Överklagande av beslut

Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden. Till ÖNH får följande beslut av universitetet i ärenden om utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå överklagas:

  • beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen eller 28 § andra stycket högskoleförordningen (HF),
  • beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet,
  • avslag på en students begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment,
  • beslut att dra in resurser för en doktorands utbildning enligt 6 kap. 30 § HF och beslut att en doktorand inte ska få tillbaka resurserna enligt 6 kap. 31 § HF,
  • avslag på en students begäran att få examensbevis eller kursbevis, och
  • beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll. (12 kap HF)

Till ÖNH får även överklagas beslut om att återkräva utbildningsbidrag för doktorander.

Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot och beslutet kan överklagas (41-42 § Förvaltningslagen). Ett beslut ska överklagas skriftligt, följ instruktionerna i beslutet.

På ÖNH:s webbplats finns bland annat information om vägledande avgöranden som har beslutats av ÖNH och information om hur man kontaktar myndigheten.

Överklagandenämnden för högskolan

Beslut av en disciplinnämnd om avstängning och varning får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. (12 kap 3 § HF som hänvisar till Förvaltningslagen)

Beslut av universitetet i ärenden om utbildning i andra fall än de som nämns ovan får överklagas endast om det är medgivet i annan författning än förvaltningslagen. (12 kap 4 § HF)

Vid frågor om överklagande, vänligen kontakta Överklagandenämnden.