; Crisis, Divisions, Agency.. International Institute of Social History: International Institute of Social History.

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)

Dahl, I. A. (ed.) (2014). Der Norden in der neuen Mitte: zur Gründung des Nordeuropa-Instituts. Berlin: Nordeuropa-Institut (Kleine Schriften des Nordeuropa-Instituts 45).
Dahl, I. A. (ed.) & Sem Fure, J. (ed.) (2014). Skandinavien als Zuflucht für jüdische Intellektuelle 1933–1945. Berlin: Metropol Verlag.