Brandskydd, släckutrustning och utrymning vid brandlarm

Åtgärder vid brand

 1. Utrym byggnaden
 2. Rädda den som är i uppenbar fara
 3. Larma 112 (Räddningstjänsten via SOS)
 4. Släck - Om det kan ske utan risk

Övrigt: Stäng dörrar

För ytterligare information kontrollera utrymningsplan anslagen i respektive byggnad.

Släckutrustning

En brand som upptäcks tidigt är oftast väldigt enkel att släcka med de släckredskap som finns. Handbrandsläckare och brandposter finns utplacerade i alla korridorer och på platser där risken för brand är stor.

Här är en film om släckutrustning.

Brandposter

Brandposter finns utplacerade över hela campusområdet. Brandposterna är markerade med skyltar.

Gör så här:

 • öppna skåpet
 • på sidan av slanghållaren finns instruktioner
 • dra ut slangen
 • vrid på vattenkranen och håll längst ut på brandslangen
 • vrid munstycket medurs för att släppa fram vattnet
 • rikta strålen mot brandens centrum
 • vrid munstycket moturs för att stänga av vattenstrålen

Handbrandsläckare

Över hela universitetet finns brandsläckare utplacerade på strategiska platser. De markeras med skyltar.

Gör så här:

 • bär brandsläckaren i det undre handtaget
 • dra ringen rakt ut för att lossa säkringen
 • håll ett stadigt grepp om munstycket längst fram på slangen
 • tryck in avtryckaren och rikta släckmedlet mot lågornas bas

Utrymning vid aktivering av brandlarm

Då brandlarmet aktiveras ska du alltid lämna byggnaden! Alla utrymningsvägar är skyltade och lätta att följa. Vid entréer till respektive hus och vid entréer till institutioner och avdelningar finns utrymningstavlor som ger en orientering om hur utrymning av byggnaden ska ske. Den visar också var närmaste brandsläckare, brandslang och larmknapp finns.

Hiss får aldrig användas vid utrymning!

Då du kommit ut från byggnaden ska du bege dig till återsamlingsplatsen. På återsamlingsplats inväntar du vidare instruktioner.

Här är en film om utrymning.

Generella brandskyddsregler

 • Rökning är förbjuden inomhus och får inte ske närmare än 15 meter från entréer.
 • Fimpning ska ske i askkopp.
 • Elektriska apparater t ex vattenkokare, kaffebryggare och kokplattor ska alltid förses med timer.
 • Branddörrar får inte ställas upp med kil, snöre eller liknande.
 • Brandskyddsutrustning får inte blockeras.
 • Utrymningsvägar får aldrig blockeras.
 • Övernattning är förbjudet

Brandskyddsinformation för dig som är hörselskadad, döv och synskadad eller har annat funktionshinder

Att vara hörselskadad, döv, synskadad eller ha annat funktionshinder kan göra det svårt att uppfatta ett utrymningslarm och att ta sig ut ur byggnaden. Våra lokaler är inte utrustade med optiska larmdon. Kontakta din institution för att säkerställa att du känner till hur utrymning i händelse av brand går till.