This page in English

Forskningsprojekt

Närhet och samklang: En studie av Erik Rosenbergs och Sven Rosendahls naturprosa

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2012

Kontaktperson

Pär-Yngve Andersson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Studiens syfte är att analysera naturprosa av Erik Rosenberg och Sven Rosendahl, två av Sveriges främsta naturskildrare. Därigenom uppmärksammas också viktiga teoretiska frågor för denna typ av prosa med såväl litterära ambitioner som uppenbara faktaanspråk. Texter av det här slaget har inte beaktats särskilt mycket inom svensk litteraturvetenskap.

Blandningen av litterär form och fakta är intressant, och jag vill bland annat undersöka vad konstnärlighet innebär i det här sammanhanget, hur gränserna mellan fakta och fiktion dras och vad referenser till verkliga platser har för betydelse. Genreskillnader i de två författarnas verk kommer att beskrivas, liksom hur det skrivande subjektet relaterar till den i texten gestaltade världen.

I projektet används teoretiska redskap från genreteori, berättarteori och stilforskning men samtidigt sker en dialog med ekokritiska forskare. En öppen tvärvetenskaplig inställning är av värde, och viktiga fakta kan erhållas från exempelvis biologi och idéhistoria. Närläsningar och analytiska beskrivningar av texter utgör viktiga metoder, liksom komparativa analyser. De två författarnas verk kommer att sättas in i en tradition av faktabaserad naturprosa och relateras till naturskyddsfrågor i deras samtid.

 

Forskargrupper