This page in English

Forskningsmiljö

ESERGO - Environmental and Sustainability Education Research Group Örebro

Medlemmar i miljön

ESERGO arbetar med empiriska och teoretiska studier av miljö- och hållbarhetsutbildning, med specifikt fokus på de etiska och politiska aspekterna.

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Johan Öhman

Forskningsområden

  • Hållbar utveckling

ESERGO är en forskningsmiljö som har vuxit fram ur och bygger vidare på den tidigare forskningsgruppen SMED (Studies of Meaning-making in Educational Discourses) som etablerades 2003 i samarbete mellan forskare från Örebro universitet och Uppsala universitet. Ett övergripande mål för ESERGO är att skapa nya sätt att förstå relationen mellan sociala och ekologiska system och hur detta kan och bör inkluderas i utbildning. Forskningsmiljön har ett specifikt intresse för pluralistiska förhållningssätt där olika etiska och politiska perspektiv lyfts fram för kritisk granskning.

Miljöns intresse för utbildningens etiska dimension innebär ett fokus på moraliska relationer mellan generationer, människa och icke-mänskliga djur, samt mellan globala nord och syd. Det politiska intresset rör bland annat kritiska analyser av globalisering, neo-liberalism, fredsfrågor, populism och deras implikationer för utbildning. I de här analyserna används bland annat postkoloniala, feministiska, agonistiska och posthumana teoribildningar.

En annan central teoretisk och metodologisk utgångspunkt för gruppens forskning är John Deweys pragmatiska filosofi och hans syn på utbildningens demokratiska potential. Det betyder att miljön strävar efter att utveckla alternativ till traditionella dualismer så som teori-praktik, tanke-handling, fakta-värden, människa-natur och universalism-partikularism. Det betyder också att miljöns medlemmar genomför transaktionella och diskursteoretiska analyser av till exempel klassrumspraktik, intervjumaterial och policytexter.

Ytterligare en gemensam utgångpunkt utgörs av didaktisk teori. I sin forskning om utbildning, undervisning och lärande bygger miljön på den tyska och nordiska didaktiska traditionen. Detta innebär att utbildning ses som en öppen process där lärare genom sina val av undervisningsmetoder och utbildningsinnehåll skapar förutsättningar för elevers meningsskapande. Med meningsskapande avses såväl lärande av kunskap som socialisation av normer och värden samt personlighetsutveckling. Det didaktiska perspektivet betyder att forskningsintresset riktas mot utbildningens praktik och de problem och frågor som där uppstår. Syftet med forskningen är att skapa teorier, modeller och begrepp som kan stärka lärares professionalitet och utgöra en vetenskaplig grund för deras reflektioner och val i undervisningen.

Forskningen inom miljön är indelad i två grupper som arbetar mycket nära varandra:
- Kritiska perspektiv på miljö och hållbarhetsutbildning
- Pedagogiska förbättringsprocesser och hållbarhet 

Styrgruppen består av:
Johan Öhman, Louise Sund, Erik Andersson, Ásgeir Tryggvason och Linnea Urberg.

Forskargrupper inom miljön

Johan Öhman: European traditions and approaches to ESE research

Aktuellt från ESERGO