Tillgodoräknande av respektive inom uppdragsutbildning

Allmän uppdragsutbildning

Enligt Förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (2002:760) har den som har gått igenom sådan uppdragsutbildning som uppfyller samma kvalitetskrav som ställs på utbildning på grundnivå och avancerad nivå, rätt att tillgodoräkna sig uppdragsutbildningen som utbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

En deltagare i sådan uppdragsutbildning har dock inte rätt att tillgodoräkna sig tidigare studier inom uppdragsutbildningen.

Särskild uppdragsutbildning

Särskilda bestämmelser gäller för uppdragsutbildning enligt förordning 2007:223 om uppdragsutbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal (”Lärarlyftet”) respektive för befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer och förskolechefer enligt förordning 2011:183 (”Rektorsprogrammet”).

"Lärarlyftet"

Den som har gått igenom Lärarlyftet med godkänt resultat har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning.

Enligt universitetets överenskommelse med Skolverket har deltagare inom Lärarlyftet II även möjlighet att tillgodoräkna sig tidigare utbildning inom ramen för Lärarlyftet II, såvida det inte finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.

"Rektorsprogrammet"

Den som har gått igenom befattningsutbildning eller fortbildning enligt förordning 2011:183 har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning. I förordningen finns även särskilda regler kring tillgodoräknande inom befattningsutbildningen.