This page in English

Forskningsprojekt

Att vara ledare inom vård och omsorg för äldre personer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Annica Kihlgren

Forskningsämne

Inom projektet pågår flera studier med syfte att studera hur ledare inom äldreomsorgen ser på sin ledarroll och behovet av kompetens inom vård och omsorg av äldre. Datainsamlingar har genomförts med 11 års mellanrum och sammanställs nu med focus på dess betydelse för personcentrerad vård. Vidare pågår en sammanställning av chefers kunskap och erfarenheter om hur en meningsfullvardag kan utvecklas för äldre personer inom kommunal vård. Vilka möjligheter och hinder finns? Införandet av nationella riktlinjer innebär enligt deltagande chefer en tydlig maktförskjutning till den äldre personen. Kraven ökar på cheferna att anställa rätt person, att överge en kultur som har präglats av rutiner till att vara uppgiftscentrerat och gå mot en flexibel kultur där den äldre personen finns i centrum. Inom projektet har en unik databas samlats in bestående av upprepade fokusgrupper med samtliga chefer (n=93) inom vård- och omsorgsförvaltningen i Örebro kommun, diskussioner har genomförts på Black Board under hela projektet och cheferna har gjort fältstudier inom varandras områden. Materialet kommer att ligga till grund för flera studier om ledarnas roll i implementering av riktlinjer.

Finansiärer

  • Örebro kommun
  • Örebro universitet

Samarbetspartners