This page in English

Forskargrupp

Kritiska perspektiv på miljö- och hållbarhetsutbildning

Om gruppen

Gruppuppgifter

Forskargruppen studerar hur utbildningssystemet möter och svarar upp mot stora samhällsutmaningar som har att göra med hållbarhet, rättvisa och demokrati. Miljö- och hållbarhetsfrågor utmärks av att de är komplexa och ofta laddade med intressekonflikter. För att problematisera och förhålla oss ansvarstagande till miljö- och hållbarhetsfrågor krävs flera perspektiv och att vi kan argumentera kring och kritiskt granska frågor. Följaktligen ställer dagens samhälle och dess utmaningar krav på vad utbildningen behandlar och hur den utformas. Forskningsfrågorna inom forskargruppen berör kritiska perspektiv på utbildning som direkt tar upp maktobalanser och frågor om ansvar och skyldigheter. Det handlar framför allt om utbildning som diskuterar global rättvisa, ohållbara livsstilar, känslor, konflikter och identiteter samt ungas motsättningar och motstånd i relation till miljö- och hållbarhetsfrågor.  

Vi intresserar oss för utbildning som sätter olika relationer i centrum, till exempel mellan generationer, det globala Syd och det globala Nord, människan och naturen, och människan och djur. Gruppen har en förankring i pedagogisk filosofi, postkoloniala och posthumana perspektiv, agonistisk teori, politisk diskursteori och pragmatism. Förnärvarande pågår ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet som empiriskt undersöker möjligheter och utmaningar med att ta upp etiskt och politiskt laddade globala rättvisefrågor i undervisningen.

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)