Utvärdering av metod för föräldraskapsstöd - Parenting Young Children - i hemmiljö för föräldrar med kognitiva svårigheter där det finns risk för försummelse

Fyra små tecknade bilder som visa olika typer av samtal mellan barn och vuxna.

Idag saknas kunskap om vilken effekt föräldraskapsstöd till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning och kognitiva svårigheter har. I det här forskningsprojektet samarbetar vi med socialtjänsten och föräldrar som har beviljats föräldraskapsstödjande insatser.

Projektledare: Thomas Strandberg
Finansiär: Forte

Bakgrund till forskningsprojektet

Parenting Young Children kan översättas till föräldraskap för små barn och förkortas till PYC. Föräldraskapsstödet syftar till att minska risken för försummelse och att utveckla föräldraförmåga hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter, för de som har hemmaboende barn i åldrarna 0–9 år.

Föräldrar med kognitiva svårigheter är en sårbar grupp som är överrepresenterade i barnavårdsutredningar. Det finns begränsad evidensbaserad kunskap om föräldrastödsinterventioner för målgruppen. Sedan 2010 har PYC implementerats i många kommuner i Sverige med gott resultat enligt kliniska erfarenheter och kvalitativa utvärderingar. Det saknas dock evidensbaserat stöd för metoden, vilket Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har identifierat som en kunskapslucka.

Forskningsprojektets syfte

Forskningsprojektets syfte är att studera PYC föräldraskapsstöd i relation till annat föräldraskapsstöd som socialtjänsten erbjuder föräldrar som är i behov av stöd i sitt föräldraskap, så kallat treatment as usual (TAU).

Det övergripande syfte är att utvärdera PYC’s effekt genom en kontrollerad studie: 
• Kvantitativ utvärdering av PYC’s effekt på föräldraförmåga och barns mående.
• Kvalitativ utvärdering av barnens perspektiv på sin familjesituation genom barnintervjuer.
• Kvalitativ utvärdering av föräldrarnas erfarenhet av PYC genom intervjuer med föräldrar som fått föräldraskapsstödet.
 
Samt för den som får vanligt föräldrastöd:
• Studera föräldrastöd gällande föräldraförmåga och barnets mående.

Deltagande i forskningsstudien

Vi söker socialtjänstverksamheter som arbetar med föräldrastöd till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter, som har hemmaboende barn i åldrarna 0–9 år och behöver stöd i sitt föräldraskap. Föräldrastödet kan ges i form av Parenting Young Children (PYC) eller genom andra föräldrastödjande insatser.

Vi informerar gärna mer om forskningsprojektet och en första information tar ca 1,5 timme och sker digitalt. Kontakta projektledare Thomas Strandberg för att boka tid för information.

Ytterligare information

Forskargruppen består av forskare från olika lärosäten i Sverige med erfarenhet av målgruppen såväl i kliniskt arbete som i forskningssammanhang. Örebro universitet är forskningshuvudman och professor Thomas Strandberg är projektledare.

Forskningsprojektet är godkänt av Etikprovningsmyndigheten och finansierat av forskningsrådet FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Du som önskar mer information om vad det innebär att delta i forskningsprojektet kan anmäla dig till en informationsträff någon av följande tider. Anmäl dig i så fall till Thomas Strandberg.

25 april 2024, kl. 08.30-10.00
14 maj 2024, kl. 14.00-15.30
4 juni 2024, kl. 08.30-10.00

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från PYC forskargrupp, mars 2024 (pdf)

Nyhetsbrev från PYC forskargrupp, sep 2023 (pdf)

Övrig information

Flyer, information om projektet att ladda ner och sprida (pdf)

För information om PYC-föräldrastöd i Sverige, se www.pyc.se/