This page in English

Forskningsprojekt

Min historiska ryggsäck: Studenters och elevers historiska berättelser (2016-2023)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Henric Bagerius

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Min historiska ryggsäck var ett historiedidaktiskt forskningsprojekt som genomfördes tillsammans med ämneslärarstudenter i historia. Med inspiration hämtad från arkeologen Anita Synnestvedts aktivitet Kulturarvsväskan skapades övningen Min historiska ryggsäck som hösten 2016 sjösattes på ämneslärarutbildningen i historia vid Örebro universitet. Ämneslärarstudenterna fick packa en ryggsäck med ett föremål som de tyckte speglade deras egen historia – det som ibland kallas ”den lilla historien” – men också knöt an till en större, gemensam historia. Genom att sätta fokus på personliga föremål som fotografier, leksaker, smycken och klädesplagg fick studenterna träna sig i en rad historiska färdigheter: att ställa historiska frågor om föremålet, att placera det i ett historiskt sammanhang, att konstruera en berättelse runt det och att resonera om hur deras egen historia hänger samman med stora historiska förändringsprocesser som samhällets industrialisering, urbanisering och demokratisering. Och kanske viktigast av allt: I Min historiska ryggsäck fick studenterna undersöka vad det innebär att vara en del av historien och fundera över vad det förflutna egentligen betyder för dem.

Ämneslärarstudenterna genomförde sedan övningen med gymnasieelever, och båda gruppernas historiska berättelser dokumenterades och analyserades. På så vis skapades ny kunskap om såväl studenters som elevers historiemedvetande. Projektet resulterade i artikeln ”My Historical Backpack”, skriven av Henric Bagerius, Izabela Dahl och Jimmy Engren och publicerad i The History Teacher 56:2 (2023).

Finansiärer

  • Örebro universitet