Vad krävs för examen?

Läser du inom ett program är det din utbildningsplan som styr vilka kurser du måste ha avslutat för att kunna ta ut din examen. I den framgår även vilken examen ditt program leder fram till. Din utbildningsplan kan du hitta via Studenttjänster alternativt via den här länken: https://www.oru.se/utbildning/kurs--och-utbildningsplaner/utbildningsplaner/

Om du läser fristående kurser kan du själv utforma din examen genom att kombinera de kurser du vill enligt de krav som gäller för generella examina. 

Vill du ha hjälp med att planera din utbildning fram till en examen kontakta en studievägledare. 

Examenstyper och huvudområden

Örebro universitet utfärdar både generella examina och yrkesexamina. Nedan kan du läsa kortfattat om de olika typer av examina som utfärdas.

Mer detaljerad information finns i Örebro universitets lokala krav för generella examina.

För generella examina på grundnivå respektive avancerad nivå finns ett stort antal huvudområden. Vilka huvudområden som inrättats vid Örebro universitet framgår av bilaga 1 och 2 i universitetets lokala krav för generella examina, se länken ovan. 

Generella examina på grundnivå

Högskoleexamen

Högskoleexamen bygger på studier om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp inom ett huvudområde, inklusive ett självständigt arbete om minst 7,5 hp med beteckningen G1E.

Kandidatexamen

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom ett huvudområde, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp med beteckningen G2E. Kandidatexamen utfärdas med eller utan förled.

Generella examina på avancerad nivå

Magisterexamen

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng (hp), varav minst 30 hp med fördjupning inom ett huvudområde, inklusive självständigt arbete om minst 15 hp med beteckningen A1E. Minst 45 av 60 hp ska utgöras av kurser på avancerad nivå.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

Magisterexamen utfärdas med eller utan förled.

Masterexamen

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp med fördjupning inom ett huvudområde, inklusive ett självständigt arbete om minst 30 hp med beteckningen A2E. Minst 90 av 120 hp ska utgöras av kurser på avancerad nivå.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

Masterexamen utfärdas med eller utan förled.

Förled i generell examen

En generell examen kan utfärdas med eller utan förled. För att uppfylla kraven för ett förled behöver du ha läst ett visst antal poäng i annat/andra huvudområden än huvudområdet för examen. 

Vid Örebro universitet används förleden Filosofie, Ekonomie, Medicine, 
Naturvetenskaplig, Politices och Teknologie.

För att se om du uppfyller kraven för ett visst förled, läs mer i Örebro universitets lokala krav för generella examina.

Yrkesexamina

Vid Örebro universitet utfärdas ett flertal yrkesexamina. Yrkesexamina utfärdas på grund- eller avancerad nivå. De flesta fasta program leder fram till en yrkesexamen. Vid Örebro universitet utfärdar vi yrkesexamina för till exempel lärare, högskoleingenjörer, socionomer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, jurister och psykologer.

Examina på forskarnivå

Licentiatexamen

En licentiatexamen omfattar minst 120 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå. En vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng skall ingå.

Doktorsexamen

En doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå. En vetenskaplig avhandling om minst 120 högskolepoäng skall ingå.

Examina enligt äldre bestämmelser

Examina enligt regler före den 1 juli 2007.

Högskoleexamen

Högskoleexamen bygger på studier om minst 80 poäng. Vid Örebro universitet krävs att de 80 poängen är fördelade så att du har minst 40 poäng i samma ämne. De resterande 40 poängen kan du fördela hur du vill.

Kandidatexamen

För att kunna ta ut en kandidatexamen måste du ha minst 120 poäng varav 60 poäng i ett huvudämne. Du måste ha läst minst upp till C-nivå i huvudämnet och ha skrivit ett självständigt 10-poängsarbete (C-uppsats eller examensarbete). I Örebro finns drygt 40 ämnen som kan ingå som huvudämne i en kandidatexamen. Beroende på vilken ämneskombination du har valt kan din examen få förledet ekonomie, filosofie, politices eller teknologie. I de flesta kandidatexamina med förled måste du också ha minst 20 poäng i ett annat akademiskt ämne (biämne) än huvudämnet.

Magisterexamen med ämnesdjup

För en magisterexamen måste du ha läst minst 160 poäng varav 80 poäng i huvudämnet. Du måste ha läst upp till D-nivå i huvudämnet och ha skrivit ett självständigt arbete på minst 20 poäng (på D-nivå) eller två arbeten på minst 10 poäng vardera (C- och D-nivå). I Örebro finns drygt 25 ämnen som kan ingå som huvudämne i en magister. Beroende på vilken ämneskombination du har valt kan din examen få förledet ekonomie, filosofie, politices eller teknologie. I de flesta magisterexamina med förled måste du också ha minst 20 poäng i ett annat akademiskt ämne (biämne) än huvudämnet. 

Magisterexamen med ämnesbredd

Vissa utbildningar leder fram till en magisterexamen med ämnesbredd. För att få den måste du ha en tidigare examen om minst 120 poäng och läsa ett visst påbyggnadsprogram om 40 poäng. I de 40 poängen ska det ingå ett självständigt arbete på minst 10 poäng. Vilka utbildningar som leder till magisterexamen med ämnesbredd bestäms av respektive högskola/universitet. Information om vilka det är i Örebro kan du få av studievägledarna och på universitetets webbplats.

Yrkesexamen

De flesta fasta studieprogram leder fram till en yrkesexamen. Vid Örebro universitet utfärdar vi yrkesexamina för till exempel lärare, ingenjörer, socionomer, sjuksköterskor och arbetsterapeuter.

Yrkeshögskoleexamen

Vissa utbildningar leder fram till en yrkeshögskoleexamen. En yrkeshögskoleutbildning består av 80 poäng och kännetecknas av mer praktiska inslag än våra traditionella utbildningar. Yrkeshögskoleutbildningarna har skapats och drivs i samarbete med de branscher de utbildar inom. Vilka utbildningar som leder till en yrkeshögskoleexamen bestäms av respektive högskola/universitet. Information om vilka det är i Örebro kan du få av studievägledarna och på universitetets webbplats.