This page in English

Forskningsprojekt

Supported employment och genus - hur påverkar kön och genus en arbetslivsinriktad rehabiliteringsprocess för män och kvinnor med psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2024

Kontaktperson

Johanna Gustafsson

Forskningsämne

Ett hållbart arbetsliv med jämlika villkor för personer med funktionsnedsättning är en målsättning i arbetsmarknadspolitiken men detta mål är ännu långt ifrån uppfyllt. För att öka måluppfyllnaden ges olika insatser inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen (AR) och en av de insatser som fått ökad användning inom senare år är metoden Supported employment (SE). Effektstudier av SE visar på goda resultat men även på könsskillnader vilket tyder på att metoden fungerar olika beroende av könstillhörighet. Vad som påverkar dessa könsskillnader är oklart och det behövs således mer kunskap för att såväl kvinnor som män med funktionsnedsättning ska få jämställda möjligheter till arbete. Detta projekts övergripande syfte är att undersöka om och hur kön och genus påverkar en arbetslivsinriktad rehabiliteringsprocess, som är utformad i enlighet med metoden Supported employment, för män och kvinnor med psykiska respektive intellektuella funktionsnedsättningar.

Projektet har tre specifika mål: (1) en litteraturöversikt där könsskillnader i effekter av SE studeras, (2) en enkätstudie av  utfall, chanser och resurser i SE-processer, samt (3) tre intervjustudier där syftet är att undersöka (a) eventuella maktstrukturer i de professionellas arbete, (b) professionellas representationer om AR, kön och funktionsnedsättning samt (c) de arbetssökandes sociala representationer av kön och genus i förhållande till arbete. I enkätstudien används beskrivande och analytisk statistik och i intervjustudierna används deduktiv innehållsanalys och topikanalys som analysmetoder. Målsättningen med projektet är att utveckla kunskap som ska kunna användas i arbete med kvalitetssäkring av metoder inom AR vilket kan bidra till såväl ökad jämställdhet i AR samt i förlängningen ett ökat arbetsdeltagande och hållbart arbetsliv för personer med funktionsnedsättning. 

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
  • Örebro universitet