Trakasserier

Disciplinära åtgärder kan även vara aktuella om en student utsätter en annan student eller en medarbetare vid universitetet för trakasserier som utgår från någon av diskrimineringsgrunderna nedan.

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Sexuell läggning
  • Funktionshinder
  • Ålder

Även här är det viktigt att fundera över om polisen ska kontaktas.