Överklagande av beslut om tillgodoräknande

Beslut om tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH.

Överklagandet ska ställas till ÖNH och sändas till Örebro universitet som omprövar beslutet. Om det då klarläggs att fel begåtts av universitetet ändras beslutet. Om ändring inte görs sänds överklagandet, tillsammans med ett yttrande från universitetet, till ÖNH för beslut. Universitetets yttrande tillställs också den klagande. Överklagandet ska ha inkommit till universitetet inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Beslut av ÖNH får inte överklagas.

Rättelse och omprövning

Ett beslut om tillgodoräknande som innehåller en uppenbar oriktighet, såsom skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får rättas. Beslut får i allmänhet rättas endast till studentens fördel. Vid rättning till studentens nackdel ska studenten ges möjlighet att yttra sig innan rättelse sker.

Om universitetet finner att ett beslut är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ändras beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Skyldigheten gäller även om beslutet överklagas, såvida inte klaganden begär att beslutet tills vidare inte ska gälla. Skyldigheten gäller inte, om universitetet har överlämnat handlingarna i ärendet till en högre instans eller om det i annat fall finns särskilda skäl mot att universitetet ändrar beslutet.