This page in English

Forskningsprojekt

Utvärdering av metod för föräldraskapsstöd - Parenting Young Children - i hemmiljö för föräldrar med kognitiva svårigheter där det finns risk för försummelse

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2024

Kontaktperson

Extern

Forskningsmiljöer

Parenting Young Children (PYC) är utvecklat i Australien som ett stödprogram för föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning eller kognitiva nedsättningar. Forskningsprojektet är ett fyraårigt utvärderingsprojekt där PYC utvärderas med RCT-design och följas upp kvalitativt utifrån föräldrars och barns erfarenheter. Målgruppen benämns på engelska som personer med ”intellectual or developmental disability (IDD)” och återfinns inom samhällets stödapparat: socialtjänst, hälsovård och förskola/skola. Socialtjänsten har enligt Socialtjänstlagen (SoL) det yttersta ansvaret för att dessa familjer får del av det stöd som enligt lagen beviljas. Gruppen är sårbar då risk för omhändertagande av barnen är överhängande om inte rätt stöd ges.

Parenting Young Children som metod har sedan år 2010 implementerats i ett antal kommuner i Sverige med förhållandevis gott resultat enligt kliniska erfarenheter. Dock saknas evidens för metoden, och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har identifierat det som en viktig kunskapslucka. Föreliggande forskningsprojekt har för avsikt att genomföra en randomiserad, kontrollerad studie av denna föräldrastödsmetod, kompletterad med processdata och kvalitativ utvärdering av både föräldrars och barnets perspektiv.

Forskningsdesignen är organiserad i tre spår och spänner över fyra år. Forskare med såväl klinisk som forskningsmässig erfarenhet från målgruppen är engagerade i ansökan och forskningsprojektet.

• Spår I, studera effekt av interventionen utifrån en randomiserad, kontrollerad design med avseende på föräldrarnas samspel med barnen i form av lyhördhet inför barnens signaler, behov och att ge behovstillfredsställelse, samt med avseende på måluppfyllelse i ökad föräldraförmåga, förälders tilltro till egen förmåga, barnets psykiska hälsa, samt med avseende på kostnadseffektivitet.

• Spår II, studera föräldrarnas erfarenheter av PYC-stödet utifrån en kvalitativ ansats där intervjuer utgör datainsamlingsmetod.

• Spår III, studera barnens erfarenheter av sina familjerelationer och vardagsliv före och efter PYC genom barnintervjuer.

Forskningsprojektet har en tydlig tvärvetenskaplig ansats med forskare från olika discipliner samt en mixad metodansats. 

Läs mer om projektet här.

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)