Forskargrupp

Arbete, hälsa och professionell utveckling inom vårdyrken

Om gruppen

Gruppuppgifter

Forskargruppen har etablerats i samverkan mellan forskare från Arbets- och miljömedicin, Region Örebro län, Örebro universitet och Karlstads universitet. Forskarna har sin bakgrund inom vetenskapsområden såsom arbetsterapi, folkhälsa, medicin, omvårdnad och psykologi. Forskningsprojekten har fokus på arbetsorganisationens betydelse för anställdas hälsa, utövande av yrkesrollen, lärande och professionell utveckling i olika vårdkontexter. Andra projekt undersöker om skillnader i värderingar mellan anställda och organisation påverkar hälsa och upplevd psykosocial arbetsmiljö samt om arbetsrelaterad motivation hos de anställda har betydelse för professionell utveckling. Mot bakgrund av tidigare forskning, som visar på stress och hög personalomsättning bland sjuksköterskor, planeras utvärderingsstudier om grupphandledning kan motverka upplevelse av stress och främja kompetens- och professionsutveckling.

 Forskningen, som har både kvalitativ och kvantitativ ansats, utgår från aktuella problem i verksamheten och resultaten kan användas för att utveckla arbetsorganisation och arbetsmiljö. Forskare i gruppen samarbetar med utbildning av företagssköterskor vid Örebro universitet.     

 

Forskare